Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3914
Title: Процеси біологічної трансформації різних форм селену бактеріями
Other Titles: Processes of biological transformation of different forms of selenium by bacteria
Authors: Тимошок, Наталія Олександрівна
Tymoshok, Natalia
Співак, Микола Якович
Spivak, Mykola
Цехмістренко, Оксана Сергіївна
Tsekhmistrenko, Oksana
Бітюцький, Володимир Семенович
Bityutskii, Volodymyr
Цехмістренко, Світлана Іванівна
Tsekhmistrenko, Svitlana
Keywords: B. Subtilis IMВ В-7392;наноселен;селеніт натрію;біотрансформація;B. Subtilis IMB B-7392;nanoselenium;sodium selenite;biotransformation
Issue Date: 2019
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Процеси біологічної трансформації різних форм селену бактеріями / Н.О.Тимошок , М.Я.Співак, О.С.Цехмістренко та ін. // Аграрна освіта та наука: досягнення, роль, фактори росту. Новітні технології виробництва та переробки продукції тваринництва: Міжнародна науково-практичноа конференція. 31 жовтня 2019 р .- Біла Церква: БНАУ,2019 . – С. 5–7.
Abstract: Для отримання біобезпечних, збагачених селеном пробіотичних культур було проведено дослідження взаємодії SeNPs з B. subtilis IMВ В-7392. Показано, що SeNPs інтенсивно поглинають випромінення в UV-області спектра, не агреговані, сферичної форми з розміром 4-8 нм. Досліди проводили у двох варіантах, шляхом збагачення живильного середовища SeNPs або селенітом натрію для культивування B. subtilis IMВ В-7392. Виявлено оптимальну концентрацію SeNPs для підвищення виходу біологічно активних речовин B. subtilis, за якої SeNPs є не токсичними, не виявляли бактерицидної або бактеріостатичної дії, були задіяні у синтезі селеноензимів. Культура B. subtilis виявила здатність до швидкого поглинання SeNPs протягом 30 хв.
Description: To obtain biosafety selenium-enriched probiotic cultures, a study of the interaction of SeNPs with B. subtilis IMB B-7392 was performed. It is shown that SeNPs intensely absorb radiation in the UV region of the spectrum, not aggregated, of spherical shape with a size of 4-8 nm. The experiments were performed in two variants, by enriching the nutrient medium of SeNPs or sodium selenite for the cultivation of B. subtilis IMB B-7392. The optimal concentration of SeNPs was found to increase the yield of biologically active substances of B. subtilis, in which SeNPs were non-toxic, did not show bactericidal or bacteriostatic action, were involved in the synthesis of selenoenzymes. The culture of B. subtilis showed the ability to rapidly absorb SeNPs within 30 min.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3914
metadata.dc.identifier.udc: 577.1:579.8
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Protsesy_biolohichnoyi.pdf1,02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.