Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/9440
Title: До питання історії виникнення та еволюції вигінної системи землеробства.
Other Titles: To the question of the history of the emergence and evolution of the crop farming system.
Authors: Примак, Іван Дмитрович
Prymak, Ivan
Федорук, Юрій Васильович
Fedoruk, Yurii
Присяжнюк, Наталія Михайлівна
Prysiazhniuk, Nataliia
Войтовик, Михайло Вікторович
Voitovyk, Mykhailo
Федорук, Наталія Миколаївна
Fedoruk, Nataliia
Панченко, Олександр Борисович
Panchenko, Oleksandr
Козак, Леонід Андрійович
Kozak, Leonid
Keywords: еволюція; evolution;система землеробства (рільництва); system of farming (agriculture);сівозміна; crop rotation;культури; culture;пар; steam;обробіток; tillage;ґрунт ; soil;родючість; fertility;добрива; fertilizers
Issue Date: 2023
Publisher: УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Abstract: Мета дослідження – зробити цілісний історико-науковий аналіз процесу становлення наукових і практичних основ вигінної (багатопільно-трав’яної) системи рільництва, з’ясувати передумови виникнення і встановити закономірності розвитку її складових. Методи дослідження – історико-науковий, діалектико-логічний, бібліографічно-статистичний, проблемно-хронологічний, які сприяли комплексному аналізу предмета дослідження, що базується на принципах багатофакторності, всебічності, історизму і наукової об’єктивності пізнання. Результати дослідження. Багаторічні дослідження вчених Білоцерківського НАУ переконливо довели, що дуже низька продуктивність скотарства внаслідок постійної нестачі кормів, причому низької якості, і надмірно велика частка парів (як правило– 1/3-1/2 всієї площі орних земель) за парової системи землеробства були головними причинами виникнення на теренах України вигінної (багатопільно-трав’яної) системи землеробства. У маєтках дворян чорноземної смуги ця система часто виникала з цілинної або перелогової як прохідна форма від примітивних до інтерактивних систем рільництва. Висновок. Відмічено що вигінна система поступово трансформувалася в поліпшену зернову шляхом скорочення частки площі під багаторічними травами і зростання – під зерновими культурами. Поліпшена зернова система у свою чергу трансформується у плодозмінну (зернотрав’янопросапну) шляхом заміни чистих парів зайнятими, а також упровадження в сівозміни просапних культур. Аналізуючи дані, можна стверджувати, що в Україні вигінна система землеробства не мала дуже широкого розповсюдження в чистому вигляді, але її окремі складові (багатопільно-трав’яні, ґрунтозахисні, кормові сівозміни) успішно застосовуються і сьогодні в поєднанні зі сівозмінами інших систем. Піонером дослідного польового травосіяння і творцем поліпшеної зернової системи з чотирипільною сівозміною заслужено вважають В.О. Левшина, а засновниками польового травосіяння у великих господарських масштабах – Д.М. Полторацького та І.І. Самаріна. The purpose of the research is to make a holistic historical-scientific analysis of the process of formation of scientists and practical foundations of the cropping (multi-field-grass) farming system, to find out the prerequisites for its emergence and to establish the patterns of development of its components. Research methods – historical-scientific, dialectical-logical, bibliographic-statistical, problem-chronological, which contributed to the comprehensive analysis of the research subject, which is based on the principles of multifactoriality, comprehensiveness, historicism and scientific objectivity of knowledge. Research results. Many years of research by scientists of the Bilotserk National University of Science and Technology are convincing proved that the productivity of cattle breeding is very low due to a constant lack of fodder, moreover of low quality, and an excessively large share of vapors (as a rule, 1/3-1/2 of the entire area of arable land) for of the steam system of agriculture were the main reasons for the emergence of heathland on the territory of Ukraine (multi-field-grass) farming system. In the estates of the nobles of the Black Earth belt, this system is used often arose from virgin or fallow as a transitional form from primitive to interactive agricultural systems. Conclusion. It was noted that the harvesting system was gradually transformed into an improved grain harvester by reducing the share of the area under perennial grasses and growth - under grain crops. The improved grain system, in turn, is transformed into a crop rotation (cereal-grass rowing system) by replacing clean pairs with busy ones, as well as introducing rowing ones into crop rotations. cultures Analyzing the data, it can be stated that in Ukraine, the no-till system of agriculture did not have much widespread in its pure form, but its individual components (multi-pollen grass, soil protection, fodder crop rotations) are successfully used even today in combination with crop rotations of other systems V.O. is deservedly considered a pioneer of experimental field grass seeding and the creator of an improved grain system with a four-field crop rotation. Levshina, and the founders of field grass seeding in on a large economic scale - D.M. Poltoratskyi and I.I. Samarin.
Description: Примак І., Федорук Ю., Присяжнюк Н., Войтовик М., Федорук Н., Панченко О., Козак Л. До питання історії виникнення та еволюції вигінної системи землеробства. Новітні технології в АПК: дослідження та управління. 2023.Вип. 32 (46). С. 139–150. dx.doi.org/10.31473/2305-5987-2023-1-32(46)-12
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/9440
ISSN: 2305-5987
metadata.dc.identifier.udc: 631.585.043.86 (091)
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Do_pytannia_istorii.pdf127,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.