Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2582
Title: Порівняльна ефективність комплексних схем лікування кролів за пасалурозу та псороптозу
Other Titles: Comparative effectiveness of complex treatment schemes for rabbits with pasalurosis and psoroptosis
Сравнительная эффективность комплексных схем лечения кроликов при пасалурозе и псороптозе
Authors: Фещенко, Діана Валеріївна
Feshchenko, Diana
Фещенко, Диана Валерьевна
Згозінська, Оксана Анатоліївна
Zghozinska, Oksana
Згозинская, Оксана Анатольевна
Дубова, Оксана Анатоліївна
Dubova, Oksana
Дубовая, Оксана Анатольевна
Бахур, Тетяна Іванівна
Bakhur, Tetiana
Бахур, Татьяна Ивановна
Гончаренко, Володимир Петрович
Goncharenko, Volodymyr
Гончаренко, Владимир Петрович
Столярова, Юлія Олександрівна
Stoliarova, Yulia
Столярова, Юлия Александровна
Keywords: кролі;rabbits;кролики;псороптоз;psoroptosis;пасалуроз;pasalurosis;бровермектин;brovermectine;акарицидна ефективність;acaricidal efficacy;акарицидная эффективность;Дексакел 02;Dexacel 02
Issue Date: 2019
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Порівняльна ефективність комплексних схем лікування кролів за пасалурозу та псороптозу / Д. В. Фещенко, О. А. Згозінська, О. А. Дубова та ін. // Наук. вісник вет. медицини: зб-к наук. праць. - Біла Церква: БНАУ, 2019. - № 1. - С.66-74. doi: 10.33245/2310-4902-2019-149-1-66-74
Abstract: Псороптоз і пасалуроз у кролв за утримання їх у антисанітарних умовах часто набуває масового прояву. Для підвищення ефективності лікування кролів доцільно застосовувати комбіновані препарати на основі діючих речовин з різними механізмами впливу на паразитів. Кролям першї! дослідної групи застосували обробку спреем із акарицидними властивостями гас+глшерин (1:1) тричі з інтервалом 5 діб. Обприскування внутрішньої поверхні вух проводили після механічної очистки марлевими тампонами, змоченими у розчині йод+гліцерин (1:4). Для знищення гельмінтів застосували Бровадазол-плюс (у дозі 5 г/10 кг маси тіла), орально з кормом, одноразово. Для тварин другої дослідної групи був обраний гельмінтоакарицид Бровермектин 2 %, його застосували орально в дозі 1 мл/50 кг маси тіла, розділений на 5 діб регулярного застосування. Механічну обробку вух хлоргексидином біглюконатом проводили аналогічно до кролів першої групи двічі на добу протягом 10 діб. У день обробки хворим кролям другої групи вводили Дексакел 0,2 % (КЕLАN .V ., Бельгія) внутрішньом'язово у дозі 0,1/1 кг маси тіла, із метою покращення загального стану тварин. За суміщеної інвазії (коростяні кліщі та нематоди) кролям доцільно застосовувати препарати на основі івермектину (в нашому дослді — Бровермектин 2 % у дозі 1 мл/50 кг, яку роздляли на 5 частин 1 щодня розводили одну частину в 1/2 добової норми води). У випадку необхідності лікування лише псороптозу можна скористатися розчином гасу на гліцерині (1:1) у формі спрею. Обов’язковою умовою ефективної терапії псороптозу є регулярна механічна очистка уражених вух від гнійно- паразитарного ексудату або розчином йод + гліцерин (1:4), або хлоргексидином біглюконатом 0,05 %. Доречним є застосування Дексакелу 02 (одноразово, внутрішньом`язово у дозі 0,1/1 кг маси тіла) із метою покращення загального стану тварини. Використання Бровадазолу-плюс (одноразово із кормом, в дозі 5 г/10 кг маси тіла) не забезпечило 100 % знищення Passalurus ambiquus , але завдяки малому періоду каренції (лише 7 діб) за необхдності може бути застосований відгодівельним кролям у останні 2 тижні перед забоєм. На противагу, період каренції Бровермектину 2 % становить мінімум 24 доби. Псороптоз и пасалуроз у кроликов при содержании их в антисанитарных условиях часто приобретает массовое проявление. Для повышения эффективности лечения кроликов целесообразно применять комбинированные препа¬раты на основе действующих веществ с различными механизмами действия на паразитов. Кроликам первой опытной группы применили обработку спрэем с акарицидными свойствами керосин + глицерин (1:1) трижды с интервалом 5 дней. Опрыскивание внутренней поверхности ушей проводили после механической очистки марлевыми тампона¬ми, смоченными в растворе йод + глицерин (1:4). Для уничтожения гельминтов применили Бровадазол-плюс (в дозе 5 г/10 кг массы тела), орально с кормом, однократно. Для животных второй