Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/9099
Title: Influence of various phosphoric concentrations on tissue and intracellular metabolism of Cyprinus Carpio L. in aquatic habitat
Other Titles: Вплив різних концентрацій фосфору на тканинний та внутрішньоклітинний метаболізм Cyprinus Carpio L. у водному середовищі існування
Authors: Grynevych, Nataliia
Гриневич, Наталія Євгеніївна
Svitelskyi, Mykola
Світельський, Микола Михайлович
Khomiak, Oleksandr
Хом’як, Олександр Андрійович
Ishchuk, Oksana
Іщук, Оксана Василівна
Matkovska, Svitlana
Матковська, Світлана Іванівна
Keywords: Cyprinus carpio;fish liver;gill;kidney;blood serum;bile;Cyprinus carpio;печінка;зябра;нирки;сироватка крові;жовч
Issue Date: 2023
Publisher: Поліський національний університет
Citation: Influence of various phosphoric concentrations on tissue and intracellular metabolism of Cyprinus Carpio L. in aquatic habitat / N. Hrynevych, M. Svitelskyi, O. Khomiak and other // Scientific Horizons. – 2023. – 26(5). – Р. 21–36. doi: https://doi.org/ 10.48077/scihor5.2023.21
Abstract: The research relevance is predefined by the fact that under the influence of various factors of the aquatic environment, changes in the speed and direction of the metabolic processes of hydrobionts are recorded. The research aims to study the influence of different inorganic phosphorus content in the aquatic environment on the indicators of phosphorus-calcium exchange in fish. The methods of thin-layer chromatography and variational statistics were used. Glandular tissues of the gills, liver and kidneys of fish were analyzed. To study the influence of inorganic phosphorus in the water environment on some indicators of intracellular metabolism, mitochondria were isolated in osmoregulatory organs. It was found that when the concentration of phosphorus increases to 0.3-0.6 mg/L in the water environment, it accumulates in the liver, and gills and decreases in the kidneys, while the concentration is maintained at a relatively constant level in the blood serum of fish. An increase in the concentration of inorganic phosphorus in the water environment significantly affects the processes of energy generation in the mitochondria of fish livers. A change in the phosphorus content in the habitat of fish has a significant impact on tissue bioenergetic processes, which is manifested in a change in the adenosine triphosphate content, and alkaline phosphatase activity. Significant changes in these indicators are observed in the gills and kidneys. The research results can be used for the formation of adaptive and compensatory regulatory mechanisms in the organism of hydrobionts during their adaptation to certain conditions of cultivation and reproduction.
Description: Актуальність дослідження зумовлена тим, що під впливом різних чинників водного середовища фіксуються зміни швидкості та спрямованості метаболічних процесів гідробіонтів. Метою дослідження є вивчення впливу різного вмісту неорганічного фосфору у водному середовищі на показники фосфорно-кальцієвого обміну у риб. Використовували методи тонкошарової хроматографії та варіаційної статистики. Аналізували залозисті тканини зябер, печінки та нирок риб. Для вивчення впливу неорганічного фосфору водного середовища на деякі показники внутрішньоклітинного метаболізму виділяли мітохондрії в осморегуляторних органах. Встановлено, що при підвищенні концентрації фосфору у водному середовищі до 0,3-0,6 мг/л відбувається його накопичення в печінці, зябрах і зменшення в нирках, при цьому концентрація в сироватці крові риб підтримується на відносно постійному рівні. Підвищення концентрації неорганічного фосфору у водному середовищі суттєво впливає на процеси енергоутворення в мітохондріях печінки риб. Зміна вмісту фосфору в середовищі існування риб має значний вплив на біоенергетичні процеси в тканинах, що проявляється у зміні вмісту аденозинтрифосфату, активності лужної фосфатази. Значні зміни цих показників спостерігаються в зябрах та нирках. Результати досліджень можуть бути використані для формування адаптаційно-компенсаторних регуляторних механізмів в організмі гідробіонтів при їх пристосуванні до певних умов вирощування та розмноження.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/9099
ISSN: 2663-2144
2709-8877
metadata.dc.identifier.udc: 639.37:612.015.3:597.551.2
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Influence_various.pdf1,37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.