Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/9794
Title: Економічна оцінка застосування фунгіцидного і гербіцидного захисту сортів сої різних груп стиглості
Other Titles: Economic evaluation of the use of fungicidal and herbicidal protection of soybean varieties of different maturity groups
Authors: Мостипан, Олена Валеріївна
Mostypan, Olena
Грабовський, Микола Борисович
Grabovskyi, Mykola
Keywords: соя;сорт, гербіциди, фунгіциди, рентабельність;гербіциди;фунгіциди;рентабельність;soybean;variety;herbicides;fungicides;profitability
Issue Date: Feb-2024
Publisher: Таврійський науковий вісник
Abstract: Наведено результати економічної оцінки застосування гербіцидів та фунгіцидів у посі- вах сої. Дослідження проводилися в 2021–2023 рр. в умовах ТОВ «Саварське» Обухівського району Київської області. В першому досліді вивчали економічну ефективність застосу- вання гербіцидів, а у другому – фунгіцидного захисту. Встановлено, що під впливом гербі- цидного захисту приріст урожайності зерна становив у сорту сої Ауреліна 1,19–1,72 т/га, ЕС Командор – 1,00–1,50 т/га і ЕС Навігатор – 1,14–1,71 т/га, порівняно з контролем. Вища продуктивність досліджуваних сортів була на варіантах з післясходовим засто- суванням гербіцидів Корум (2 л/га) + Ачіба (2 л/га) і Базагран (3 л/га) + Фюзілад Форте 150 (1 л/га) – 3,22 і 3,12, 2,95 і 2,86 та 3,33 і 3,19 т/га. Найвищі показники умовно чистого прибутку та рентабельності в досліді отримані за умови використання Корум (2 л/га) + Ачіба (2 л/га) – 26640,3–32807,6 грн/га і 106,6–128,5 %, що на 22048,8–25782,1 грн/га і 84,5–97,9 % вище контрольних варіантів. За рахунок застосування фунгіцидного захисту, відмічено зростання урожайності зерна у сортів Амадеа і Ауреліна на 0,43–0,89 і 0,37–0,78 т/га, порівняно з контролем. В другому досліді через меншу продуктивність зерна, сорт сої Ауреліна за економічною ефективністю поступався сорту Амадеа. Рівень рентабельності на варіантах сумісного застосування фунгіцидів Максим Адванс (1,25 л/т), Вайбранс (1 л/т), Селест топ (1 л/т), Стандак Топ (2 л/т) з Абакус (2 л/га) зростав на 17,2–25,5 і 14,8–20,4 %, порівняно з кон- трольними ділянками. Найвищий умовно чистий прибуток та рівень рентабельності в другому досліді було отримано у сортів сої Амадеа і Ауреліна за поєднання фунгіцидів Стандак Топ (2 л/т) (обробка насіння перед сівбою) та Абакус (2 л/га) (в період вегетації культури) – 30782,1 і 26406,3 грн/га та 110,0 і 94,1 %. The results of the economic evaluation of the use of herbicides and fungicides in soybean crops are presented. The research was carried out in 2021–2023 in the conditions of LLC "Savarske" Obukhiv district Kyiv region. In experiment 1 the economic efficiency of the use of herbicides was studied and in experiment 2 – fungicide protection. It was established that under the influence of herbicide protection the increase grain yield in the soybean variety Aurelina was 1.19–1.72 t/ha, EC Commander 1.00–1.50 t/ha and EC Navigator 1.14–1.71 t/ha, compared to the control. The higher productivity of the studied varieties was on the options with postemergence application of the herbicides Korum (2 l/ha) + Achiba (2 l/ha) and Bazagran (3 l/ha) + Fusilade Forte 150 (1 l/ha) – 3.22 and 3.12, 2.95 and 2.86 and 3.33 and 3.19 t/ha. The highest indicators of net profit and profitability in the experiment were obtained under the condition of using Korum (2 l/ha) + Achiba (2 l/ha) – 26640.3–32807.6 UAH /ha and 106.6–128.5%, which by 22048.8–25782.1 UAH/ha and 84.5–97.9% higher than the control variants. With the application of fungicide protection an increase in the grain yield of the varieties Amadea and Aurelina by 0.43–0.89 and 0.37–0.78 t/ha, compared to the control. In the second experiment, due to lower grain productivity, the variety Aurelina was inferior to the variety Amadea in terms of economic efficiency. The level of profitability on options for the simultaneous use of fungicides Maxim Advance (1.25 l/t), Vibrance (1 l/t), Celest top (1 l/t), Standak Top (2 l/t) with Abacus (2 l/ha) increased by 17.2–25.5 and 14.8–20.4%, compared to the control plots. The highest net profit and level of profitability in the second experiment was obtained in soybean varieties Amadea and Aurelina with the combination of fungicides Standak Top (2 l/t) (seed treatment before sowing) and Abacus (2 l/ha) (during the growing season of the crop) – 30782.1 and 26406.3 UAH/ha and 110.0 and 94.1%.
Description: Мостипан О. В., Грабовський М. Б. Економічна оцінка застосування фунгіцидного і гербіцидного захисту сортів сої різних груп стиглості. Таврійський науковий вісник. 2024. № 134. С. 45–53.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/9794
ISSN: 2226-0099
metadata.dc.identifier.udc: 633.34; 631.86; 631.527; 632.954
Appears in Collections:Наукові публікаціїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.