Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8839
Title: Особливості навчання майбутніх перекладачів з урахуванням сучасних тенденцій в індустрії перекладу
Other Titles: Features of Future Translators’ Training in Conformity with Current Trends in the Translation Industry
Authors: Ігнатенко, Вікторія Дмитрівна
Ihnatenko, Viktoriia
Keywords: translation market;ринок перекладацьких послуг;post-editing;постредагування;translation information technologies;перекладацькі інформаційні технології;translation strategy;стратегія перекладу market of translation services;audiovisual translation;аудіовізуальний переклад;transcreation;транскреація;audiodescription;аудіодискрипція
Issue Date: 2022
Publisher: Видавничий дім «Гельветика»
Citation: Ігнатенко В.Д. Особливості навчання майбутніх перекладачів з урахуванням сучасних тенденцій в індустрії перекладу / В.Д. Ігнатенко // Академічні студії. Сер.: «Педагогіка». – 2022. – № 4. – С. 16-21. DOI https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.4.3
Abstract: У статті йдеться про актуальні тенденції перекладацької галузі, які відображаються на особливостях навчання майбутніх перекладачів, які мають бути конкурентоспроможними і готовими після навчання працювати в умовах сучасного ринку праці. Представлено особливості саме української індустрії перекладу з урахуванням сучасних процесів інтернаціоналізації, глобалізації та дигіталізації. Проаналізована зміна уявлення про перекладача у сучасному світі, його роль та еволюція компетентності перекладача у конфронтації з великим обсягом та різноманіттям текстів для перекладу в нових умовах цифровізації, зокрема при умові сформованості компетентності у використанні машинного перекладу та систем автоматизованого перекладу. Перекладач стає втіленням перекладацького проекту з багатозадачним функціоналом, направленим на декодування ментальної ідентичності відповідних націй шляхом перекладу. Розглянуто поняття «локалізації» у більш широкому контексті для перекладацької діяльності та проаналізовано роль локалізації у сучасній стратегії перекладу. У статті висвітлено концепт «невидимості перекладача» у руслі сучасних змін на ринку перекладацьких послуг. Також розглянуто та проаналізовано сучасні нові способи та види перекладу такі як, постредагування, аудіовізуальний переклад, зокрема субтитрування, транскреація, аудіодискрипція. Як результат, до компетентності перекладача відповідно варто додавати відповідні soft skills, які забезпечуватимуть йому можливість працювати у команді над перекладом як проектом і виконувати багато організаційних завдань пов’язаних з перекладацькою діяльність, крім самого процесу перекладу, уміння володіти сучасними перекладацькими інформаційними технологіями (машинний переклад, САТ) та уміння лока лізувати переклад і застосовувати відповідні стратегії при виконанні нових видів перекладу у тому числі
Description: The article deals with current trends in the translation industry, which are reflected in the peculiarities of the training of future translators, who must be competitive and ready to work in the conditions of the modern labor market after training. The peculiarities of the Ukrainian translation industry are presented, taking into account the modern processes of internationalization, globalization and digitalization. The change in the perception of the translator in the modern world, his role and the evolution of the translator’s competence in the confrontation with a large volume and variety of texts for translation in the new conditions of digitalization are analyzed, in particular, under the condition of the formation of competence in the use of machine translation and automated translation systems. The translator becomes the embodiment of the translation project with a multitasking functionality aimed at decoding the mental identity of the respective nations through translation. The concept of “localization” is considered in a broader context for translation activity and the role of localization in modern translation strategy has been analyzed. The article highlights the concept of “translator’s invisibility” in the context of modern changes in the market of translation services. Modern new methods and types of translation, such as post-editing, audiovisual translation, including subtitling, transcreation, audio description, have been also considered and analyzed. As a result, appropriate soft skills should be added to the competence of the translator, which will provide him with the opportunity to work in a team on translation as a project and to perform many organizational tasks related to translation activities, in addition to the translation process itself, the ability to own modern translation information technologies (machine translation, CAT) and the ability to localize translation and apply appropriate strategies when performing new types of translation.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8839
ISSN: 2786-4758
metadata.dc.identifier.udc: 378.147:81’255
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osoblyvosti_na.pdf262,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.