Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/9166
Title: Англомовні телескопізми у сучасному економічному дискурсі
Other Titles: English telescopisms in modern economic discourse
Authors: Береговенко, Наталія Сергіївна
Berehovenko, Nataliia
Демченко, Наталія Сергіївна
Demchenko, Nataliia
Keywords: телескопізми;telescopisms;словотвір;word formation;неологізми;neologisms;англійська мова;English language;економічний дискурс;economic discourse
Issue Date: 2023
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Демченко Н. С. Англомовні телескопізми у сучасному економічному дискурсі / Н. С.Демченко, Н. С. Береговенко // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. - 2023. - № 59 (1). - С. 91-95. DOI https://doi.org/10.32841/2409-1154.2023.59.1.21
Abstract: Статтю присвячено дослідженню телескопізмів сучасної англійської мови в економічному дискурсі. Актуальність цього дослідження зумовлена широкою розповсюдженістю телескопії, як продуктивного способу мовної економії, який активно зріс в останні десятиліття, особливо з точки зору відображення актуальних економічних реалій. Мета цієї статі полягає в дослідженні й аналізі структурно-семантичних особливостей телескопізмів економічного дискурсу. У статті були охарактеризовані особливості економічного дискурсу, проаналізовано поняття телескопізмів та особливості їх словотвору. Результати проведеного дослідження засвідчили високу продуктивність процесу телескопії в економічному дискурсі сучасної англійської мови. Було визначено, що телескопізми є ефективним засобом, який допомагає виразити нові види економік, економічні явища, грошові витрати, торговельну діяльність, нові професії та категорії людей, нові поняття на ринку праці. Під час аналізу економічного дискурсу було виявлено наступні способи словотворення телескопізмів: повні (утворені шляхом злиття двох усічених основ), часткові (утворені шляхом злиття усіченої основи одного слова з повною формою іншого), та телескопізми-гаплологи (утворені шляхом злиття з наявним загальним фонетичним сегментом на стику компонентів, що сполучаються внаслідок графічного та / або фонетичного накладання). Найпродуктивнішим способом виявилися часткові телескопізми. Також було виділено продуктивні моделі словотворення телескопізмів: ab + cd = abd становить 33,4%, ab + cd = ad – 22,8%, ab + cd = acd – 18,2%, аb+сd=aod – 7,6%, аb+сd=abod – 12%, ab + cd = ac – 3%, аb+сd=aocd – 3%. В процесі дослідження було встановлено, що окремі компоненти слів вживаються в процесі словотвору телескопізмів настільки часто, що їх можна віднести до афіксоїдів. Найпродуктивнішими афіксоїдами економічного дискурсу є -lation, -conomy, -preneur, -onomics. Аналіз частиномовної приналежності свідчить про превалювання телескопізмів-іменників у межах економічного дискурсу, оскільки здебільшого телескопізми виникають за необхідності позначити нові явища та предмети.
Description: The article deals with the study of telescopisms of the modern English language in economic discourse. The relevance of this study is determined by the widespread use of telescoping as a productive way of language economy. Telescopisms are extensively used to present current economic realities. The aim of this article is to study and analyse the structural and semantic features of telescopisms in economic discourse. The article has described the features of economic discourse, analysed the concept of telescopisms and features of their word formation. The results of the research proved the high productivity of the telescoping process in the economic discourse of the modern English language. Telescopisms have been determined to be an effective tool that helps to express new types of economies, economic phenomena, monetary expenditures, trade activities, new professions and categories of people, new concepts in the labour market. Having analysed the economic discourse, the following methods of word formation of telescopisms were found out: complete (formed by merging two clipped bases), partial (formed by merging the clipped base of one word with the full form of another) and haplologs (formed by merging words with their overlapping within one derived lexical unit). It appears that partial telescopic neologisms are the most productive method of word formation. Productive word formation models of telescopisms were also highlighted: ab + cd = abd is 33.4%, ab + cd = ad – 22.8%, ab + cd = acd – 18.2%, аb+сd=aod – 7.6%, аb+сd=abod – 12%, ab + cd = ac – 3%, аb+сd=aocd – 3%. It was also established that individual components of words are used in the word formation process of telescopisms so often that they can be classified as affixoids. The most productive suffix-like elements of economic discourse are -lation, -conomy, -preneur, -onomics. The analysis of grammatical category shows the prevalence of telescopisms-nouns within the economic discourse, since telescopisms mostly arise due to the need to denote new phenomena and objects.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/9166
ISSN: 2409-1154
metadata.dc.identifier.udc: 811.111`373.43
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anglomovni_t.pdf533,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.