Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8885
Title: Organizational and economic mechanism of public management of Ukraine economy recovery under the conditions of institutional, managerial and corruption risks
Other Titles: Організаційно-економічний механізм публічного управління відновленням економіки України в умовах інституційних, управлінських та корупційних ризиків
Authors: Arbuzova, Tetyana
Арбузова, Тетяна Василівна
Keywords: Ukraine;Україна;organizational and economic mechanism of public management;організаційно-економічний механізм публічного управління;post-war economy;повоєнна економіка;recovery;відновлення;institutional risk;інституційний ризик;managerial risk;управлінський ризик;corruption risk;корупційний ризик;international aid;міжнародна допомога;donor countries;країни-донори;recipient country;країна-реципієнт
Issue Date: Jun-2023
Publisher: Scientific Center of Innovative Researches OÜ (Естонія)
Citation: Arbuzova, T. (2023). Organizational and economic mechanism of public management of Ukraine economy recovery under the conditions of institutional, managerial and corruption risks. Public Administration and Law Review, (2), 18–27. https://doi.org/10.36690/2674- 5216-2023-2-18-27
Abstract: The article examines the content and components of the organizational and economic mechanisms of public management of the postwar and post-catastrophe recovery of the country's economy. Attention is paid to the impact of institutional, managerial and corruption risks on the reconstruction process. The stages (generations) of the reconstruction of the economies of the countries of the world after wars and disasters have been determined. An analysis of successful and unsuccessful global practices of international assistance for social and economic recovery is presented. The universal components of the national model of the organizational and economic mechanism of the public management of reconstruction are highlighted, for example, joint with the international community, careful planning to overcome the consequences of wars and disasters, the formation of the management organizational structure of the revival process, its financial support from various sources. It is emphasized that after the war, the fight against corruption will become the main challenge in Ukraine. The key elements of the organizational and economic mechanism of the post-war reconstruction of Ukraine based on the minimization of risks of an institutional, managerial and corruption nature are proposed. It is noted that, taking into account international experience, Ukraine has already begun the process of planning post-war economic rehabilitation with the initiative of the country's government to widely involve the world community in its discussion and implementation. As part of the work, it was stated that the plan should be clear in terms of goals, limited in time, consistent in execution, defined by final results. The article draws attention to the fact that Ukraine should become the "owner of the reconstruction", carry out the transformation itself under close international supervision and control. The need for coordination and integration of international aid, internal budgetary and extra-budgetary resources, investments, loans, and technical support based on the "single window" principle is indicated. In this regard, it is emphasized the need to form a reliable and authoritative institution that will be responsible for the process of reconstruction of Ukraine, coordination of internal and external efforts.
Description: В статті розглянуто зміст та складові організаційного та економічного механізмів публічного управління поствоєнним і посткатастрофним відновленням економіки країни. Приділено увагу впливу інституційних, управлінських та корупційних ризиків на процес відбудови. Визначено етапи (покоління) реконструкцій економік країн світу після воєн і катастроф. Представлено аналіз успішних та провальних світових практик міжнародної допомоги соціальному та економічному відновленню. Виділено універсальні складові національної моделі організаційно-економічного механізму публічного управління відбудовою, наприклад, спільне з міжнародною спільнотою ретельне планування подолання наслідків воєн і катастроф, формування управлінської організаційної структури процесу відродження, його фінансове забезпечення з різних джерел. Наголошується, що боротьба з корупцією стане головним викликом в післявоєнній Україні. Запропоновано ключові елементи організаційно-економічного механізму публічного управління відновленням України по закінченню війни на засадах мінімізації ризиків інституційного, управлінського та корупційного характеру. Зазначається, що з урахуванням міжнародного досвіду в Україні вже розпочався процес планування повоєнної реабілітації економіки з ініціативою уряду країни широко залучити світову спільноту до його обговорення та реалізації. У рамках роботи було зазначено, що план має бути чітким за цілями, обмеженим в часі, послідовним у виконанні, визначеним за кінцевими результатами. У статті звертається увага на те, що Україна має стати «власником реконструкції», сама здійснювати перетворення під пильним міжнародним наглядом і контролем. Вказано на потребу координації та інтеграції міжнародної допомоги, внутрішніх бюджетних і позабюджетних ресурсів, інвестицій, кредитів, технічної підтримки за принципом «єдиного вікна». У зв’язку з цим наголошується на необхідності формування інституції, яка відповідатиме за процес відбудови України, координацію внутрішніх і зовнішніх зусиль.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8885
ISSN: 2674-5216
metadata.dc.identifier.udc: 351/354.81(477):005.334
Appears in Collections:Наукові публікаціїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.