Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1993
Title: Інтернет-комунікації як засіб соціалізації молоді з особливими потребами в умовах інформаційної глобалізації
Other Titles: Internet communication as a means of socializing young people with special needs in conditions of information globalization
Authors: Цвид-Гром, Олена Петрівна
Tsvid-Grom, Elena
Keywords: молодь з особливими потребами;соціальна інтеграція;віртуальний простір;саморозвиток;інформаційно-комунікаційні технології;information and communication technologies;youth with special needs;social integration;virtual space;self development
Issue Date: 2018
Publisher: ТОВ «Білоцерківдрук»
Citation: Цвид-Гром О.П. Інтернет-комунікації як засіб соціалізації молоді з особливими потребами в умовах інформаційної глобалізації / М. В. Півторак, Н. С. Пасічник, О. П. Цвид-Гром, О. П. Хомчук та ін. // Соціальна інтеграція осіб з інвалідністю в контексті освітньої діяльності ВНЗ : моногр. – Біла Церква : ТОВ «Білоцерківдрук», 2018. – С. 27-40.
Abstract: Досліджено, що Інтерент-мережа для молоді з особливими потребами є інструментом для саморозвитку, це – пошук і спілкування зі значимими для особистості іншими людьми; освоєння «нового» віртуального простору, його можливостей, особливостей; навчання; творче самовираження; спілкування з можливістю віддаленої комунікації, анонімності, подолання відстані; нарощування соціального капіталу як інструмент «соціального моніторингу», підтримання соціальних зв’язків і т.п. Доведено, що Інтернет на сьогодні став одним із найпотужніших різновидів комунікації і засобів впливу як на думки (свідомість), так і на дії молоді з особливими потребами. Інформаційно-комунікативне середовище є ефективним засобом їхньої соціалізації. У процесі використання Інтернет-ресурсів молодь з інвалідністю може формувати певні ціннісні орієнтації, тип мислення, навички роботи з медіапродуктами, які дозволяють вільно орієнтуватися в інформаційно-комунікативному просторі.
Description: It was investigated that the Internet-network for young people with special needs is an instrument for self-development, that is, searching for and communicating with other significant people for the person; mastering the "new" virtual space, its features, features; teaching; creative expression; communication with the possibility of remote communication, anonymity, overcoming distance; increasing social capital as an instrument of "social monitoring", maintaining social ties, etc. It has been proved that today the Internet has become one of the most powerful types of communication and means of influence both on thoughts (consciousness) and on the actions of young people with special needs. Information and communication environment is an effective means of their socialization. In the process of using Internet resources, young people with disabilities can formulate certain value orientations, the type of thinking, skills of working with media products, which allow to navigate freely in the information and communication space.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1993
ISBN: 978-617-7367-62-7
metadata.dc.identifier.udc: 316.4-056.26
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Internet-komunikatsiyi.pdf1,02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.