Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/7543
Title: Мовні засоби увиразнення в англомовних газетних заголовках (на матеріалі «The Economist»)
Other Titles: Linguistic means of expression in English press headlines (based on «The Economist»)
Authors: Демченко, Наталія Сергіївна
Demchenko, Nataliia
Keywords: заголовок;headline;газетний дискурс;newspaper discourse;стилістичні фігури;stylistic figures;англомовна преса;English-language press,;функції заголовків;headline functions
Issue Date: Mar-2022
Publisher: ВД «Гельветика»
Citation: Демченко Н.С. Мовні засоби увиразнення в англомовних газетних заголовках (на матеріалі «The Economist») / Н.С. Демченко // Закарпатські філологічні студії. - 2022. – Вип. 22, т. 1. - С. 101-105. DOI https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.22.1.15
Abstract: Статтю присвячено дослідженню мовним засобам увиразнення у газетних заголовках англомовної преси на матеріалі міжнародної щотижневої газети «The Economist». Перше з чим стикається читач газет та журналів – це заголовок. Саме тому автори статей намагаються підібрати заголовок, який буде максимально відповідати прагматичним цілям тексту. Актуальність теми полягає в необхідності дослідження газетних заголовків, оскільки вони є «зовнішнім обличчям» газетної статті, містять велике інформаційне навантаження, будучи своєрідним коротким описом змісту статті, висловлюють творчу волю автора, впливають на реципієнта. Під час дослідження було розглянуто різні визначення поняття «заголовок». Заголовок – це перше слово, з яким автор газетної статті звертається до читачів, це постійний, незмінний елемент газети, кодифікатор змісту статті, який репрезентує головну думку автора й тему матеріалу. Виявлено основні функції та властивості газетного заголовку. Результати дослідження показують, що основними функціями, характерними для газетних заголовків є зацікавлення, інформування та структурування. У статті розглядаються та аналізуються стилістичні фігури, які використовуються в заголовках англомовної преси, щоб зробити його яскравим та незабутнім та для реалізації функцій газетних заголовків. Вони дозволяють відійти від нейтрального способу викладу інформації з метою емоційного та естетичного впливу, а також дібрати влучний, місткий, цікавий, інтригуючий та лаконічний заголовок, який «працюватиме» на читача, керуватиме його увагою. Аналіз корпусу прикладів на матеріалі газети «The Economist» показав широкий спектр використаних стилістичних фігур, що беруть участь у реалізації функції газетних заголовків: епітет, метафора, антитеза, алюзія, алітерація, гіпербола, фразеологічні одиниці, перифраз, оксиморон. Зазначено, що автори статей віддають перевагу, насамперед, таким фігурам, як епітет, метафора, алітерація, алюзія.
Description: The article deals with the study of linguistic means of expression in the headlines of the English-language press based on the international weekly newspaper «The Economist». The first thing a reader of newspapers and magazines encounters is the headline. That is why the authors of the articles try to find a headline that will best meet the pragmatic goals of the text. The relevance of the research is the need to study newspaper headlines, since they are the «external face» of a newspaper article, contain a large information load, being a brief description of the content of the article, express the creative will of the author, and affect the recipient. In the study, various definitions of the concept of «headline» have been outlined. The headline is the first word which the author of a newspaper article uses to address readers, it is a constant, unchanging element of the newspaper, a codifier of the content of the article, which represents the main idea of the author and the topic of the material. The main functions and properties of a newspaper headline have been revealed. The results of the study show that the main functions specific to newspaper headlines are interest, information and structure. The article examines and analyses the stylistic figures used in the headlines of the English-language press to make it vivid and memorable and to perform the functions of newspaper headlines. They allow to move away from the neutral way of presenting information for the purpose of emotional and aesthetic impact, as well as choose an accurate, succinct, interesting, intriguing headline that will «work» for the reader and guide his attention.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/7543
ISSN: 2663-4899
metadata.dc.identifier.udc: УДК 811.161.2(075.8)
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Movni_zasoby.pdf404,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.