Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8496
Title: Фундаментальні характеристики ціннісних орієнтацій студентів аграріїв
Other Titles: Fundamental characteristics of value orientations of agricultural students
Authors: Марчук, Володимир Васильович
Marchuk, Volodymyr
Цвид-Гром, Олена Петрівна
Tsvid-Grom, Olena
Рейда, Ольга Андріївна
Rejda, Olga
Keywords: ціннісні орієнтації, виховний процес, вища освіта, студенти, етичні орієнтири, соціокультурні цінності;value orientations, educational process, higher education, students, ethical guidelines, socio-cultural values
Issue Date: 2023
Publisher: Вид-во: ВД «Гельветика»
Citation: Марчук В. Фундаментальні характеристики ціннісних орієнтацій студентів аграріїв / В. Марчук, О. Цвид-Гром., О. Рейда // Актуальні питання гуманітарних наук. - 2023. - Вип. 59. - Т. 2. – С. 290-295.DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/59-2-44
Abstract: У статті актуалізується питання необхідності зміщення акцентів у виховному процесі на розвиток у молодого покоління, насамперед у здобувачів вищої освіти, самостійності, мобільності, етичних орієнтирів і соціокультурних цінностей, соціальної відповідальності. Розкрито фундаментальні характеристики ціннісних орієнтацій, що полягають у їх зумовленості особливостями суспільних відносин, орієнтацією на соціальні цінності та соціально схвалювану поведінку, вміннями самостійно ухвалювати рішення та нести відповідальність за їх наслідки. Систематизовано відомості науковців стосовно складників, що впливають на формування ціннісних орієнтацій студентів, а саме – когнітивний компонент (система засвоєних особистістю знань про ціннісні орієнтації, сутність прав та обов’язків, про норми і правила поведінки людини в соціумі, способи регулювання відносин між індивідом та суспільством); мотиваційний (мотиви формування ціннісних орієнтацій, моральні орієнтації у реалізації відповідальних вчинків, прагнення свідомо регулювати свою діяльність у соціально-професійній спільноті); діяльнісний (готовність особистості здійснювати свідомий вибір певної лінії поведінки, ухвалювати рішення, оцінювати їх наслідки, визначати необхідні обмеження в поведінці на засадах сформованого світогляду та розвиненої самосвідомості). Описано типи сформованості ціннісних орієнтацій студентів, зокрема: соціально відповідальний тип, соціально орієнтований тип, соціально пасивний тип, асоціальний тип. З’ясовано, що кожний з типів ціннісних орієнтацій студентів тісно пов’язаний зі змістом виокремлених структурних компонентів, що дає змогу не лише конкретизувати їх діагностичне вимірювання, а й передбачити напрями, за якими має здійснюватися освітньо-виховний процес у вищій школі. Що, загалом, має формувати духовно-моральну культуру випускника, усвідомлення відповідальності перед суспільством як фахівця і як громадянина країни.
Description: The article highlights the need to shift the emphasis in the educational process to the development of the young generation, primarily those who have obtained higher education, independence, mobility, ethical guidelines and sociocultural values, and social responsibility. The fundamental characteristics of value orientations are revealed, which are determined by the peculiarities of social relations, orientation to social values and socially approved behavior, abilities to make decisions independently and bear responsibility for their consequences. Scientists have systematized information about the components that influence the formation of students value orientations, namely, the cognitive component (the system of knowledge acquired by the individual about value orientations, the essence of rights and obligations, about the norms and rules of human behavior in society, ways of regulating relations between the individual and society); motivational (motives for the formation of value orientations, moral orientations in the implementation of responsible actions, the desire to consciously regulate one's activities in the socio-professional community); activity (readiness of an individual to make a conscious choice of a certain line of behavior, make decisions, evaluate their consequences, determine the necessary restrictions in behavior on the basis of a formed worldview and developed self-awareness). The types of formation of value orientations of students are described, in particular: socially responsible type, socially oriented type, socially passive type, antisocial type. It was found that each of the types of students value orientations is closely related to the content of the selected structural components, which makes it possible not only to specify their diagnostic measurement, but also to predict the directions in which the educational process in higher education should be carried out. This idea, in general, should form the spiritual and moral culture of the graduate, the awareness of responsibility to society as a specialist and as a citizen of the country.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8496
ISSN: 2308-4855
metadata.dc.identifier.udc: 378.147:63
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fundamentalʹni.pdf403,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.