Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/722
Title: Аналіз доцільності зміни регламенту максимальних рівнів нітратів у деяких видах рослинницької продукції
Other Titles: Expediency change regulations maximum levels of nitrates in certain types of crop production
Authors: Мазур, Тетяна Григорівна
Mazur, Tetiana
Богатко, Надія Михайлівна
Bogatko, Nadia
Keywords: нітрати;нітрити;рослинницька продукція;регламент максимальних рівнів нітратів;екологічно безпечне харчування;рукола;нитраты;нитриты;растениеводческая продукция;регламент максимальных уровней нитратов;экологически безопасное питание;руккола;nitrates;nitrites;crop production;regulation of maximum levels of nitrates;ecologically safe food;arugula
Issue Date: 2017
Publisher: Харківська державна зооветеринарна академія
Abstract: Надлишок нітратів у харчових продуктах є небезпечним для здоров’я людини і може спричиняти канцерогенний, мутагенний та ембріотоксичний вплив. Основна маса нітратів потрапляє в організм людини з консервованими і свіжими овочами (40–80% добової кількості нітратів). Контроль за вмістом нітратів у харчових продуктах є дуже важливим чинником при організації екологічно безпечного харчування. Занепокоєння викликає такий вид рослинницької продукція як салатна зелень, адже є лідером по вмісту нітратів серед овочів і фруктів. Відповідно до наказу МОН №368 від 13.05.2013 р. з 13.05.2016 року став чинним Додаток до Державних гігієнічних правил і норм «Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовину харчових продуктах». Максимально допустимий рівень для такого виду салатної зелені як рукола, збільшили в 2,5 – 3 рази. Метою роботи було проведення моніторингу вмісту нітратів у руколі, яка реалізується споживачам у торговельних мережах і аналіз доцільності зміни регламентів максимальних рівнів нітратів. Дослідження показали, що максимальний рівень нітратів у дослідні періоди становив 7001,8 мг/кг і 6547,6 мг/кг, а мінімальний рівень відповідно 2998,4 мг/кг і 3254,8 мг/кг. З огляду на зазначене вище, можна стверджувати, що зміна офіційного регламенту максимальних рівнів нітратів у руколі з 2000 (3000) мг/кг до 6000 (7000) мг/кг обумовлена високим вмістом нітратів у цій продукції.Избыток нитратов в пищевых продуктах является опасным для здоровья человека и может вызвать канцерогенное, мутагенное и эмбриотоксическое влияние. Основная масса нитратов попадает в организм человека с консервированными и свежими овощами (40 – 80% суточного количества нитратов). Контроль содержания нитратов в пищевых продуктах является очень важным фактором при организации безопасного питания. Беспокойство вызывает такой вид растениеводческой продукция как салатная зелень, так как она является лидером по содержанию нитратов среди овощей и фруктов. В соответствии с приказом МОН №368 от 13.05.2013 г. с 13.05.2016 года вступило в силу Приложение к Государственным гигиеническим правилам и нормам «Регламент максимальных уровней отдельных опасных веществ пищевых продуктов». Максимально допустимый уровень для такого вида салатной зелени как руккола, увеличили в 2,5 – 3 раза. Целью работы было проведение мониторинга содержания нитратов в рукколе, какая реализуется потребителям в торговых сетях и анализ целесообразности изменения регламентов максимальных уровней нитратов. Исследования показали, что максимальный уровень нитратов в исследовательские периоды составлял 7001,8 мг/кг и 6547,6 мг/кг, а минимальный уровень соответственно 2998,4 мг/кг и 3254,8 мг/кг. Учитывая вышесказанное, можно утверждать, что изменение официального регламента максимальных уровней нитратов в рукколе с 2000 (3000) мг/кг до 6000 (7000) мг/кг обусловлено высоким содержанием нитратов в этой продукции.Excess nitrates in food is hazardous to human health and can cause carcinogenic, mutagenic and embryo toxic effects. The mass of the nitrate ingested with canned and fresh vegetables (40-80% of the daily quantity of nitrate). Control of content of nitrates in food is a very important factor in the organization of ecologically safe food. Concern is a kind of plant products like salad greens, as a leader on the nitrate content of vegetables and fruits. The maximum permissible level for this type of salad greens like arugula, increased by 2.5 – 3 times. The aim was monitor nitrate levels in rocket being sold to consumers in retail chains and expediency of changing regulations maximum levels of nitrates. Studies have shown that the maximum level of nitrates in the research period was 7001.8 mg/kg and 6547.6 mg/kg and the minimum level under 2998.4 mg/kg and 3254.8 mg/kg. It can be argued that the change of regulation of maximum levels of nitrate in rucola 2000 (3000) mg/kg to 6000 (7000) mg/kg caused by high nitrate content in the product.
Description: Мазур Т.Г. Аналіз доцільності зміни регламенту максимальних рівнів нітратів у деяких видах рослинницької продукції / Т.Г. Мазур, Н.М. Богатко // Зб. наук. праць Харківської державної зооветеринарної академії. – Х.: РВВ ХДЗВА, 2017. – В.34., Ч.2. – С. 323–327.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/722
metadata.dc.identifier.udc: 658.532
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Analiz_docilnost.pdf51,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.