Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2594
Title: Порівняльні морфофункціональні та видоспецифічні особливості васкуляризації капсули колінного суглоба деяких ссавців
Other Titles: Сравнительные морфофукциональные и видоспецифические особенности васкуляризации капсулы коленного сустава некоторых млекопитающих
Comparative morphofunctional and species-specific vascularization features of of the knee capsule of some mammals
Authors: Новак, Віталій Петрович
Novak, Vitaliy
Новак, Виталий Петрович
Бевз, Ольга Сергіївна
Бевз, Ольга Сергеевна
Bevz, Olga
Мельниченко, Антоніна Петрівна
Мельниченко, Антонина Петровна
Melnychenko, Antonina
Keywords: судинні поля;судинні клубочки;ангіоархітектоніка;колінний суглоб;суглобова капсула;свійський кінь;свійський бик;свійський собака;свійський кіт;сосудистые поля;сосудистые клубочки;ангиоархитектоника;коленный сустав;суставная капсула;домашняя лошадь;домашний бык;домашняя собака;домашний кот;vascular fields;vascular glomeruli;angioarсhitectonics;knee joint;joint capsule;domestic horse;domestic bull;domestic dog;domestic cat
Issue Date: 2019
Publisher: БНАУ
Citation: Новак В.П. Порівняльні морфофункціональні та видоспецифічні особливості васкуляризації капсули колінного суглоба деяких ссавців / В.П. Новак, О.С. Бевз, А.П. Мельниченко // Наук. вісник вет. медицини: зб-к наук. праць. - Біла Церква, 2019. - Вип. 1 ( 149 ). - С.57-65.
Abstract: Метаболічні, репаративні та пластичні властивості, а також функціональна активність мультиорганного синовіального середовища колінного суглоба органічно та функціонально пов’язані з їх морфологією та кровопостачанням. Метою досліджень було встановити загальнобіологічні та видові особливості структурної організації і васкуляризації капсули колінного суглоба у тварин з різним типом опори, швидкістю локомоції та масою тіла. Використано комплекс морфологічних методів досліджень: анатомічні, гістологічні, нейрогістологічні. Застосовано нейрогістологічний спосіб імпрегнації у власному алгоритмі. Структурну організацію синовіальної та фіброзної оболонок капсули, гістотопографію інтраорганних судин вивчали на 59-ти об’єктах різних груп тварин. Підбір тварин здійснювали за типом спеціалізації кінцівки до субстрату, із врахуванням екології, типів опори, локомоції та швидкості пересування – фалангоходячі тварини – свійський кінь, свійський бик; пальцеходячі тварини – свійський собака та свійський кіт. У результаті комплексного порівняльно-морфологічного дослідження встановлено загальні закономірності структурної організації суглобової капсули, загальнобіологічні та видоспецифічні особливості ангіоархітектоніки та ангіотопографії. Показані зони найбільш інтенсивної внутрішньоорганної васкуляризації та топографія судинних полів і клубочків суглобової капсули. Зони інтенсивної васкуляризації локалізуються: у свійського бика – в медіальній, дорсальній, латеральній частинах, судинні клубочки – в латеральній; у свійського коня – в усіх частинах капсули, судинні клубочки – в плантарній; у свійського собаки – в медіальній, дорсальній, плантарній частинах, судинні клубочки – в плантарній; у свійського кота спостерігається однотипна ангіоархітектоніка, судинні поля та клубочки відсутні. Визначена більш насичена ангіоархітектоніка в капсулі колінного суглоба у фалангоходячих тварин (кінь, велика рогата худоба), ніж у пальцеходячих (собака, кіт), що, можливо, пов’язано із різними типами опори та локомоції.Метаболические, репаративные и пластические свойства, а также функциональная активность мультиорганной синовиальной среды коленного сустава органично и функционально связанные с их морфологией и кровоснабжением. Целью исследований было установить общебиологические и видовые особенности структурной организации и васкуляризации капсулы коленного сустава у животных с разным типом опоры, скоростью локомоции и массой тела. Использован комплекс морфологических исследований: анатомические, гистологические, нейрогистологические. Применен нейрогистологический способ импрегнации в собственном алгоритме. Структурную организацию синовиальной и фиброзной оболочек капсулы, гистотопографию интраорганных сосудов изучили на 59-ти объектах различных групп животных. Подбор животных осуществляли по типу специализации конечности к субстрату, с учетом экологии, типов опоры, локомоции и скорости передвижения – фалангоходящие животные – домашняя лошадь, домашний бык; пальцеходящие животные – домашняя собака и домашняя кошка. В результате комплексного сравнительно-морфологического исследования установлены общие закономерности структурной организации суставной капсулы, общебиологические и видоспецифические особенности ангиоархитектоники и ангиотопографии. Показаны зоны наиболее интенсивной внутриорганной васкуляризации и топография сосудистых полей и клубочков суставной капсулы. Зоны интенсивной васкуляризации локализуются: у домашнего быка – в медиальной, дорсальной, латеральной частях, сосудистые клубочки – в латеральной; у домашней лошади – во всех частях капсулы, сосудистые клубочки – в плантарной; у домашней собаки – в медиальной, дорсальной, плантарной частях, сосудистые клубочки – в плантарной; у домашнего кота наблюдается однотипная ангиоархитектоника, сосудистые поля и клубочки отсутствуют. Определенная более насыщенная ангиоархитектоника в капсуле коленного сустава в фалангоходящих животных (лошадь, крупный рогатый скот), чем у пальцеходящих (собака, кот), что, возможно, связано с различными типами опоры и локомоции.
Description: The metabolic, reparative and plastic properties, as well as the functional activity of the multiorgan synovial environment of the knee joint, are organically and functionally related to their morphology and blood supply. The aim of our research was to determine the general biological and specific features of the structural organization and vascularization of the knee joint capsule in animals with different supports, locomotion and body weight. A complex of morphological research methods is used in this work: anatomical, histological, neurohistological. Used neurohistological method of impregnation in its own algorithm. The structural organization of synovial and fibrous capsule, histotopography of intraorganic vessels was studied on 43 objects of various groups of animals. The selection of animals was carried out according to the type of limb specialization to the substrate. Animals were taking into account the ecology, types of support, the nature of locomotion and the speed of movement – phalanoid animals – a domestic horse, a domestic bull and a finger animal – a domestic dog and a domestic cat. As a result of the complex comparative-morphological study the general patterns of the structural organization of the articular capsule, the general-biological and species-specific features of the angioarchitectonics and angiotopography were established. The zones of the most intense intraorganic vascularization and the topography of the vascular fields and glomeruli of the articular capsule are shown. The zones of intensive vascularization are localized: in the domestic bull – in the medial, dorsal, lateral parts, vascular glomeruli – in the lateral; in the domestic horse – in all parts of the capsule, vascular glomeruli – in the plantar area; in the domestic dog – in the medial, dorsal, plantar parts, vascular glomeruli – in the plantar area; in a domestic cat, the same type of angioarchitectonics is observed, the vascular fields and glomeruli are absent. The more intense angioarhitectonics in the capsule of the knee joint in phalanoid animals (horse, cattle) than in the finger (dog, cat) possibly due to the different nature of the support and type of locomotion, is determined.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2594
metadata.dc.identifier.udc: 619:611.728.3:636
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
porivnjal'ni_morfofunkcional'ni.pdf1,46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.