Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3998
Title: Характеристика за ростом та молочною продуктивністю корів напівсестер за батьком
Other Titles: Characteristics of half-siblings cows’ by growth and milk productivity
Authors: Сіряк, Віталій Анатолійович
Siriak, Vitalii
Полупан, Юрій Павлович
Polupan, Yurii
Ставецька, Руслана Володимирівна
Stavetska, Ruslana
Keywords: молочна худоба;походження за батьком;напівсестри;індекс формування живої маси;молочна продуктивність;сила впливу
Issue Date: 2019
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Сіряк В.А. Характеристика за ростом та молочною продуктивністю корів напівсестер за батьком / В.А.Сіряк, Ю.П.Полупан, Р.В.Ставецька // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: збірник наук. праць .- Біла Церква: БНАУ, 2019 .- №2(150) .- С. 33-43. doi: 10.33245/2310-9289-2019-150-2-33-42
Abstract: Доведено, що жива маса ремонтних телиць, інтенсивність її формування та молочна продуктивність первісток залежать від походження за батьком. Зокрема, величина індексу формування живої маси між групами напівсестер коливається від 68,9 до 82,3 (за порівняння вікових періодів 6–0 і 12–6 місяців), від 15,1 до 18,4 (6–3 і 9–6 місяців), від 23,8 до 28,6 (6–3 і 12–9 місяців); середньодобові прирости у віці 0–12 місяців – від 659 до 717 г, 12–18 місяців – від 500 до 585 г; жива маса у віці 12 місяців – від 367 до 399 кг; надій за 305 діб – від 5295 до 7595 кг, масова частка жиру в молоці – від 3,70 до 3,78 %, білка – від 3,23 до 3,34 %, кількість молочного жиру – від 197 до 286 кг, молочного білка – від 175 до 253 кг. Незалежно від способу визначення індексу формування живої маси, вищою інтенсивністю характеризуються дочки бугаїв-плідників М. Нірвани 101709244 (82,3; 18,3; 26,9 відповідно), Б. Бюіка 10789585 (80,0; 18,1; 28,6) і М. В. Тахое 8189401 (80,1; 18,4; 27,7). Встановлено відмінності (Р < 0,001) за величиною середньодобового приросту дочок бугаїв у віці 0–12 і 12–18 місяців. У віці 0–12 місяців вищі середньодобові прирости показали дочки бугаїв М.В. Тахое 8189401, Флама 112302008 і Б. Бюіка 10789585 (у середньому 711 г), у віці 12–18 місяців – дочки М. Нірвани 101709244, Н. Альфонса 353588796, Х.Р. Артиста 6284191 і Х. Хадлі 123055802 (у середньому 566 г). Вища інтенсивність росту ремонтних телиць до 12-місячного віку не супроводжується вищою молочною проду-ктивністю первісток. Перевага за надоєм (+606…+1373 кг, P < 0,001), виходом молочного жиру (+25…+54 кг, P < 0,001) і молочного білка (+22…+48 кг, P < 0,001) спостерігається у дочок бугаїв-плідників М. Естімейта 5925716 і Н. Альфонса 353588796, жива маса яких у віці 18 місяців не перевищувала середній показник по групі. Низькою молочною продуктивністю (–525…–927 кг молока порівняно із середнім, –18…–44 кг молочного жиру і –8…–30 кг молочного білка) характеризуються дочки бугаїв Флама 112302008 і М. В. Тахое 8189401, які мали достовірно вищу інтенсивність росту та формування живої маси. На основі однофакторного дисперсійного аналізу встановлено, що вплив походження за батьком на живу масу дочок від народження до 18-місячного віку складає 24,4–43,6 % загальної фенотипової мінливості, на величину сере-дньодобових приростів – 27,5–47,7 %, ознак молочної продуктивності – 18,0–30,1 % за високої достовірності (P < 0,001).
Description: It is proved that the live weight of replacement heifers, the intensity of their formation and milk productivity in primiparous cows depends on father origin, in particular, the value of the index of live weight formation between groups of half-siblings ranges from 68,9 to 82.3 (for comparing ages 6–0 and 12–6 months), from 15,1 to 18,4 (6–3 and 9–6 months), from 23,8 to 28,6 (6–3 and 12–9 months); average daily growth rate in the age of 0–12 months – from 659 to 717 g, 12–18 months – from 500 to 585 g; live weight at the age of 12 months – from 367 to 399 kg; 305-day milk yield – from 5295 to 7595 kg, fat content in milk – from 3,70 to 3,78 %, protein content – from 3,23 to 3,34 %, milk fat – from 197 to 286 kg, milk protein – from 175 to 253 kg. Regardless of the method of determining the index of live weight formation, the higher values of them had daughters of sires M. Nirvana 101709244 (82,3; 18,3; 26,9, respectively), B. Buick 10789585 (80,0; 18,1; 28,6) and M. W. Tahoe 8189401 (80,1; 18,4; 27,7). There were determined differences (P < 0,001) between half-siblings by the average daily growth at the age 0-12 and 12-18 months. At the age of 0-12 months, the higher average daily growths showed daughters of sires M. W. Tahoe 8189401, Flame 112302008 and B. Buick 10789585 (on average 711 g), aged 12–18 months – daughters of sires M. Nirvana 101709244, N. Alfons 353588796, H. R. Artist 6284191 and H. Hadley 123055802 (on average 566 g). The higher intensity of growth of replacement heifers up to 12 months was not related to higher milk productivity in primiparous cows. The advantage of milk yield (+606…+1373 kg, P < 0,001), milk fat (+25…+54 kg, P < 0,001) and milk protein (+22…+48 kg, P < 0,001) was observed in daughters of sires M. Estimate 5925716 and N. Alfons 353588796, whose live weight at the age of 18 months did not exceed the average in the group. The low milk productivity (–525…–927 kg of milk compared to the average, –18…–44 kg of milk fat and –8…–30 kg of milk protein) were characterized for daughters of bulls Flame 112302008 and M. W. Tahoe 8189401, which had significantly higher intensity of growth and live weight for-mation. Based on the variance analysis it was established that the effect of parentage on the live weight of cows from birth to 18 months was 24,4–43,6 % of the total phenotypic variation, the average daily growth rate – 27,5–47,7 %, traits of milk productivity – 18,0–30,1 % with a high probability (P < 0,001)
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3998
ISSN: 2310-9289
metadata.dc.identifier.udc: 636.2.082.2.034
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kharakterystyka_za_rostom.pdf433,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.