Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1048
Title: Influence of different levels of Cadmium in ration with natural detoxicant on performance, digestibility of substances and metabolism of Nitrogen in young fattening pigs
Other Titles: Вплив різних рівнів Кадмію в раціоні з природними детоксикантами на продуктивність, перетравність речовин та обмін Азоту у молодняку свиней на відгодівлі
Authors: Dyachenko, Leonid
Дяченко, Леонід Сидорович
Syvyk, Tetyana
Сивик, Тетяна Леонідівна
Kosyanenko, Olena
Косяненко, Олена Михайлівна
Keywords: feed detoxicants;Cadmium;young pigs;performance;apple pomace;fodder beet;digestibility;кормові детоксиканти;Кадмій;молодняк свиней;продуктивність;кормовые детоксиканты;продуктивность
Issue Date: 2015
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Abstract: The results of researches on the use of fodder beet and apple pomace as detoxicants of heavy metals, in particular Cadmium, in the body of young fattening pigs. In this case established that the content of Cadmium in the diet at MPC leads to deterioration of digestibility of nutrients and Nitrogen assimilation, resulting in decreases the average daily live weight gain of pigs on 14.43 % and at the same time rising forage costs for increase at 16.8 %. The inclusion in the diet of dried apple pomace (1.5 g / kg of body weight) or fodder beet (7 % of the total dietary ration) with elevated levels of Cadmium leads that performance and feed conversion in young pigs approaching the level of control.Наведено результати досліджень щодо використання кормових буряків і яблучних вичавок у ролі детоксикантів важких металів, зокрема Кадмію, в організмі молодняку свиней на відгодівлі. При цьому встановлено, що вміст Кадмію в раціоні на рівні ГДК спричинює погіршення перетравності поживних речовин і засвоєння азоту, унаслідок чого зменшується середньо-добовий приріст свиней на 14,43 % та водночас підвищуються затрати корму на приріст на 16,8 %. За уведення в раціон сухих яблучних вичавок (1,5 г/кг маси тіла) чи кормових буряків (7 % від загальної поживності раціону) за підвищеного рівня Кадмію продуктивність і оплата корму у молодняку свиней наближається до рівня контролюПриведены результаты исследований по использованию кормовой свеклы и яблочных выжимок в роли детоксикантов тяжелых металлов, в частности Кадмия, в организме молодняка свиней на откорме. При этом установлено, что содержание Кадмия в рационе на уровне ПДК вызывает ухудшение переваривания питательных веществ и усвоения Азота, вследствие чего уменьшается среднесуточный прирост свиней на 14,43 % и одновременно повышаются затраты корма на прирост на 16,8 %. При включении в рацион сухих яблочных выжимок (1,5 г/кг массы тела) или кормовой свеклы (7 % от общей питательности рациона) на фоне повышенного уровня Кадмия продуктивность и оплата корма у молодняка свиней приближается к уровню контроля
Description: Dyachenko L. Influence of different levels of Cadmium in ration with natural detoxicant on performance, digestibility of substances and metabolism of Nitrogen in young fattening pigs / L.Dyachenko, T.Syvyk , O.Kosyanenko // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: збірник наукових праць .- Біла Церква: БНАУ, 2015 .- №1(116) .- С.163–168.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1048
ISSN: 2310-9289
metadata.dc.identifier.udc: 636.4.084.522:612.015.3
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Influence_ of_ different.pdf476,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.