Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5107
Назва: Цито-, фіброархітектоніка та васкуляризація зовнішньої (червоної) зони менісків нутрій
Інші назви: Цито-, фиброархитектоника и васкуляризация внешней (красной) зоны менисков нутрий
Cyto-, fibroarchitectonics and vascularization of the outer (red) zone of the nutria menisci
Автори: Новак, Віталій Петрович
Novak, Vitaliy
Бевз, Ольга Сергіївна
Bevz, Olga
Мельниченко, Антоніна Петрівна
Melnychenko, Antonina
Присяжнюк, Наталія Михайлівна
Prysiazhniuk, Nataliya
Нечипорук, Євгенія Віталіївна
Nechyporuk, Yevheniya
Ключові слова: фіброцити;фиброциты;fibrocytes;фібробласти;фибробласты;fibroblasts;колагенові волокна;коллагеновые волокна;collagen fibers;васкуляризація;васкуляризация;vascularisation;судинні клубочки;сосудистые клубочки;vessel glomeruli;нутрія;нутрия;nutria
Дата публікації: 2020
Видавництво: Білоцерківський національний аграрний університет
Бібліографічний опис: Цито-, фіброархітектоніка та васкуляризація зовнішньої (червоної) зони менісків нутрій / В.П. Новак, О.С. Бевз, А.П. Мельниченко та ін. // Наук. вісник вет. медицини: зб-к наук. праць. - Біла Церква: БНАУ, 2020. - № 1. - С.103–112.
Короткий огляд (реферат): Травми менісків визнані однією з причин захворюваності локомоторного апарату. Особливості гістоструктурної організації різних зон менісків є необхідною умовою розуміння патологій, пов'язаних з колінним суглобом. Це дозволить розширити та поглибити мікроморфологічні знання та практично застосувати під час обрання тактики лікування для збереження менісків, накладання швів під час реконструктивної репарації менісків, зменшити ризик судинних травмувань, надати можливість застосування тканинної інженерії для регенерації менісків. Адже насьогодні є відомим, що тільки збереження менісків або незначна ектомія внутрішньої зони, яка не підлягає відновленню за значного травмування, може зберегти здоров’я та біомеханіку колінного суглоба. Метою нашою роботи було з’ясування цито- та фіброморфологічної характеристики, а також ступені васкуляризації зовнішньої (червоної) зони латерального та медіального менісків колінного суглоба у стопоходячих нутрій. В роботі використано комплекс гістологічних та нейрогістологічних методів дослідження. Запатентований нейрогістологічний спосіб імпрегнації виконаний у власному алгоритмі. Підбір тварин здійснювався за типом спеціалізації кінцівки до субстрату. В результаті гістологічного дослідження встановлено, що цито- фіброархітектоніка зовнішньої (червоної) зони латерального та медіального менісків нутрій має загальнобіологічні ознаки, а васкуляризації характерна видоспецифічність. Травмы менисков признаны причиной значительной заболеваемости опорно-двигательного аппарата. Особенности структурной организации различных зон менисков являются необходимым условием для понимания патологий, связанных с коленным суставом. Это позволит расширить и углубить микроморфологические знания и практически применить во время выбора тактики лечения для сохранения менисков, наложения швов при реконструктивной репарации менисков, уменьшит риск сосудистых травм, даст возможность применения тканевой инженерии для регенерации менисков. Ведь на сегодняшний день известно, что только сохранение менисков или незначительная эктомия внутренней зоны, которая не подлежит восстановлению при значительном травмирования, может сохранить здоровье и биомеханику коленного сустава. Целью нашей работы было определение особенностей цито- и фиброморфологической характеристики, а также степени васкуляризации внешней (красной) зоны латерального и медиального менисков коленного сустава у стопоходящих нутрий. В работе использован комплекс гистологических и нейрогистологических методов исследования. Запатентированный нейрогистологический способ импрегнации выполнен в собственном алгоритме. Подбор животных осуществлялся по типу специализации конечности к субстрату. В результате гистологического исследования установлено, что цито- фиброархитектоника внешней (красной) зоны латерального и медиального менисков нутрий имеет общебиологические признаки, а васкуляризации характерна видоспецифичность.
Опис: Meniscus injuries are recognized as the cause of significant morbidity of the musculoskeletal system.Features of the structural organization of the various meniscus zones are a necessaryfor understanding pathologies associated with the knee joint. This will expand and deepen micromorphological knowledge and practically apply during the choice of treatment tactics for meniscus preservation, suturing during reconstructive meniscus repair, reduce the risk of vascular injuries, and make it possible to use tissue engineering for meniscus regeneration. Indeed, today it is known that only the preservation of menisci or a slight ectomy of the inner zone, which cannot be restored with signifi cant injury, can preserve the health and biomechanics of the knee joint. The aim of our work was to determine the characteristics of the cyto- and fi bromorphological characteristics, as well as the degree of vascularization of the external (red) zone of the lateral and medial menisci of the knee joint in foot-moving coypus. A complex of histological and neurohistological research methods was used in the work. The patented neurohistological method of impregnation is performed in its own algorithm. The selection of animals was carried out according to the type of specialization of the limb to the substrate. As a result of histological examination, it was found that cyto-fi broarchitectonics of the external (red) zone of the lateral and medial menisci of the coypus has general biological signs, and species-specifi city is characteristic of vascularization.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5107
УДК: 619:616.728.3-018.3:611.018.81:636.932.3
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Cyto-,_fibroarhitektonika_ta_vaskuljaryzacija_zovnishn'oi_(chervonoi')_zony_meniskiv_nutrij.pdf4,32 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.