Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8561
Title: Підготовка майбутніх фахівців лісового господарства до професійної діяльності: теорія, методика, практика
Other Titles: Training of future forestry specialists for professional activity: theory, methodology, practice
Authors: Хрик, Василь Михайлович
Khryk, Vasyl
Keywords: освіта; сталий розвиток; формувальний етап; підготовка майбутніх фахівців лісового господарства; теоретична та практична підготовка майбутніх фахівців лісового господарства;education; Sustainability; formative stage; training of future forestry specialists; theoretical and practical training of future forestry specialists
Issue Date: 20-Jan-2022
Publisher: ФОП Середняк Т. К.
Citation: Хрик В.М. Підготовка майбутніх фахівців лісового господарства до професійної діяльності: теорія, методика, практика; МОН України, Білоцерківський національний аграрний університет. – Біла Церква: Середняк Т. К., 2022. – 386 с.
Abstract: У монографії подано характеристику досліджень автора за 2018-2022 роки. Розкрито проблему підготовки майбутніх фахівців лісового господарства у теоретичному, методичному та практичному аспектах: проаналізовано еволюцію лісівничої освіти та кадрового забезпечення лісового господарства, висвітлено вимоги до підготовки майбутніх фахівців лісового господарства в аспекті їх професійної діяльності, схарактеризовано методологічні та концептуальні засади підготовки майбутніх фахівців лісового господарства до професійної діяльності, розроблено модель підготовки майбутніх фахівців лісового господарства до професійної діяльності, здійснено аналіз стану підготовки майбутніх фахівців лісового господарства до професійної діяльності, розроблено методику проведення дослідження з проблеми підготовки майбутніх фахівців лісового господарства до професійної діяльності, розкрито структуру готовності майбутніх фахівців лісового господарства до професійної діяльності, обґрунтовано педагогічну систему підготовки майбутніх фахівців лісового господарства до професійної діяльності, виокремлено умови реалізації педагогічної системи підготовки майбутніх фахівців лісового господарства до професійної діяльності, здійснено перевірку ефективності підготовки майбутніх фахівців лісового господарства до професійної діяльності. Рекомендовано для здобувачів вищої освіти та викладачам аграрних закладів вищої освіти.
Description: The monograph describes the author's research for 2018-2022. The problem of training future forestry specialists is revealed in theoretical, methodical and practical aspects: the evolution of forestry education and personnel support in forestry is analyzed, the requirements for the training of future forestry specialists in the aspect of their professional activity are highlighted, the methodological and conceptual principles of training future forestry specialists are characterized professional activity, a model of training future forestry specialists for professional activity has been developed.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8561
ISSN: 978-617-8111-43-4
metadata.dc.identifier.udc: 378.091.12.01-057.85/.86:630
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pidhotovka_maibutnikh.pdf2,75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.