Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3253
Title: Адаптація корів української чорно-рябої молочної та голштинської порід до умов інтенсивної технології виробництва молока.
Other Titles: Adaptation of highly productive cows of Ukrainian black-and-white dairy and Holstein breeds to the conditions of nonleach farming in boxes and milking in a milking hall.
Authors: Косіор, Леся Тарасівна
Kosior, Lesia
Keywords: адаптація;безприв’язно-боксове утримання;високопродуктивні корови;голштинська порода;українська чорно-ряба молочна порода;adaptation;nonleach farming in boxes;highly productive cows;Ukrainian black-and-white dairy breed;Holstein breed
Issue Date: 2010
Publisher: Херсонський державний аграрний університет
Citation: Косіор Л.Т. Адаптація корів української чорно-рябої молочної та голштинської порід до умов інтенсивної технології виробництва молока : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук / / Л.Т.Косіор; спец. 06.02. 04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва». - Херсон, 2010.- 20 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва. ДВЗ «Херсонський державний аграрний університет». – Херсон, 2010. В експериментах встановлено, що за екстер’єрно-конституційною оцінкою, клінічними, морфологічними і біохімічними показниками обміну речовин корови і телиці УЧРМ породи максимально наближаються до голштинів, а за масою тіла відхиляються від стандартних показників для породи лише на 1,4-2,6%. Високопродуктивні УЧРМП корови за дворазового доїння на споживання корму витрачають 21,2% добового часу, на відпочинок лежачи − 42,8, стоячи − 26,9, жуйку − 69,7, водопій − 1,0 і доїння − 2,9%. За надоєм за 305 днів I-III лактацій УЧРМ корови поступаються перед голштинами лише на 6,2-11,1%, а за тривалістю доїння, інтенсивністю молоковиведення та повнотою видоювання рівняються з ними. Відмічено, що переведення новорозтелених корів з родильного відділення в ОС, незалежно від режиму доїння, породи і віку супроводжується зменшенням надоїв на 2,5-51,1%, а відновлення його до рівня родильного відділення в корів УЧРМ породи триває 5-20, а в голштинів − 5-15 днів. Коефіцієнти постійності лактації в корів УЧРМ і голштинської порід становлять 66,1 і 69,3%, а індекси адаптації: −11,95 і −0,80 та −11,29 і −4,23. Поліпшення адаптаційних властивостей корів УЧРМ породи до умов безприв’язно-боксового утримання і доїння в доїльному залі за 3-разового доїння увродильному відділенні і в доїльному залі забезпечує додаткове отримання від кожної корови 500 кг молока з економічним ефектом 540 грн. на голову в рік. Ключові слова: адаптація, безприв’язно-боксове утримання, високопродуктивні корови, голштинська порода, українська чорно-ряба молочна порода.
Description: Dissertation on the receipt of scientific degree of candidate of agricultural sciences in speciality 06.02.04 - technology of production of products of stock-raising. - Kherson agrarian university. - Kherson, 2010. It is set experiments, that in exterior-constitutional estimation and clinical, morphological and biochemical indexes of exchange of matters of cow of Ukrainian black-and-white dairy breed are maximally approached to Holstein breeds, and in living mass, like Holstein breeds, exceed or not arrive at standard indexes for a breed only on 1,4-2,6%. Highly productive cow of Ukrainian black-and-white dairy breed at the double milking on the consumption of feed during the day outlay 21.2% day's time, on the rest lying - 42,8, rest standing - 26.9, chew - 69.7, watering - 1.0 and milking - 2.9%. After the yield of milk for 305 days of I-III of lactations the cows of Ukrainian black-and-white dairy breed yield before Holstein breeds on 6,2-11,1%, that it is possible to take on an incomplete completeness adaptations of them to the conditions of nonleach farming in boxes. It is marked in experiments, that translation of new calving cows from a maternity separation in a basic herd, regardless of the mode of milking, breed and age accompanied by diminishing of yields of milk on 2.5-51.1%. However much the cows of Ukrainian black-and-white dairy breed have proceeding in the yield of milk to the level of maternity separation, depending on the starting yield of milk, lasts 5-20 days and Holstein breeds - 5-15 days. Coefficients of constancy of lactation for the cows of Ukrainian black-and-white dairy breed and Holstein breeds are 66,1 and 69,3%, and indexes of adaptation accordingly - 11,95 and - 0,80 and - 11.29 and - 4,23. Improving the adaptive properties of cows to breed UCHRM conditions bezpryv'yazno boksovoho-keeping and milking in the milking room for 3 single-milking in the maternity ward and in the milking room provides additional cows receiving from each 500 kg of milk with the economic effect of 540 UAH / head / year .
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3253
metadata.dc.identifier.udc: 636.2.034:636.083.312.3
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
adaptatsia_koriv.pdf703,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.