Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3184
Title: Морфологічні особливості вим’я корів молочних порід та їх зв’язок з надоєм
Other Titles: Morphological features of cow’s udder of dairy breeds and their relationship with milk yield
Authors: Полупан, Юрій Павлович
Polup, Yuriy
Олешко, Валентина Петрівна
Oleshko, Valentyna
Keywords: корова;cow;молочна порода;dairy breed;морфологія вим’я;udder morphology;успадковуваність;heritability;співвідносна мінливість;correlative variability
Issue Date: 2015
Publisher: Сумський національний аграрний університет
Citation: Полупан Ю. П. Морфологічні особливості вим’я корів молочних порід та їх зв’язок з надоєм / Ю. П. Полупан, В. П. Олешко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Тваринництво. - 2015. - Вип. 2. - С. 21-27.
Abstract: Міжпорідні відмінності, ступінь генетичної детермінації та рівень співвідносної мінливості з надоєм морфологічних ознак вим’я і дійок досліджено на 52 коровах первістках племзаводу “Агрос- віт” і 32 – ім. Щорса Київської області. Істотної різниці між висококровними тваринами української чорно-рябої молочної породи та чистопорідними голштинськими ровесницями за окремими промі- рами та індексами вим’я не встановлено. Успадковуваність окремих морфологічних ознак вим’я (сила впливу батька) коливається у межах від 3,0 до 73,1%, а вплив лінійної належності – 0,5-25,9%. Встановлені закономірності співвідносної мінливості з надоєм засвідчують найбільшу прогностич- ну цінність промірів ширини (r = 49,9-50,1%), обхвату (30,5-34,4%) і довжини (22,6-39,8%) вим’я, дов- жини (14,0-32,7%) і відстані (20,4-41,3%) між передніми дійками та індексів умовної (11,7-39,6%) і від- носної (34,5-42,0%) величини вим’я.
Description: Differences between breeds, degree of genetic determination and level of correlative variability with milk yield and morphological traits of udder and teats were investigated in 52 first-calf heifers of "Agrosvit" breeding farm and 32 ones of Schorsa breeding farm, Kyiv region. Significant difference among the Ukrainian Black-and White Dairy animals with high level of Holsteininheritance and the Holstein purebred same age animals by some measurements and udder indices hasn’t been found. Heritability of some morphological traits of udder (father's influence strength) varied from 3.0 to 73.1%, and influence of linear belonging was 0.5-25.9%. The found correlative variability patterns with milk yield demonstrate the most predictive value of measurements of width (r = 49.9-50.1%), circumference (30.5-34.4%) and length (22.6-39.8%) udder, length (14.0-32.7%) and distance (20.4-41.3%) between the front teats and indices of conditional (11.7-39.6%) and relative (34.5-42. 0%) sizes of udder.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3184
metadata.dc.identifier.udc: УДК 636.2.034/.082.22
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Morfolohichni.pdfМорфологічні особливості вим’я корів молочних порід та їх зв’язок з надоєм1,35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.