Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8845
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTaрасюк, Анна Миколаївна-
dc.contributor.authorTarasiuk, Anna-
dc.contributor.authorПилипенко, Інна Олександрівна-
dc.contributor.authorPylypenko, Inna-
dc.date.accessioned2023-07-05T09:14:15Z-
dc.date.available2023-07-05T09:14:15Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.citationТарасюк А.М. Перестановка та заміна як основні граматико-синтаксичні трансформації при перекладі художніх прозових творів з англійської на українську мову / А. М. Тарасюк, І.О. Пилипенко // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Сер.: Філологія. Журналістика. - 2022. - Т. 33 (72). - № 6, ч. 1. - С. 266-272.uk_UA
dc.identifier.issn2710-4656-
dc.identifier.urihttp://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8845-
dc.descriptionThe article is devoted to the study of syntactic transformations carried out in translation. The need to use them is due to the peculiarities of the actant structure of the sentences of the original language and the language of translation. The involvement of syntactic transformations is caused by the absence of certain equivalents in the Ukrainian language, the fixed order of the members of the English sentence, which in the Ukrainian language is determined by relative arbitrariness. English and Ukrainian have different typological characteristics, which causes the use of translational syntactic transformations when rendering analytical language (English) into inflectional (Ukrainian). A generative approach to display syntactic constructions in both languages and perform a comparative analysis is considered. The material was analyzed with the involvement of complex translation, inductive and deductive methods. Features of the structure of the sentence were highlighted with the involvement of tools developed by the generative direction (according to N. Chomsky). Quantitative analysis of linguistic facts made it possible to reveal the development trend of the studied phenomenon and to establish a certain dependence of the structure on the method of its translation. The paper adopts a working definition of the surface structure of a sentence as a level of syntactic representation that explains the surface arrangement of sentence constituents. The depth structure of the sentence is the level of the syntactic representation of the sentence, which encodes the predicate-argument relations, as well as the role characteristics of the arguments of the verb. Our study will primarily take into account the surface structure of the sentence, since we are primarily interested in the structural organization of the sentence as manifested at the observable level of SS. It has been established that in scientific and technical and artistic translation mostly the same arsenal of techniques and methods of translation is used, which, of course, show signs of convergence and divergence. Differences in the set of translation techniques of individual grammatical phenomena in the texts of scientific and technical and literary literature are mostly manifested in the different frequency of translation techniques use.uk_UA
dc.description.abstractСтаття присвячена дослідженню синтаксичних трансформацій, здійснених у перекладі. Необхідність застосування яких зумовлена особливостями актантної структури речень мови оригіналу та мови перекладу. Залучення синтаксичних трансформацій викликані відсутністю певних еквівалентів в українській мові, фіксованим порядком членів речення англійської мови який в українській мові визначається відносною довільністю. Англійська та українська мови мають різні типологічні характеристики, що й спричиняє застосування перекладацьких синтаксичних трансформацій при відтворенні аналітичної мови (англійська) флективною (українська). Розглянуто генеративний підхід для відображення синтаксичних конструкцій в обох мовах та здійснювати порівняльний аналіз. Матеріал проаналізовано із залученням комплексного перекладацького, індуктивного та дедуктивного методів. Особливості структури речення були висвітленні із залученням інструментарію, виробленого генеративним напрямом (за Н. Хомським). Кількісний аналіз мовних фактів дозволив виявити тенденцію розвитку досліджуваного явища та встановити певну залежність структури від способу її перекладу. У роботі приймається робоче визначення поверхневої структури речення як рівня синтаксичної репрезентації, який експлікує поверхневе розташування конституентів речення. Глибина структура речення – рівень синтаксичної репрезентації речення, який кодує предикатно-аргументні відношення, а також рольові характеристики аргументів дієслова. Наше дослідження першочергово братиме до уваги поверхневу структуру речення, оскільки нас цікавить насамперед структурна організація речення, маніфестованого на рівні SS, приступному для спостереження. Встановлено, що в науково-технічному та художньому перекладі використовується здебільшого однаковий арсенал прийомів та способів перекладу, які, звичайно, виявляють ознаки конвергенції та дивергенції. Розбіжності в наборі прийомів перекладу окремих граматичних явищ у текстах науково-технічної та художньої літератури виявляються здебільшого в різній частотності використання прийомів перекладуuk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherВидавничий дім «Гельветика»uk_UA
dc.subjectперестановкаuk_UA
dc.subjectpermutationuk_UA
dc.subjectзамінаuk_UA
dc.subjectreplacementuk_UA
dc.subjectсинтаксичні трансформаціїuk_UA
dc.subjectсинтаксичні трансформаціїuk_UA
dc.subjectгенеративна лінгвістикаuk_UA
dc.subjectgenerative linguisticsuk_UA
dc.subjectгенеративна граматикаuk_UA
dc.subjectgenerative grammaruk_UA
dc.titleПерестановка та заміна як основні граматико-синтаксичні трансформації при перекладі художніх прозових творів з англійської на українську мовуuk_UA
dc.title.alternativePermutation and substitution as the main grammatical and syntactic transformations in the translation of literary prose works from English to Ukrainianuk_UA
dc.typeСтаттяuk_UA
dc.identifier.udc81’255.4=111=161.2uk_UA
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Perestanovka_ta_.pdf579,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.