Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/833
Title: Species-specific morphological characteristics of adult and embryonic Capillariа obsignata roundworms (Nematoda, Capillariidae)
Other Titles: Видоспецифічні морфологічні характеристики статевозрілих та зародкових стадій круглих червів Capillariа obsignata (Nematoda, Capillariidae)
Видоспецифические морфологические характеристики половозрелых и зародышевых стадий круглых червей Capillariа obsignata (Nematoda, Capillariidae)
Authors: Yevstafyeva, Valentynа Aleksandrovna
Євстаф'єва, Валентина Олександрівна
Евстафьева, Валентина Александровна
Stybel, Volodymyr
Стибель, Володимир Володимирович
Стибель, Владимир Владимирович
Sharavara, Т. А.
Шаравара, Т. А.
Шаравара, Т. А.
Melnychuk, Vitaliy
Мельничук, Віталій Васильович
Мельничук, Виталий Васильевич
Yasnolob, Ilona
Яснолоб, Ілона О.
Яснолоб, Илона О.
Antipov, Anatoliy
Антіпов, Анатолій Анатолійович
Антипов, Анатолий Анатольевич
Goncharenko, Volodymyr
Гончаренко, Володимир Петрович
Гончаренко, Владимир Петрович
Bakhur, Tetiana
Бахур, Тетяна Іванівна
Бахур, Татьяна Ивановна
Keywords: chicken;кури;куры;abundance index;індекс поширення;индекс распространения;adult roundworm;статевозрілі круглі черви;половозрелые круглые черви;nematode eggs;яйця нематод;яйца нематод;differential characters;диференційні ознаки;дифференциальные признаки
Issue Date: Dec-2017
Publisher: Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
Abstract: The abundance of Capillaria obsignata Madsen, 1945, the causative agent of chicken capillariasis, was studied in the central region of Ukraine. Differential morphometric characters are determined for adult males and females of C. obsignata. The species-specific variability of its morphological parameters is characterized. New data is received on the meristic characters of C. obsignata eggs extracted from different substrates. The stages of embryonic development are determined in laboratory cultures of these nematodes, taking into account their meristic and morphological changes. Capillaria obsignata parasites are very common at the poultry farms of Poltava and Kyiv regions of Ukraine. Their abundance index is 3.4, and the intensity of infection varies from 3 to 317 specimens. Differential morphometric species-specific characters of adult C. obsignata males are the shape and size of the pseudobursa, spicule, spicule sheath. Adult females of the species can be identified by the shape and size of the vulva, the distance from the esophagus end to the vulva, and the length of the vagina. The meristic characters of nematode eggs, though typical for the species, may change depending on the sampled substrate. The parasite’s embryonic development involves five morphologically and meristically different stages. The invasive larvae of this species developed in the eggs before the 12th day of culturing in laboratory conditions at 25 °С. The invasive larvae’s viability was 90.3 ± 1.5%. Значна поширеність Capillaria obsignata (Madsen, 1945 г.), збудника курячого капіляріозу, вивчалася в центральному регіоні України. Диференціальні морфометричны ознаки визначали для статевозрілих самців і самок C. obsignata. Охарактеризована видоспецифична мінливість їх морфологічних параметрів. Нові дані отримані про мірні характеристики яєць C. obsignata, добутих із різних субстратів. Етапи ембріонального розвитку визначали в лабораторних культурах цих нематод, беручи до уваги їх вимірні та морфологічні зміни. Паразити Capillaria obsignata дуже поширені на птахофабриках Полтавської та Київської областей України. Їх індекс поширеності 3,4, а інтенсивність інвазії варіює від 3 до 317 екземплярів. Диференціальні морфометричні видоспецифічні ознаки статевозрілих самців C. obsignata - це форма і розмір псевдобурси, спікули, спікулярної піхви. Дорослі самки виду можуть бути ідентифіковані за формою і розміром вульви, віддалі від стравоходу до закінчення вульви і довжині піхви. Промірні ознаки яєць нематод, хоча і типові для виду, можуть змінюватися в залежності від обраного зразка. Ембріональний розвиток паразита включає в себе п'ять морфологічно і промірно різних стадії. Інвазійні личинки цього виду розвинулися в яйцях на 12-й день культивування в лабораторних умовах при 25 ° С. Життєздатність інвазійних личинок становила 90,3 ± 1,5%. Обилие Capillaria obsignata (Madsen, 1945 г.), возбудителя куриного капилляриоза, изучалось в центральном регионе Украины. Дифференциальные морфометрические признаки определяли для половозрелых самцов и самок C. obsignata. Охарактеризована видоспецифическая изменчивость их морфологических параметров. Новые данные получены о мерных характеристиках яиц C. obsignata, извлеченных из разных субстратов. Этапы эмбрионального развития определяли в лабораторных культурах этих нематод, принимая во внимание их меридические и морфологические изменения. Паразиты Capillaria obsignata очень распространены на птицефабриках Полтавской и Киевской областей Украины. Их индекс распространенности 3,4, а интенсивность инвазии варьирует от 3 до 317 экземпляров. Дифференциальные морфометрические видоспецифические признаки половозрелых самцов C. obsignata - это форма и размер псевдобурсы, спикулы, спикулярного влагалища. Взрослые самки вида могут быть идентифицированы по форме и размеру вульвы, расстоянию от пищевода до окончания вульвы и длине влагалища. Мерние признаки яиц нематод, хотя и типичны для вида, могут изменяться в зависимости от выбранного образца. Эмбриональное развитие паразита включает в себя пять морфологически и меристически разных стадии. Инвазивные личинки этого вида развились в яйцах на 12-й день культивирования в лабораторных условиях при 25 ° С. Жизнеспособность инвазивных личинок составляла 90,3 ± 1,5%.
Description: Species-specific morphological characteristics of adult and embryonic Capillariа obsignata roundworms (Nematoda, Capillariidae) / V. A. Yevstafyeva, V. V. Stybel, T. A. Sharavara [et al.] // Biosystems Diversity. - 2017. - Vol. 25. - No 4. - P. 354–360. doi:10.15421/011752
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/833
ISSN: 2519-8513 (Print)
2520-2529 (Online)
metadata.dc.identifier.udc: 619:616.995.132.8:576.8.094:595.1
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
species-specific_morphological_characteristics.pdf458,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.