Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/929
Title: Створення корпоративних систем як метод підвищення ефективності використання інформаційних ресурсів бібліотек
Other Titles: Creation of corporate systems as a method of increasing the efficiency of using information resources of libraries
Authors: Манішевська, Тетяна Ігорівна
Manishevska, Tetiana
Keywords: бібліотечні об’єднання;библиотечные объединения;library associations;єдиний інформаційний простір;единое информационное пространство;the only information space;комплексні інформаційні ресурси;комплексные информационные ресурсы;comprehensive information resources;корпоративні електронні ресурси;корпоративные электронные ресурсы;corporate electronic resources
Issue Date: 2016
Publisher: Білоцерківський інститут економіки та управління Університету «Україна»
Citation: Манішевська Т. І. Створення корпоративних систем як метод підвищення ефективності використання інформаційних ресурсів бібліотек / Т. І. Манішевська // Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції: тези доповідей XVIІІ міжнародної науково-практичної конференції 26 – 28 травня 2016 року. - Біла Церква, 2016. - С. 78-80.
Abstract: Метою створення корпоративних систем є підвищення ефективності, оперативності та якості інформаційного забезпечення користувачів, впровадження нових інформаційних послуг за рахунок участі у формуванні об`єднаного інформаційного ресурсу загального користування серед учасників системи. Висвітлюються переваги і просто необхідність переходу на комплексний спеціалізований програмний продукт, який охоплює абсолютно всі виробничі ділянки та процеси бібліотечної роботи. Целью создания корпоративных систем является повышение эффективности, оперативности и качества информационного обеспечения пользователей, внедрения новых информационных услуг за счет участия в формировании объединенного информационного ресурса общего пользования среди участников системы. Освещаются преимущества и просто необходимость перехода на комплексный специализированный программный продукт, который охватывает абсолютно все производственные участки и процессы библиотечной работы.
Description: The purpose of creating corporate systems is to increase the efficiency, efficiency and quality of information provision of users, introduction of new information services through participation in the formation of a united information resource of general use among participants of the system. The advantages are highlighted and the need to switch to a complex specialized software product that covers absolutely all production sites and processes of library work.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/929
metadata.dc.identifier.udc: 021.61
Appears in Collections:Публікації співробітників бібліотеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stvorennia _korporat.pdf479,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.