Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8350
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЗоценко, Володимир Миколайович-
dc.contributor.authorZotsenko, Volodymyr-
dc.contributor.authorДжміль, Володимир Іванович-
dc.contributor.authorDzhmil, Volodymyr-
dc.contributor.authorОстровський, Денис Миколайович-
dc.contributor.authorOstrovskiy, Denys-
dc.contributor.authorАндрійчук, Андрій Віталійович-
dc.contributor.authorAndriіchuk, Andrii-
dc.contributor.authorМельник, Тетяна Василівна-
dc.contributor.authorMelnyk, Tetyana Vasylivna-
dc.date.accessioned2023-02-17T13:18:26Z-
dc.date.available2023-02-17T13:18:26Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationВетеринарно-санітарна характеристика м’яса перепелів за випоювання нанокристалічного діоксиду церію / В.М. Зоценко, В.І Джміль, Д.М. Островський та ін. // Наук.вісник вет. медицини: зб-к наук. праць. - Біла Церква: БНАУ, 2021. - №1. - С. 27-36. DOI: https://doi.org/10.33245/2310-4902-2021-165-1-27-36uk_UA
dc.identifier.issn2415-7589-
dc.identifier.urihttp://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8350-
dc.descriptionThe urgent problem of quailry is fodder stress and high sensitive The poultry is the quality of feed. Leveling such consequences is possible by use Becoming various biologically active feed additives. However, their introduction into The diet automatically raises questions about the quality and safety of the pro- Ductions for the consumer. The purpose of the study is to carry out veterinary and sanitary Evaluation of the benignness of quail meat for nanocristic- Cerium dioxide (NDC). The object of study were the quails of Pharaoh, at the daily age of them Divided into two groups: experimental and control, 30 heads each. Bird kept in cages for free access to feed and water. Quilting to- The investigative group in drinking water was added forage supplement by nanosceriums at a dose of 8.6 mg per liter of drinking water. This supplement is a water dispersion of the NDC with medium sizes of nanoparticles 2-7 nm. The pre -burnt survey of quails of both groups revealed a satisfactory clinical The state of the bird. The average mass of the pateral carcass of quails of the experimental group was larger by 8.3 % compared to the control. Review 20 quail carcasses They can be attributed to the first grade. By organoleptic display- nicks of quail meat in veterinary and sanitary value belongs to benign. Conducted microbiological studies Chat about the absence of NDC exposure in applied doses on its bacterial Contamination. Chemicals of meat (pH, aminoamia nitrogen, volatile fatty acid during storage under refrigerator conditions (5 days, t = 4–5 ° C) had The tendency to grow and were within the normal range for fresh product. During the microscopy of the muscle tissue of its decay in quails of both groups is not identified. The biological value of quails of both groups was identical and toxic- There is no one. Tasting evaluation of broth and meat showed that The NDC does not affect the taste. So, quail meat, who received with water fodder supplement by nanosceriums according to vet- Nathole-sanitary examination is benign, allowing you to use It is eaten by people without restrictions.uk_UA
dc.description.abstractАктуальною проблемою перепелівництва є кормовий стрес і висока чут- ливість птиці до якості кормів. Нівелювати такі наслідки можливо за викори- стання різних біологічно активних кормових добавок. Однак їх введення в раціон автоматично ставить питання про якість і безпечність отриманої про- дукції для споживача. Мета дослідження – провести ветеринарно-санітарне оцінювання доброякісності м’яса перепелів за випоювання нанокристаліч- ного діоксиду церію (НДЦ). Об’єктом вивчення були перепели породи Фараон, в добовому віці їх поділили на дві групи: дослідну і контрольну, по 30 голів у кожній. Птицю утримували у клітках за вільного доступу до корму і води. Перепелам до- слідної групи у питну воду додавали кормову добавку Наноцерій у дозі 8,6 мг на літр питної води. Ця добавка являє собою водну дисперсію НДЦ із середніми розмірами наночастинок 2–7 нм. Передзабійний огляд перепелів обох груп виявив задовільний клінічний стан птиці. Середня маса патраної тушки перепелів дослідної групи була більшою на 8,3 % порівняно з контрольною. Огляд 20 тушок перепелів пока- зав, що їх можна віднести до першого ґатунку. За органолептичними показ- никами м’ясо перепелів у ветеринарно-санітарному значенні належить до доброякісного. Проведені мікробілогічні дослідження м’яса перепелів свід- чать про відсутність впливу НДЦ у застосованих дозах на його бактеріальну контамінацію. Хімічні показники м’яса (рН, аміноаміачний азот, леткі жирні кислоти під час зберігання в умовах холодильника (5 діб, t= 4–5 °C) мали тенденцію до зростання і знаходились в межах норми для свіжого продукту. Під час мікроскопії м’язової тканини її розпаду у перепелів обох груп не виявлено. Біологічна цінність м’яса перепелів обох груп була тотожною, а токсич- ність відсутня. Дегустаційне оцінювання бульйону і м’яса показало, що НДЦ не впливає на досліджувані смакові показники. Отже, м’ясо перепелів, які отримували з водою кормову добавку Наноцерій за показниками ветери- нарно-санітарної експертизи є доброякісним, що дозволяє використовувати його в їжу людям без обмежень.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherБНАУuk_UA
dc.subjectптицяuk_UA
dc.subjectнаноцерійuk_UA
dc.subjectорганолептичне оцінюванняuk_UA
dc.subjectмікробна контамінаціяuk_UA
dc.subjectбіологічна цінністьuk_UA
dc.subjectдегустаційне оцінюванняuk_UA
dc.subjectbirduk_UA
dc.subjectnanoceriumuk_UA
dc.subjectorganoleptic evaluationuk_UA
dc.subjectmicrobial contaminationuk_UA
dc.subjectbiological valueuk_UA
dc.subjecttasting evaluationuk_UA
dc.titleВетеринарно-санітарна характеристика м’яса перепелів за випоювання нанокристалічного діоксиду церіюuk_UA
dc.title.alternativeVeterinary and sanitary characteristics of quail meat for drinking nanocrystalline cerium dioxideuk_UA
dc.typeСтаттяuk_UA
dc.identifier.udc614.31:636.6.087.8:579.63:546.655uk_UA
dc.identifier.doiDoi: 10.33245/2310-4902-2021-165-1-27-36-
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
veterynarno-sanitarna.pdf454,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.