Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/7590
Title: Способи перекладу маловживаних англійських параметричних прикметників (на матеріалі фільмів каналу BBC The Blue Planet та Life)
Other Titles: Ways of translation of rare English adjectives of dimension based on the BBC`s documentaries Blue Planet and Life
Authors: Береговенко, Наталія Сергіївна
Berehovenko, Nataliia
Зізінська, Анна Петрівна
Zizinska, Anna
Keywords: параметр, прикметник, переклад, семантика, фільм, перекладацькі трансформації;dimension, adjective, translation, semantics, film, translation transformations
Issue Date: 17-May-2022
Publisher: ВД «Гельветика»
Citation: Береговенко Н.С. Способи перекладу маловживаних англійських параметричних прикметників (на матеріалі фільмів каналу BBC The Blue Planet та Life) / Н.С. Береговенко, А.П. Зізінська// Закарпатські філологічні студії. - 2022. – Вип. 22, том 2. – С. 143-147. DOI https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.22.2.26
Abstract: Дана наукова розвідка має на меті описати маловживані англійські параметричні прикметники та шляхи їх відтворення українською та російською мовами на матеріалі фільмів каналу BBC The Blue Planet та Life. В ході дослідження використовувалися такі методи як: комплексний перекладознавчий, індуктивний та дедуктивний методи для узагальнення відібраного мовного матеріалу та виведення нових положень на основі загальновідомих. Окрім цього, також використовувалися метод суцільної вибірки – для формування корпусу досліджуваного матеріалу; метод зіставного та перекладознавчого аналізу текстів оригіналу та перекладів та контекстуального аналізу; метод лінгвістичного опису – для безпосереднього дослідження явища в тексті, систематизації та узагальнення особливостей перекладу параметричних прикметників. Наукова новизна роботи полягає в висвітленні проблеми адекватного перекладу та вибору лексичного відповідника з широкого ряду синонімів, які входять до лексико-семантичної групи параметричних прикметників. Новим також є і матеріал дослідження – англомовні фільми та їхній усний синхронний переклад, який нами фіксувався у письмовій формі. Отже, у статті визначається розбіжність в структурах концептуального простору маловживаних англійських параметричних прикметників. Встановлюються основні стилістичні та семантичні відмінності між параметричними прикметниками, що відносяться до одного і того ж мікрополя. Визначаються основні способи та прийоми перекладу маловживаних параметричних прикметників з англійської на українську та російську мови. Описуються лексико-семантичні та граматичні трансформації, які вживаються при перекладі англійських параметричних прикметників, а саме: заміна слова однієї частини мови на слово іншої (номіналізація, вербалізація). Окреслюються подальші перспективи дослідження англійських параметричних прикметників.
Description: This scientific research aims to describe rare English adjectives of dimension and ways to reproduce them in Ukrainian and Russian based on BBC films The Blue Planet and Life. The main research method is a complex translation, inductive and deductive methods for generalization of the selected language material and derivation of new provisions on the basis of well-known ones. In addition, the method of continuous sampling was also used – to form the body of the studied material; method of comparative and translation analysis of original texts and translations and contextual analysis; method of linguistic description – for direct study of the phenomenon in the text, systematization and generalization of adjectives of dimension translation features. The scientific novelty of the article is that, despite the significant achievements of domestic and foreign linguistics in the study of English adjectives of dimension, the problem of their field semantics with a fairly wide range of lexical compatibility still remains insufficiently studied. Therefore, this study highlights the problem of adequate translation and selection of a lexical equivalent from a wide range of synonyms that are part of the lexical and semantic group of adjectives of dimension. Also new is the research material – English-language films and their simultaneous interpretation, which we recorded in writing. Thus, rare English adjectives of dimension are translated in an appropriate way with the use of lexical and grammatical transformations such as: transposition (nominalization, verbalization). In addition, the article identifies differences in the structures of the conceptual space of English adjectives of dimension. Besides this, the basic stylistic and semantic differences between English adjectives of dimension that belong to the same micro field are established. Further prospects of research of English adjectives of dimension are outlined.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/7590
ISSN: 2663-4899
metadata.dc.identifier.udc: 811.111‘367.623’25:791
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sposoby_pere.pdf915,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.