Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2073
Title: Ефективність відгодівлі молодняку великої рогатої худоби за використання силосу, законсервованого біологічним інокулянтом
Other Titles: Efficiency of the silage using with the biological inoculants for the young cattle stock fettering
Authors: Чернюк, Сергій Васильович
Chernyuk, Sergii
Бомко, Віталій Семенович
Bomko, Vitalii
Загородній, Андрій Петрович
Zahorodnii, Andrii
Чернявський, Олександр Олександрович
Cherniavskyi, Oleksandr
Сломчинський, Михайло Миколайович
Slomchynskyi, Mykhailo
Бабенко, Сергій Петрович
Babenko, Serhii
Keywords: forage production;microbial ferments;silage;conservant;silage inoculant;кормовиробництво;мікробні закваски;силос;консервант;силосування;інокулянт;кормопроизводство;микробные закваски;инокулянт
Issue Date: 2017
Publisher: Мелітопольський державний педагогічний університет
Citation: Ефективність відгодівлі молодняку великої рогатої худоби за використання силосу, законсервованого біологічним інокулянтом / С.В. Чернюк, В.С. Бомко, А.П. Загородній та ін. // Ukrainian Journal of Ecology. – 2017. − № 7(4). – С. 583–588.
Abstract: Вивчено технологію заготівлі і зберігання кукурудзяного силосу та його якість за використання мікробних консервантів і без них. Окреслено основні переваги використання консервантів та перспективи їх застосування за силосування кукурудзи. Встановлено, що добавки препаратів мікроорганізмів певних штамів запобігають розвитку гнилісних бактерій і плісняви та забезпечують збереження вихідних властивостей сировини. Використання консерванту 11С33 у дозі 1 г на 1 т силосованої маси зменшує втрати сухої речовини за період зберігання на рівні 6,9 %, без використання – 14,9 %. Доведено, що застосування біологічного консерванту за силосування кукурудзи у фазу молочно-воскової стиглості зерна сприяє кращому збереженню поживних речовин корму, а згодовування кукурудзяного силосу у складі раціону – вірогідно підвищує середньодобові прирости бичків за зменшення витрат кормів. Встановлено, що найбільша передзабійна жива маса бугайців української чорно-рябої молочної породи у віці 15-ти місяців була у тварин дослідної групи, що споживали раціон з кукурудзяним силосом, заготовленим з використанням мікробного препарату. За цим показником вони переважали аналогів контрольної групи на 4,3 % (Р<0,05), а вихід туші у бугайців цієї групи був також вищим і становив 56,4 %. Изучено технологию заготовки и хранения кукурузного силоса и его качество за использование микробных консервантов и без них. Определены основные преимущества использования консервантов и перспективы их применения в силосовании кукурузы. Установлено, что добавки препаратов микроорганизмов определенных штаммов предотвращают развитие гнилостных бактерий, плесени и обеспечивают сохранение исходных свойств сырья. Использование консерванта 11С33 в дозе 1 г на 1 т силосной массы уменьшает потери сухого вещества за период хранения на уровне 6,9 %, без использования - 14,9 %. Доказано, что применение биологического консерванта по силосования кукурузы в фазу молочно-восковой спелости зерна способствует лучшему сохранению питательных веществ корма, а скармливания кукурузного силоса в составе рациона - достоверно повышает среднесуточные привесы бычков при снижении расхода кормов. Установлено, что наибольший предубойный живой вес бычков украинской черно-пестрой молочной породы в возрасте 15 месяцев был у животных опытной группы, потреблявших рацион с кукурузным силосом, заготовленным с использованием микробного препарата. По этому показателю они превосходили аналогов контрольной группы на 4,3 % (Р <0,05), а выход туши в бычков этой группы был также выше и составлял 56,4 %.
Description: There has been the impact on the corn silage harvesting and the influence of the corn silage store technology of the microbial inoculants studied. The main advantages and the prospects of the silage inoculants using were outlined. This has been the supplements of microorganism’s inhibition impact on the molds and the fungi development established. Thereby, this was possible to provide the initial properties of raw materials preservation. The use of the 11C33 inoculants at a dose of 1 gram per 1 tone of the silage during the storage period provides the dry matter reduction at a rate of 6.9 % versus 14.9 % in comparison with the control group respectively. According to the requirements of the GOST 4782:2007 and the results of the biochemical silage studies the harvested feed without the inoculants using can be classified as the 3rd class. However, the treated silage with the 11C33 inoculant can be classified as the 1st class. The biological conservant inoculation during the milky-wax stage of ripeness helps the feed nutrients to have the better preservation. And the corn silage feeding as a part of its ration is likely to increase the average bulls daily weight gain for the feed costs production reduction. The microbial inoculants using during the corn silage harvesting helped to reduce the feed costs with the 1 kg of the bull’s live weight gain by 6.07 %. We found that the preslaughter live weight at the age of 15 months was characterized by bulls of the trial group of the Ukrainian black and white milk breed and they were raised on the corn silage with the microbial inoculants. These bulls showed the better results comparing to the control group by 4.3 % (P<0.05) and the bull’s carcass yield of the trial group was higher than the control one, and it was 56.4 %.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2073
ISSN: 2520-2138
metadata.dc.identifier.udc: 636.2.084.522.2.085.52
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
efficiency_of_the_silage.pdf283,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.