Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1952
Title: Сучасні методи селекції у тваринництві: навчальний посібник з оцінки екстер’єру в молочному скотарстві
Other Titles: Modern selection methods in animals husbandry. Training manual for assessing the exteriors in dairy cattle breeding
Authors: Рубан, Сергій Юрійович
Ruban, Serhii
Борщ, Олександр Олександрович
Borsch, Oleksandr
Федота, Олена Михайлівна
Fedota, Olena
Гетя, Андрій Анатолійович
Getya, Andrii
Бочков, Василь Миколайович
Bochkov, Vasily
Литвиненко, Тамара Валентинівна
Litvinenko, Tamara
Борщ, Олександр Васильович
Borsch, Oleksandr
Перекрестова, Ганна Вікторівна
Perekrestova, Hanna
Голубенко, Володимир Миколайович
Golubenko, Vololymyr
Якубець, Тарас Васильович
Yakubets, Taras
Keywords: конституція молочної худоби;екстер’єр молочної худоби;лінійна оцінка типу;бонітування;фотографування тварин;вгодованість корів;constitution of dairy cattle;dairy exteriors;linear evaluation of type;boniting;photography of animals;feeding of cows;конституция молочного скота;экстерьер молочного скота;линейная оценка типа;бонитировка;фотографирование животных;упитанность коров
Issue Date: 2018
Publisher: ЦП "Компринт"
Citation: Сучасні методи селекції у тваринництві: навч. посібник з оцінки екстер’єру в молочному скотарстві / Рубан С.Ю., Борщ О.О., Федота О.М. та ін.- Київ: ЦП «Компринт», 2018 .-154 с.
Abstract: Навчальний посібник написано відповідно до програм з дисциплін «Сучасні методи селекції в твариництві» для студентів освітнього рівня «Магістр» та «Технологія виробництва молока і яловичини» для студентів освітнього рівня «Бакалавр» за спеціальністю підготовки 204 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Викладено лінійну оцінку та класифікацію корів і племінних бугаїв спеціалізованих молочних порід за типом згідно з вимогами організацій, які проводять цю роботу в таких країнах як США, Канада, Швейцарія, Австрія, Німеччина. Акцентовано увагу на практичному застосуванні зазначених елементів опису та оцінки екстер’єру й вгодованості худоби, що дає змогу виконувати стандартні процедури щодо оцінки племінної цінності та менеджементу в стадах з використанням сучасних методик, які офіційно визнані у світі. Розраховано на студентів, аспірантів, фахівців з експерт-бонітерської служби, зоотехніків-селекціонерів, технологів з виробництва молока. Учебное пособие написано в соответствии с программами по дисциплинам «Современные методы селекции в ЖИВОТНОВОДСТВЕ» для студентов образовательного уровня «Магистр» и «Технология производства молока и говядины» для студентов образовательного уровня «бакалавр» по специальности подготовки 204 - «Технология производства и переработки продукции животноводства» . Изложена линейная оценка и классификация коров и племенных быков специализированных молочных пород по типу согласно требованиям организаций, которые проводят эту работу в таких странах как США, Канада, Швейцария, Австрия, Германия. Акцентировано внимание на практическом применении указанных элементов описания и оценки экстерьера и упитанности скота, что позволяет выполнять стандартные процедуры по оценке племенной ценности и менеджменту в стадах с использованием современных методик, которые официально признаны в мире. Рассчитано на студентов, аспирантов, специалистов по эксперт-бонитерской службы, зоотехников-селекционеров, технологов по производству молока.
Description: The training manual is written in accordance with the programs of disciplines "Modern methods of breeding in animal husbandry" for students of educational level "Master" and "Technology of milk and beef production" for students of educational level "Bachelor" in the specialty of preparation 204 – "Technology of production and processing of livestock products" . The linear estimation and classification of cows and pedigrees of specialized breeds of dairy breeds according to the requirements of organizations that carry out this work in such countries as the USA, Canada, Switzerland, Austria, Germany is presented. The emphasis is placed on the practical application of these elements of description and assessment of the exterior and fattening of livestock, which enables to perform standard procedures for assessing breeding value and management in herds using modern methods that are officially recognized in the world. It is designed for students, graduate students, experts in expert-bonite service, zootechnical-breeders, technologists for milk production.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1952
ISBN: 978-966-929-887-4
metadata.dc.identifier.udc: 636.2.082.23
Appears in Collections:Навчальні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Suchasni_metody_selek.pdf14,61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.