Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6767
Title: Аграрна економічна політика
Other Titles: Agrarian economic policy
Authors: Юхименко, Петро Іванович
Yukhymenko, Petro
Keywords: ринковий обіг, земля, реформи, конкуренція, аграрний сектор;market turnover, land, reforms, competition, agricultural sector
Issue Date: 24-Jun-2021
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: «Аграрна економічна політика». Методичні вказівки для підготовки семінарських занять та самостійної роботи здобувачами другого рівня (магістерського) вищої освіти спеціальності: 051 Економіка. Біла Церква. 2021. 24 с.
Abstract: В умовах формування нового ринкового середовища сучасна економічна вітчизняна аграрна політика наштовхується на ряд невирішених проблем: розбалансованість та відсутність послідовності й комплексності; часта зміна тактики і стратегії; відсутність передумов для створення сприятливих, рівних умов для успішного розвитку всіх учасників аграрного ринку; незадовільна урегульованість аграрного ринку для утвердження вільної конкуренції; відсутність узгодженості цілеспрямованих стимулів, обмежень і заборон у питаннях формування аграрного устрою та системоутворюючої моделі взаємопов’язаного розвитку аграрного сектору економіки і сільських територій тощо. Нові можливості у ринковій економіці відкриває організація ринкового обігу земель, що власне вимагає зміни і тактики і стратегії аграрної економічної політики у сфері використання земельного ресурсу як важливого економічного фактора конкурентного розвитку аграрної економіки.
Description: In the conditions of formation of the new market environment it is modern domestic economic agrarian policy encounters a number of unresolved issues problems: imbalance and lack of consistency and complexity; frequent change of tactics and strategy; lack of prerequisites for creation favorable, equal conditions for the successful development of all participants in agriculture market; unsatisfactory regulation of the agricultural market for approval free competition; lack of coherence of targeted incentives, restrictions and prohibitions on the formation of the agrarian system and system-forming model of interconnected development of the agricultural sector economy and rural areas, etc.New opportunities in a market economy opens the organization of market circulation of land, which actually requires change and tactics and strategies of agricultural economic policy in the field of use land resources as an important competitive economic factor development of the agricultural economy.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6767
Appears in Collections:Навчальні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Семінари АЕП.pdf1,06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.