Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1842
Title: Вплив пробіотику протекто-актив на вміст біотичних елементів в сироватці крові поросят
Other Titles: The influence of the Protecto-active probiotic on the content of biotic elements in blood serum of piglets
Authors: Бондаренко, Леся Вікторівна
Bondarenko, Lesia
Малина, Василь Вікторович
Malyna, Vasily
Keywords: пробіотичні препарати;молодняк свиней;середньодобовий приріст;обмін речовин;біохімічні показники;склад крові;профілактика;шлунково-кишковий тракт;probiotic drugs;young pigs;average daily gain;metabolism;biochemical parameters;blood composition;prophylaxis;gastrointestinal tract;пробиотические препараты;среднесуточный прирост;обмен веществ;биохимические показатели;состав крови;желудочно-кишечный тракт
Issue Date: 2018
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Бондаренко Л.В. Вплив пробіотику протекто-актив на вміст біотичних елементів в сироватці крові поросят / Л.В.Бондаренко, В.В.Малина // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: збірник наукових праць .- Біла Церква: БНАУ, 2018 .- Вип.1(141) .- С. 13-17.
Abstract: Організм молодняку свиней зазнає впливу багатьох несприятливих чинників, які змінюють нормальне фун-кціонування основних систем життєдіяльності і, особливо, шлунково-кишкового тракту. Пробіотики для тварин є важливим лікарським засобом, що допомагає нормалізувати кількісний і якісний склад мікрофлори кишечника і захистити молодняк від багатьох патогенних мікроорганізмів. Маючи у своєму складі корисні бактерії різних видів, пробіотики витісняють патогенну флору з кишечника тварин і заселяють його корисними мікроорганізмами. Завдяки нормалізації бактеріального співвідношення поліпшується перетравлення кормів і всмоктування поживних речовин. Порушення характеру метаболічних процесів у тканинах позначається на показниках крові, тому певна кількість вмісту деяких її складових частин має важливе значення для оцінки стану здоров’я тварин. У результаті застосування пробіотику Протекто-актив встановлено позитивний вплив на макро- та мікроелементи сироватки крові поросят в період відлучення від свиноматки. У дослідних тварин від-значали збільшення вмісту загального кальцію на 8,8, неорганічного фосфору на 5,85%, магнію на 12,80%, фе-руму на 6,95%, міді на 2,90% та цинку на 3,64% порівняно з контрольною групою. Згодовування поросятам Протекто-активу не мало негативного впливу на біотичні показники крові, всі зміни відбувалися в межах фізіо-логічної норми, у тварин дослідної групи спостерігалося покращення фізіологічного стану, збільшувалися прирости та збереженість поголів’я. Организм молодняка свиней подвергается воздействию многих неблагоприятных факторов, которые изменяют нормальное функционирование основных систем жизнедеятельности и особенно желудочно-кишечного тракта. Пробиотики для животных являются важным профилактическим средством, способствует нормализации микрофлоры кишечника и защищает от многих патогенных микроорганизмов. Имея в своем составе полезные бактерии различных видов, пробиотики вытесняют патогенную флору из кишечника животных и заселяют его полезными микроорганизмами. Благодаря нормализации бактериального соотношение улучшается переваривание кормов и всасывание питательных веществ. Нарушение характера метаболических процессов в тканях сказывается на показателях крови, поэтому определенное количество содержания некоторых ее составляющих частей имеет важное значение для оценки состояния здоровья животных. В результате применения пробиотика Протекто-актив установлено положительное влияние на макро- и микроэлементы сыворотки крови поросят. У опытных животных отмечали увеличение содержания общего кальция на 8,81%, неорганического фосфора на 5,85%, магния на 12,80%, железа на 6,95%, меди на 2,90%, цинка на 3,64% по сравнению с контрольной группой. Скармливание поросятам протекто-актива не имело отрицательного влияния на биотические показатели крови, все изменения происходили в пределах физиологической нормы, у животных опытной группы наблюдалось улучшение физиологического состояния, увеличивались привесы и сохранность поголовья.
Description: The modern pig production technology involves the concentration of the large numbers of animals in restricted areas, the use of antibiotics and other antimicrobial drugs. They leads to the development of mass dysbacteriosis, disorders of digestive functions, nutrient deficiencies, especially protein, as well as amino acids, vitamins, macro- and microelements, causes a decrease in increments, an increase in fattening terms, overage of feed and, consequently, an increase in the cost price of pork. In recent years, in Ukraine and in many countries of the world, probiotics, which are the catalysts of metabolic processes in the body, have been procured for the prevention and treatment of digestive disorders. Probiotics normalize the processes of digestion due to the correction of qualitative and quantitative composition of the microflora of the gastrointestinal tract, contributing to increasing the natural resistance of the animals organism. The period of weaning in pig breeding is one of the most important, since that time the piglets are switching to another type of feeding, they begin to come in contact with other pigs in a new environment that is accompanied by stress, a decrease in the natural resistance and immunological reactivity of the organism, a violation of the structure of the normal microflora of the gastrointestinal tract, as a result of which gastrointestinal disorders arise, daily average gains decrease, mortality increases. The main purpose of the use of probiotics is the formation of a metabolic active population of probiotic bacteria in the digestive tract, which contributes to a qualitative change in the composition of the intestinal flora and the displacement of pathogenic microorganisms, an increase in the bacterial synthesis of enzymes and throughput of the intestinal mucosa. When using probiotic drugs in livestock production, the quality of feed use is increased, animal growth and productivity are accelerated, as well as the cost of production and the number of cases of morbidity and mortality among young animals are reduced. The purpose of our work was to study the effect of probiotic Protecto active on the macro and microelements of blood serum from piglets in the period of weaning from the sow. For an experiment on piglets of 45 days of age at their excommunication from sows on the principle of analogues, taking into account the breed, live weight and total physiological state. The conditions for keeping and feeding animals were the same. For pigs in the experimental group, in addition to the main diet, the probiotic Protecto active was administered at a dose of 2 g per 10 kg of body weight, which was given together with the food 1 time per day for 30 days. To determine the effect of Protecto active on the biotic elements of blood serum of animals of all groups, blood was collected from the orbital sinus, in the morning, before feeding. Blood tests were conducted prior to feeding probiotics, as well as at 30, 45, and 60 days after the onset of the trial. Mineral elements in the body of animals play an important role, so studying the effects of feed additives on their content and assimilation is an important stage in the research. After all, it is micro and macro elements that are an important factor in increasing the natural resistance of the organism of young animals. As a result of the use of probiotic Protecto active, positive effects on the macro and microelements of blood serum of piglets have been established during the period of weaning from the sow. An increase in total calcium content by 8.81%, inorganic phosphorus by 5.85%, magnesium by 12.80%, ferrum by 6.95%, copper by 2.90%, zinc by 3.64% was noted among experimental animals compared with a control group. Feeding the pigs with the Protecto active did not have a negative impact on the biotic parameters of the blood, all changes occurred within the physiological norm, among animals of the experimental group, there was an improvement in the physiological state, increased gain and livestock survival. It should be noted that all changes in the indexes of the content of macro- and microelements of the serum did not have a reliable nature and occurred within the limits of the physiological norm.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1842
ISSN: 2310-9289
metadata.dc.identifier.udc: 636.4.087.8
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vplyv_probiotyku.pdf198,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.