Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8107
Title: Використання цифрових медіа у викладанні німецької мови як другої іноземної у ЗВО: технологія диференціації
Other Titles: The use of digital media in the teaching of German as a second foreign language in higher education institutions: the technology of differentiation
Authors: Рєзнік, Віта Григорівна
Rieznik, Vita
Носенко, Марія Миколаївна
Nosenko, Mariia
Keywords: диференціація; диференційований підхід; цифрові медіа; адаптивне навчання; допоміжні цифрові технології;differentiation; differentiated approach; digital media; adaptive learning; assistive digital technologies
Issue Date: 22-Oct-2022
Publisher: Вид-во: Білоцерківський НАУ
Citation: Рєзнік В.Г. Використання цифрових медіа у викладанні німецької мови як другої іноземної у ЗВО: технологія диференціації / В.Г.Рєзнік, М.М.Носенко // Аграрна освіта та наука: досягнення, роль, фактори росту: Інноваційні психолого-педагогічні, лінгвістичні та правові засади аграрної науки в умовах міжкультурної аграрної комунікації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (БНАУ, 20 жовтня 2022 р.). – Біла Церква, 2022. – С. 32–34.
Abstract: У тезах автори описують можливості використання цифрових медіа для навчання іноземним мовам, та наголошують на важливості їх застосування для реалізації технології диференціації у навчальному процесі
Description: The authors describe the possibilities of using digital media for teaching foreign languages, and emphasize the importance of their application for the implementation technology of differentiation in the educational process
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8107
metadata.dc.identifier.udc: 811.112.2'243:004
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vykorystannia_ts.pdf629,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.