Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/9364
Title: Post-aseptic adaptation and ex vitro propagation of Ukrainian cultivars of Paulownia Sieb. et Zucc.
Other Titles: Постасептична адаптація та розмноження українських сортів Paulownia Sieb. et Zucc. ex vitro
Authors: Matskevych, Vyacheslav
Yukhnovskyi, Vasyl
Kimeichuk, Ivan
Urliuk, Yurii
Tupchii, Olga
Мацкевич, Вячеслав Вікторович
Юхновський, Василь Юрійович
Кімейчук, Іван Васильович
Урлюк, Юрій Станіславович
Тупчій, Ольга Миколаївна
Keywords: explant; regenerant; rhizogenesis; survival; juvenility;експлант; регенерант; ризогенез; приживлюваність; ювенільність
Issue Date: 27-Dec-2023
Publisher: НУБіП України
Citation: Post-aseptic adaptation and ex vitro propagation of Ukrainian cultivars of Paulownia Sieb. et Zucc. / V. Matskevych, V. Yukhnovskyi, I. Kimeіchuk and other // Ukrainian Journal of Forest and Wood Science. - 2023. - Vol.14(4). - P.103-121. https://doi.org/10.31548/forest/4.2023.103
Series/Report no.: 14;4
Abstract: Plantation forestry using highly productive and fast-growing plants involves the use of high-quality improved planting material for genetic constancy, which is solved by microclonal reproduction. However, the high survival rate and stability of plants obtained in vitro are realised as a result of post-aseptic adaptation of regenerants. Therefore, the research aims to improve the survival techniques of paulownia regenerants of the Ukrainian varieties “Feniks” and “Enerdzhy” ex vitro. The study was conducted in December 2021 on the Ukrainian paulownia varieties “Feniks” and “Enerdzhy”, cultivar “Feniks”. The survival rate, development of regenerants, and their damage by facultative saprophytic pathogens differed on substrates of organic (Eco Plus, La Flora, Jiffy, coconut peat, cotton wool) and mineral (vermiculite, perlite, sand) origin. The biological products “Rise P” and “Prestop” proved to be effective for the control of pathogenic microorganisms on ubstrates of organic origin. The technological feasibility of using perlite substrate is substantiated. The pathophysiology of ex vitro regenerants of paulownia under Fusarium is described. The thickness of the films used for sheltering influenced the regeneration, engraftment, microbial damage, and temperature of the wet chambers. Growing regenerants with covering films of different thicknesses showed a high survival rate in the variants with stretch films of 10 and 23 µm thickness. In the case of using polyethene films with thicknesses of 60, 80 and 100 µm, a sharp increase in temperature was observed, which was 48, 53 and 650C, respectively. At these high temperatures, most of the regenerants died, after which they were colonised by facultative saprophytes, and the tissues were completely macerated within two days. The optimal ratio of juvenility reduction and the acquisition of adaptive traits is characteristic of the second, third and fourth generation ex vitro. The expediency of propagation by stem cuttings up to the fourth generation, which preserves the regenerative ability of shoot cuttings, was substantiated. The practical results of the research are a protocol for growing paulownia plants in vitro and ex vitro on different types of substrates for use by institutions engaged in paulownia propagation.
Description: Плантаційне лісовирощування з використанням високопродуктивних і швидкорослих рослин передбачає застосування високоякісного оздоровленого садивного матеріалу генетичної константності, що вирішується міклоклональним розмноженням. Проте висока приживлюваність і стійкість рослин, отриманих in vitro, реалізується в результаті постасептичної адаптації регенерантів. Тому вдосконалення прийомів приживлюваності регенерантів павловнії українських сортів ‘Feniks’ і ‘Enerdzhy’ ex vitro стало метою цієї роботи. Дослідження поводилось в грудні 2021 року на українських сортах павловнії ‘Feniks’ і ‘Enerdzhy’. Сорту ‘Feniks’. Приживлюваність, розвиток регенерантів, їх пошкодження факультативними сапрофітними патогенними мікроорганізмами різнилися на субстратах органічного (Eco Plus, La Flora, Jiffy, кокосовий торф, бавовняна вата) та мінерального (вермикуліт, перліт, пісок) походження. Для контролю патогенних мікроорганізмів на субстратах органічного походження ефективними виявилися біопрепарати ‘Rise P’ та ‘Prestop’. Обґрунтовано технологічну доцільність застосування перлітового субстрату. Описано патофізіологію регенерантів павловнії ex vitro при фузаріозі. На показники регенерації, приживлювання, ураження мікроорганізмами, температуру вологих камер впливала товщина плівок, які використовувалися для укриття. Вирощування регенерантів з покривними плівками різної товщини показало високу їх приживлюваність у варіантах із стреч плівок товщиною 10 і 23 мкм. У випадку застосування поліетиленових плівок товщиною 60, 80 і 100 мкм, відмічене різке зростання температури, що становило 48, 53 і 65°С відповідно. За цих високих температур більшість регенерантів гинули, після чого заселялися факультативними сапрофітами, і тканини повністю мацерувалися упродовж двох діб. Оптимальне співвідношення зниження ювенільності і набуття пристосувальних ознак властиве другому, третьому та четвертому поколінню ex vitro. Обґрунтовано доцільність розмноження стебловими живцями до четвертого покоління, за яких зберігається регенераційна здатність пагонових живців. Практичними результатами досліджень є створений протокол вирощування рослин павловнії in vitro та ex vitro на різних видах субстрату для використання установами, які займаються розмноженням павловнії.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/9364
metadata.dc.identifier.udc: 631.53:57.085:631.526.3:582
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ukrainian Journal of Forest and Wood Science_2023_Vol. 14, No. 4_103-121 (1).pdf9,7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.