Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5107
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorНовак, Віталій Петрович-
dc.contributor.authorNovak, Vitaliy-
dc.contributor.authorБевз, Ольга Сергіївна-
dc.contributor.authorBevz, Olga-
dc.contributor.authorМельниченко, Антоніна Петрівна-
dc.contributor.authorMelnychenko, Antonina-
dc.contributor.authorПрисяжнюк, Наталія Михайлівна-
dc.contributor.authorPrysiazhniuk, Nataliya-
dc.contributor.authorНечипорук, Євгенія Віталіївна-
dc.contributor.authorNechyporuk, Yevheniya-
dc.date.accessioned2020-09-21T10:43:27Z-
dc.date.available2020-09-21T10:43:27Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationЦито-, фіброархітектоніка та васкуляризація зовнішньої (червоної) зони менісків нутрій / В.П. Новак, О.С. Бевз, А.П. Мельниченко та ін. // Наук. вісник вет. медицини: зб-к наук. праць. - Біла Церква: БНАУ, 2020. - № 1. - С.103–112.uk_UA
dc.identifier.urihttp://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5107-
dc.descriptionMeniscus injuries are recognized as the cause of significant morbidity of the musculoskeletal system.Features of the structural organization of the various meniscus zones are a necessaryfor understanding pathologies associated with the knee joint. This will expand and deepen micromorphological knowledge and practically apply during the choice of treatment tactics for meniscus preservation, suturing during reconstructive meniscus repair, reduce the risk of vascular injuries, and make it possible to use tissue engineering for meniscus regeneration. Indeed, today it is known that only the preservation of menisci or a slight ectomy of the inner zone, which cannot be restored with signifi cant injury, can preserve the health and biomechanics of the knee joint. The aim of our work was to determine the characteristics of the cyto- and fi bromorphological characteristics, as well as the degree of vascularization of the external (red) zone of the lateral and medial menisci of the knee joint in foot-moving coypus. A complex of histological and neurohistological research methods was used in the work. The patented neurohistological method of impregnation is performed in its own algorithm. The selection of animals was carried out according to the type of specialization of the limb to the substrate. As a result of histological examination, it was found that cyto-fi broarchitectonics of the external (red) zone of the lateral and medial menisci of the coypus has general biological signs, and species-specifi city is characteristic of vascularization.uk_UA
dc.description.abstractТравми менісків визнані однією з причин захворюваності локомоторного апарату. Особливості гістоструктурної організації різних зон менісків є необхідною умовою розуміння патологій, пов'язаних з колінним суглобом. Це дозволить розширити та поглибити мікроморфологічні знання та практично застосувати під час обрання тактики лікування для збереження менісків, накладання швів під час реконструктивної репарації менісків, зменшити ризик судинних травмувань, надати можливість застосування тканинної інженерії для регенерації менісків. Адже насьогодні є відомим, що тільки збереження менісків або незначна ектомія внутрішньої зони, яка не підлягає відновленню за значного травмування, може зберегти здоров’я та біомеханіку колінного суглоба. Метою нашою роботи було з’ясування цито- та фіброморфологічної характеристики, а також ступені васкуляризації зовнішньої (червоної) зони латерального та медіального менісків колінного суглоба у стопоходячих нутрій. В роботі використано комплекс гістологічних та нейрогістологічних методів дослідження. Запатентований нейрогістологічний спосіб імпрегнації виконаний у власному алгоритмі. Підбір тварин здійснювався за типом спеціалізації кінцівки до субстрату. В результаті гістологічного дослідження встановлено, що цито- фіброархітектоніка зовнішньої (червоної) зони латерального та медіального менісків нутрій має загальнобіологічні ознаки, а васкуляризації характерна видоспецифічність. Травмы менисков признаны причиной значительной заболеваемости опорно-двигательного аппарата. Особенности структурной организации различных зон менисков являются необходимым условием для понимания патологий, связанных с коленным суставом. Это позволит расширить и углубить микроморфологические знания и практически применить во время выбора тактики лечения для сохранения менисков, наложения швов при реконструктивной репарации менисков, уменьшит риск сосудистых травм, даст возможность применения тканевой инженерии для регенерации менисков. Ведь на сегодняшний день известно, что только сохранение менисков или незначительная эктомия внутренней зоны, которая не подлежит восстановлению при значительном травмирования, может сохранить здоровье и биомеханику коленного сустава. Целью нашей работы было определение особенностей цито- и фиброморфологической характеристики, а также степени васкуляризации внешней (красной) зоны латерального и медиального менисков коленного сустава у стопоходящих нутрий. В работе использован комплекс гистологических и нейрогистологических методов исследования. Запатентированный нейрогистологический способ импрегнации выполнен в собственном алгоритме. Подбор животных осуществлялся по типу специализации конечности к субстрату. В результате гистологического исследования установлено, что цито- фиброархитектоника внешней (красной) зоны латерального и медиального менисков нутрий имеет общебиологические признаки, а васкуляризации характерна видоспецифичность.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherБілоцерківський національний аграрний університетuk_UA
dc.subjectфіброцитиuk_UA
dc.subjectфиброцитыuk_UA
dc.subjectfibrocytesuk_UA
dc.subjectфібробластиuk_UA
dc.subjectфибробластыuk_UA
dc.subjectfibroblastsuk_UA
dc.subjectколагенові волокнаuk_UA
dc.subjectколлагеновые волокнаuk_UA
dc.subjectcollagen fibersuk_UA
dc.subjectваскуляризаціяuk_UA
dc.subjectваскуляризацияuk_UA
dc.subjectvascularisationuk_UA
dc.subjectсудинні клубочкиuk_UA
dc.subjectсосудистые клубочкиuk_UA
dc.subjectvessel glomeruliuk_UA
dc.subjectнутріяuk_UA
dc.subjectнутрияuk_UA
dc.subjectnutriauk_UA
dc.titleЦито-, фіброархітектоніка та васкуляризація зовнішньої (червоної) зони менісків нутрійuk_UA
dc.title.alternativeЦито-, фиброархитектоника и васкуляризация внешней (красной) зоны менисков нутрийuk_UA
dc.title.alternativeCyto-, fibroarchitectonics and vascularization of the outer (red) zone of the nutria menisciuk_UA
dc.typeСтаттяuk_UA
dc.identifier.udc619:616.728.3-018.3:611.018.81:636.932.3uk_UA
dc.identifier.doi10.33245/2310-4902-2020-154-1-103-112-
Appears in Collections:Наукові публікаціїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.