Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8910
Title: Problems and trends in the development of technology transfer systems of agricultural institutions of higher education: regulatory aspect
Other Titles: Проблеми та тенденції розвитку систем трансферу технологій аграрних ЗВО: нормативний аспект
Authors: Ковальчук, Інна Валентинівна
Kovalchuk, Inna
Пахомова, Анна Олександрівна
Pakhomova, Anna
Мельник, Вікторія Олександрівна
Melnyk, Victoria
Keywords: інновації;innovations;трансфер технологій;technology transfer;комерціалізація наукових розробок;commercialization of scientific development;офіси трансферу технологій;technology transfer offices;аграрні ЗВО;agricultural institutions of higher education
Issue Date: Apr-2023
Publisher: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Citation: Problems and trends in the development of technology transfer systems of agricultural institutions of higher education: regulatory aspect / І. Kovalchuk, А. Pakhomova, V. Melnyk // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2023. - № 1. - С. 346-354. DOI: 10.31733/2078-3566-2023-1-346-354
Abstract: У статті висвітлено наукові підходи до аналізу нормативно-правової бази та її відповідності тенденціям розвитку систем трансферу технологій аграрних закладів вищої освіти на основі прогнозування показників інноваційного розвитку з урахуванням світового досвіду. Такий аналіз дасть змогу досягти ефективності процесів нормативно-правового регулювання інноваційної діяльності в національній економіці та прискорити темпи її розвитку. Розглядаються зарубіжні та вітчизняні наукові праці та нормативні документи, які присвячені практиці та досвіду найвідоміших офісів трансферу технологій. На основі аналізу кращих світових практик їх роботи отримано практичні рекомендації щодо функціонування вітчизняних аналогів з урахуванням сучасних реалій. Виявлено, що лише невелика кількість технологій серед великого портфеля об’єктів інтелектуальної власності здатна приносити значний прибуток. У статті подано рекомендації для вітчизняних наукових установ, які базуються на багаторічному досвіді західних офісів трансферу технологій. У статті зроблено окремий акцент на питання менеджерування при трансфері технологій. Адже при вирішенні питання спрямування інвестицій у створення офісів трансферу технологій наразі суттєво недооцінюється найважливіший ресурс – кваліфікований управлінський персонал. Адже, по мірі розвитку офісів звужується спеціалізація менеджерів з трансферу технологій. Слід також підкреслити, що становлення професії менеджера технологій у економічно розвинутих країнах зараз відбувається переважно на основі діяльності професійних асоціацій, які сприяють поширенню успішних практик в сфері комерціалізації технологій, формування стійких зв’язків між університетами, дослідницькими організаціями та промисловістю, а також організовують професійну підготовку кадрів у сфері трансферу технологій.
Description: The article highlights scientific approaches to the analysis of the legal framework and its compliance with the development trends of technology transfer systems of agricultural institutions of higher education on the basis of forecasting indicators of innovative development taking into account world experience. Such an analysis will make it possible to achieve efficiency in the processes of normative and legal regulation of innovative activity in the national economy and accelerate the pace of its development. The article highlights the current problems of the operation of technology transfer offices (TTOs) in Ukraine, it also analyzes the effective practices of the operation of TTOs, but they do not take into account the current problems of the economic development of Ukraine. That is why the purpose of the Article is to analyze the regulatory framework of innovative activity in agricultural universities and to study the possibilities of changing the status of these institutions in the global market of educational services and high-tech products, with the prospect of involving them in the subjects of the global innovation network. The article reviews foreign and domestic scientific works and regulations, which are devoted to the practice and experience of the most famous TTOs. Based on the analysis of the best global practices of TTOs operation, practical recommendations on the functioning of domestic TTOs were obtained considering modern realities. It was found that only a small number of technologies among a large portfolio of intellectual property objects are capable of generating significant income. The Article provides recommendations for domestic scientific institutions based on many years of experience of western TTOs.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8910
ISSN: 2078-3566
metadata.dc.identifier.udc: 378:330.341.1
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Problems_and_tr.pdf582,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.