Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/957
Title: Вплив сел-плексу та кадмієвого навантаження на ліпопероксидацію в організмі птиці
Other Titles: Sel-plex and Cadmium influence on lipid peroxidation in bird’s organism
Authors: Цехмістренко, Оксана Сергіївна
Tsekhmistrenko, Oksana
Цехмістренко, Світлана Іванівна
Tsekhmistrenko, Svitlana
Девеча, Ізабела Олександрівна
Devecha, Isabela
Пономаренко, Наталія Вікторівна
Ponomarenko, Nataliia
Поліщук, Віталій Миколайович
Polishchuk, Vitalii
Яремчук, Тетяна Станіславівна
Yaremchuk, Tatiana
Keywords: пероксидне окиснення;антиоксидантний захист;нирки;Селен;Кадмій;lipid peroxidation;antioxidant protection;kidney;Selenium;Cadmium;перекисное окисление;антиоксидантная защита;почки;Кадмий
Issue Date: 2013
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Abstract: Досліджена активність основних ферментів антиоксидантного захисту – супероксиддисмутази і каталази та вміст продуктів пероксидації у нирках перепелів за кадмієвого навантаження. Встановлено, що під впливом сполук селену активізуються антиоксидантні ферменти, які сприяють відновленню процесів метаболізму в тканинах організму. Додавання Сел-плексу сприяє достовірному підвищенню активності СОД на ранніх етапах постнатального розвитку та у період інтенсивної продуктивності, що пов’язано із високим рівнем обміну речовин та значною кількістю проміжних токсичних продуктів обміну. Активність каталази під впливом препарату зростала в період статевого дозрівання та встановлення яйцекладки. Кадмієве навантаження спричиняє зростання вмісту малонового діальдегіду та гідропероксидів ліпідів у нирках, що успішно нівелюється використанням Сел-плексу. Research on the study of activity of main antioxidant ferments superoxidedismutase and catalase and peroxidation products in quails kidney under condition of Cadmium influence is conducted. Antioxidant ferments are activated under Selenium influence, that promotes reconstruction of metabolism processes in organism tissues. Sel-plex using increase superoxidedismutase activity in early postnatal period and period of intensive production which depend of exchange’s high level and high influence of intermedial exchange products. Catalase activity increase under Sel-plex influence in sex determination and starting production periods. Lipid peroxidation products level increase under Cadmium influence, which can be return to norm by Selenium using Исследована активность основных ферментов антиоксидантной защиты – супероксиддисмутазы и каталазы, а также продуктов пероксидации в тканях почек перепелов при кадмиевой нагрузке. Установлено, что под влиянием Селена активизируются антиоксидантные ферменты, которые способствуют восстановлению процессов метаболизма в тканях организма. Использование Сел-плекса достоверно повышает активность СОД на ранних этапах постнатального развития и в период интенсивной продуктивности, что связано с высоким уровнем обмена веществ и большим количеством промежуточных токсических продуктов обмена. Активность каталазы под влиянием препарата увеличилась в период полового созревания и становления яйцекладки. Кадмиевая нагрузка провоцирует увеличение содержания малонового альдегида и гидроперекисей липидов в почках, что успешно нивелируется использованием Сел-плекса.
Description: Вплив Сел-плексу та кадмієвого навантаження на ліпопероксидацію / О.С. Цехмістренко, С.І. Цехмістренко, І.О. Девеча та ін. // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: зб-к наук. праць. – Біла Церква, 2013. – Вип. 9 (103). – С. 16–19.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/957
ISSN: 2310-9289
metadata.dc.identifier.udc: 636.6.087.8:577.125.33:612.46:546.48
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vplyv_ kadmiievoho_ navantazhennia_ na_ lipoperoksydatsiiu_.pdf237,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.