Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8153
Title: Глобалізація та політика національної безпеки
Other Titles: Globalization and national security policy
Authors: Сокольська, Тетяна Вікторівна
Sokolska, Tetyana
Арбузова, Тетяна Василівна
Arbuzova, Tetyana
Бендерець, Наталія Миколаївна
Benderecz`, Nataliia
Батажок, Світлана Григорівна
Batazhok, Svitlana
Білик, Ольга Володимирівна
Bilyk, Olga
Бількевич, Віта Володимирівна
Bilkevych, Vita
Гринчук, Юлія Сергіївна
Grynchuk, Yulia
Джміль, Володимир Іванович
Dzhmil, Volodymyr
Димань, Тетяна Миколаївна
Dyman, Tatyana
Загурська, Світлана Миколаївна
Zagurska, Svitlana
Задорожна, Руслана Павлівна
Zadorozhna, Ruslana
Іванова, Любов Степанівна
Ivanova, Lubov
Однорог, Максим Анатолійович
Odnorog, Maksym
Осипенко, Богдан Романович
Osy`penko, Bogdan
Панасюк, Вікторія Іллівна
Panasiuk, Viktoriia
Паска, Ігор Миколайович
Paska, Ihor
Поліщук, Світлана Петрівна
Polishchuk, Svitlana
Трофимчук, Михайло Іванович
Trofymchuk, Mykhailo
Юхименко, Петро Іванович
Yukhymenko, Petro
Шуст, Олена Анатоліївна
Shust, Olena
Keywords: Глобалізація, політика, національна безпека, державний суверенітет, територіальна цілісність;Globalization, politics, national security, state sovereignty, territorial integrity
Issue Date: 2021
Publisher: Центр учбової літератури
Citation: Глобалізація та політика національної безпеки: підручник / Т. В. Сокольська, П. І. Юхименко та ін.: За загал. ред. д-р. екон. наук, професора П. І. Юхименка. Київ: Центр учбової літератури, 2021. 408 с.
Abstract: Підручник присвячений висвітленню проблем захищеності державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України від реальних та потенційних загроз в умовах глобалізації. Становить науковий та практичний інтерес для вчених-економістів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Description: The textbook is devoted to highlighting the problems of protection of state sovereignty, territorial integrity, democratic constitutional system and other national interests of Ukraine from real and potential threats in the conditions of globalization. It is of scientific and practical interest for economists, graduate students and students of economic specialties of higher educational institutions.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8153
ISBN: 978-611-01-2367-9
metadata.dc.identifier.udc: 339.137.2:338.48(075.8)
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Globalization and politics.pdf1,27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.