Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/474
Title: Оцінка молочної продуктивності та інтенсивності молоковіддачі у кіз
Other Titles: Estimation of milk production of goats and intensity of flow milk goats
Authors: Пірова, Людмила Вікторівна
Pirova, Liudmila
Косіор, Леся Тарасівна
Kosior, Lesia
Ліскович, Володимир Андрійович
Liskovych, Volodymyr
Keywords: кози;молочна продуктивність;тривалість доїння;інтенсивність видоювання;разовий удій;goats;milk production;duration of milking;intensity of milk yield;козы;молочная продуктивность;продолжительность доения;интенсивность молокоотдачи;разовый удой
Issue Date: 2016
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Abstract: Проведено оцінку молочної продуктивності та показників молоковиведення кіз зааненської породи залежно від віку в лактаціях. Встановлено, що найвища молочна продуктивність спостерігалася у кіз у віці третьої і старше лак- тацій порівняно з тваринами першої і другої. Одночасно виявлено, що масова частка жиру і білка в молоці з віком кіз не змінюється. Тривалість доїння піддослідних кіз у віці третьої лактації становила 2,0 хв за разового удою 2,4 кг, у віці другої і першої лактацій, відповідно, 2,1 хв і 2,3 кг, 2,1 хв і 1,9 кг. Інтенсивність видоювання кіз встановлена на рівні 0,94–1,21 кг/хв. Найвищу інтенсивність молоковіддачі виявлено у кіз у віці третьої лактації (1,21 кг/хв) / Evaluation of milk productivity and milk yield indicators conducted in Saanen goats in dependence from age in lactations. It was found that the highest milk productivity was observed in goats aged three and older lactations compared with animals of the first and second. Simultaneously it was established that the mass fraction fat and protein in milk with age goats does not change. Duration of milking of experimental goats at the age of three lactation was 2 min with a single milk yield of 2.4 kg, at the age of the second and the first lactation, respectively, 2.1 min and 2.3 kg; 2.1 minutes and 1.9 kg. The intensity of giving out goats is set at 0.94-1.21 kg / min. The highest the intensity of milk yield was revealed in goats at the age of the third lactation (1.21 kg / min)/ / Проведена оценка молочной продуктивности и показателей молокоотдачи коз зааненской породы в зависимости от возраста в лактациях. Установлено, что самая высокая молочная продуктивность наблюдалась у коз в возрасте трех и старше лактаций по сравнению с животными первой и второй. Одновременно установлено, что массовая доля жира и белка в молоке с возрастом коз не меняется. Продолжительность доения подопытных коз в возрасте третьей лактации составила 2 мин при разовом удое 2,4 кг, в возрасте второй и первой лактаций, соответственно, 2,1 мин и 2,3 кг; 2,1 мин и 1,9 кг. Интенсивность выдаивания коз установлена на уровне 0,94–1,21 кг/мин. Самую высокую интенсивность молокоотдачи выявлено у коз в возрасте третьей лактации (1,21 кг/мин)
Description: Пірова Л.В Оцінка молочної продуктивності та інтенсивності молоковіддачі у кіз / Л. В. Пірова, Л. Т. Косіор, В. А. Ліскович // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: Зб. наук. праць .– Біла Церква: БНАУ, 2016. – Вип. 1. – С. 24–27.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/474
ISSN: 2310-9289
metadata.dc.identifier.udc: УДК 636.39.034
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Otsinka_ molochn.pdf293,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.