Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/9442
Title: Ефективність різних систем обробітку ґрунту, удобрення в короткоротаційній сівозміні та вплив на фітосанітарний стан агроценозів.
Other Titles: Effectiveness of different tillage systems, fertilizers in short-rotation crop rotation and influence on phytosanitary condition of agrocenoses.
Authors: Примак, Іван Дмитрович
Prymak, Іvan
Войтовик, Михайло Вікторович
Voitovyk, Mykhailo
Горновська, Світлана Володимирівна
Hornovska, Svitlana
Покотило, Ігор Анатолійович
Pokotylo, Ihor
Федорук, Юрій Васильович
Fedoruk, Yurii
Присяжнюк, Наталія Михайлівна
Prysiazhniuk, Nataliia
Нагорнюк, Оксана Миколаївна
Nahorniuk, Oksana
Панченко, Олександр Борисович
Panchenko, Oleksandr
Ображій, Сергій Володимирович
Obrazhii, Serhii
Keywords: бур’яни; weeds;шкідники; pests;збудники хвороб; pathogens;продуктивність; productivity;попередник; predecessor;оранка; plowing
Issue Date: 2023
Publisher: Інститут агроекології і природокористування НААН
Abstract: Головним стримувальним чинником широкого впровадження у вітчизняну рільничу практику мінімізації механічного обробітку ґрунту була і залишається проблема погіршення фітосанітарного стану агрофітоценозів і ґрунтового середовища. Інтенсивне використання пестицидів, особливо за порушення регламентів їх застосування, не вирішує проблеми, а часто і навпаки — загострює її. Наша країна за забрудненістю рослинницької продукції залишками пестицидів посідає шосте-сьоме місце в світі. Рільнича практика переконує, що всі пестициди токсичні для людини, а багатьом із них властива і мутагенна активність. Вони завдають великої шкоди і живій природі, пригнічуючи біологічну активність ґрунтів, знищуючи комах-запилювачів тощо. З огляду на це, значення механічного обробітку у регулюванні фітосанітарного стану агробіоценозів і ґрунту підвищуватиметься, особливо в екологічному та органічному рільництві. Дослідженнями (2020–2022 рр.) на чорноземах типових дослідного поля БНАУ встановлено, що безполицево-дисковий обробіток має перевагу лише щодо істотного обмеження темно-бурої плямистості на пшениці озимій за сівби після гречки. За решти випадків він істотно поступався контролю. Показники фітосанітарного стану агробіоценозів істотно погіршуються за постійного дискування ґрунту. Рясність бур’янів неістотно нижча за диференційованого, ніж полицево-дискового, обробітку. Системи удобрення не впливали на забур’яненість, проте погіршували інші показники фітосанітарного стану. За диференційованого обробітку істотно зменшуються заселеність личинкою озимої совки та поширеність гельмінтоспоріозної кореневої гнилі, борошнистої роси і септоріозу пшениці озимої після гречки, а також чисельність лучного метелика і дротяників в агрофітоценозі кукурудзи. Продуктивність сівозміни практично на одному рівні за полицево-дискового і диференційованого обробітків. За чизельно-дискового і дискового обробітків вона істотно знижується. Рекомендовано у п’ятипільній польовій зернопросапній сівозміні диференційований обробіток, за якого глибоку (на 25–27 см) оранку виконують лише в одному полі під просапну культуру, де вноситься гній, а на решті полів — безполицевий і дисковий обробіток на різну глибину з урахуванням біологічних особливостей сільськогосподарських культур. The main restraining factor of wide implementation in domestic agriculture the practice of minimizing mechanical tillage was and remains a problem of deterioration of the phytosanitary condition of agrophytocenoses and the soil environment. Intense the use of pesticides, especially for violating the regulations of their use, no solves problems, and often, on the contrary, exacerbates them. Our country by pollution plant products by pesticide residues ranks sixth-seventh in the world. Agricultural practice convinces that all pesticides are toxic to humans, and many of them mutagenic activity is characteristic of them. They also cause great harm to living nature, suppressing the biological activity of soils, destroying pollinating insects, etc. In view of this, the importance of mechanical processing in regulating the phytosanitary condition of agrobiocenoses and soil will increase, especially in ecological and organic agriculture Research (2020–2022) on typical chernozems of the experimental field The BNAU found that disc-less tillage has an advantage only in terms of significant limitation of dark brown spotting on winter wheat after sowing after buckwheat. In the remaining cases, it was significantly inferior to control. Phytosanitary indicators the state of agrobiocenoses significantly worsens with constant soil disking. Abundance of weeds is insignificantly lower under differentiated than shelf-disc cultivation. Fertilizer systems did not affect weediness, but worsened other indicators phytosanitary status. With differentiated processing, the population of winter caterpillar larvae and the prevalence of helminthosporous root rot are significantly reduced, powdery mildew and septoriosis of winter wheat after buckwheat, as well as the number meadow butterfly and wireworms in the agrophytocenosis of corn. Productivity of crop rotation almost at the same level for shelf-disc and differentiated processing. By chisel-disk and disk machining, it is significantly reduced. Recommended in the five-field field grain-row crop rotation is differentiated cultivation, for which deep (25–27 cm) plowing is performed only in one row crop field, where manure is applied, and on the rest of the fields - shelfless and disc cultivation to different depths taking into account the biological characteristics of agricultural crops.
Description: Примак І. Д., Войтовик М. В., Горновська С. В., Покотило І. А., Федорук Ю. В., Присяжнюк Н. М., Нагорнюк О. М., Панченко О. Б., Ображій С. В. Ефективність різних систем обробітку ґрунту, удобрення в короткоротаційній сівозміні та вплив на фітосанітарний стан агроценозів. Агроекологічний журнал. 2023. № 2. С. 150–163. DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2023.2837
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/9442
ISSN: 2077-4893
metadata.dc.identifier.udc: 632.913:631.51/.582:631.8
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Efektyvnist_riznykh.pdf206,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.