опытной группы был избран гельминто- акарицид Бровермектин 2 %, его применили орально в дозе 1 мл/50 кг массы тела, разделенной на 5 суток регуляр¬ного применения. Механическую обработку ушей хлоргексидином биглюконат проводили аналогично кроликов первой группы дважды в сутки в течение 10 суток. В день обработки больным кроликам второй группы вводили Дексакел 0,2 % (KELAN.V., Бельгия) внутримышечно в дозе 0,1/1 кг массы тела, с целью улучшения общего состоя¬ния животных. При совмещенной инвазии (чесоточные клещи и нематоды) кроликам целесообразно применять препараты на основе ивермектина (в нашем опыте - Бровермектин 2 % в дозе 1 мл/50 кг, которую разделяли на 5 частей и ежедне¬вно разводили одну часть в 1/2 суточной нормы воды ). В случае необходимости лечения только псороптоза можно воспользоваться раствором керосина на глицерине (1:1) в виде спрея. Обязательным условием эффективной терапии псороптоза является регулярная механическая очистка поражен¬ных ушей от гнойно-паразитарного экссудата раствором йод + глицерин (1:4), или хлоргексидин биглюконат 0,05 %. Уместно использование Дексакела 02 (однократно, внутримышечно в дозе 0,1/1 кг массы тела) с целью улучшения общего состояния животного. Использование Бровадазола-плюс (однократно, с кормом в дозе 5 г/10 кг массы тела) не обеспечило 100 % унич-тожение Passalurus ambiquus, но благодаря малому периоду каренции (всего 7 суток) при необходимости может быть применен откормочным кроликам в последние 2 недели перед забоем. В противоположность, период каренции Бровермектина 2 % составляет минимум 24 сутки.
Description: Psoroptosis and pasalurosis in rabbits for their maintenance in unsanitary conditions often becomes massive. To increase the effectiveness of treatment of rabbits it is expedient to use combined drugs based on active substances with different mechanisms of action on parasites. Rabbits of the first experimental group applied spray treatment with acaricidal properties of kerosene + glycerol (1:1) three times with an interval of 5 days. Spraying the inner surface of the ears was carried out after mechanical cleaning with gauze swabs soaked in iodine solution + glycerin (1:4). To destroy the helminths, brovadasol plus (5 g/10 kg body weight), orally with food, was administered once. For animals of the second experimental group, the "brovermectin 2%" helminthoacaricide was chosen, it was orally administered at a dose of 1 ml/50 kg body weight, divided into 5 days of regular use. Mechanical treatment of ear with chlorhexidine bigluconate was carried out analogously to rabbits of the first group twice a day for 10 days. On the day of treatment with the rabbits in the second group, Dexacel 0.2 % (KELAN.V., Belgium) was injected intramuscularly with a dose of 0.1/1 kg of body weight, in order to improve the general animal's stanchion. For combined infestations (scabies and nematodes) it is advisable to use preparations based on ivermectin (in our study, "Brovermectin 2%" at a dose of 1 ml/50 kg, which was divided into 5 parts and daily diluted one part in 1/2 of the daily water) In the case of the need to treat only psoroptosis, one can use a kerosene solution in glycerol (1:1) in the form of a spray. A prerequisite for the effective treatment of psoropathy is the regular mechanical cleaning of the affected ears from the purulent parasitic exudate or iodine solution + glycerol (1:4) or Chlorhexidine bigluconate 0,05%. It is appropriate to use "Dexacel 02" (one time, non-inflammatory y dose of 0.1/1 kg body weight) in order to improve the general animal's condition. The use of "Brovadazole plus" (once, with food, at a dose of 5 g/10 kg body weight) did not ensure 100% destruction of Passalurus ambiquus, but due to the short carencia period (only 7 days), if necessary, can be applied to fattening rabbits in the last 2 weeks before slaughter. In contrast to the period of carencia, "Brovermectin 2%" is at least 24 days.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2582
metadata.dc.identifier.udc: 619:616.995.135:636.92
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
porivn_effect_complexnykh_schem_likuvannia_kroliv_za_passalurozu_ta_psoroptozu.pdf371,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.