Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/7502
Title: Legal regulation of state support of agribusiness
Other Titles: Правове регулювання державної підтримки агробізнесу
Authors: Ковальчук, Інна Валентинівна
Kovalchuk, Inna
Мельник, Олеся Григорівна
Melnyk, Olesia
Пахомова, Анна Олескандрівна
Pakhomova, Anna
Сокиринська, Оксана Анатоліївна
Sokyrynska, Oksana
Мельник, Людмила Миколаївна
Melnyk, Liudmyla
Keywords: агробізнес;agribusiness;правове регулювання;legal regulation;державна підтримка;state support;захист вітчизняної промисловості;protection of home industries;аграрна галузь;agricultural industry;дотації;grants-in-aid;державна допомога;governmental grant
Issue Date: Mar-2022
Publisher: Universidad de la Amazonia
Citation: Legal regulation of state support of agribusiness / I. Kovalchuk, O. Melnyk, A. Pakhomova and other // Amazonia Investiga. – 2022. – Vol. 11, Is. 51. – P. 80-89. DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2022.51.03.8
Abstract: Стаття присвячена дослідженню суспільних відносин в аграрній сфері як безпосереднього об’єкта державно-правового регулювання. Державне регулювання характеризується кількома ознаками, серед яких найбільш суттєвою є широка сфера діяльності, що охоплюється цим видом регулювання, і саме по собі специфічне правове регулювання агропромислового сектору як галузі економіки. Методологічною основою статті є сучасні методи наукового пізнання, які сьогодні використовуються юридичною наукою при проведенні досліджень. Автори статті поєднали загальнонаукові та спеціальні методи для найкращого досягнення поставленої у статті мети. Усі методи були використані в поєднанні та взаємодоповнюваності, що забезпечило об’єктивність висновків. На думку авторів, особливістю сучасного державно-правового регулювання аграрного сектору є те, що значну роль у виборі правових інструментів мають відігравати стимули забезпечення сталого розвитку сільського господарства та суміжних галузей, з метою підвищення прибутковості сільськогосподарських товаровиробників та інших суб’єктів агробізнесу. Забезпечити достатню наукову базу для підвищення ефективності та соціальної корисності державно-правового регулювання в аграрному секторі можливо лише при детальному вивченні кожної зі складових регулювання, серед яких найважливішою є основи правового регулювання. А, як відомо, продовольча безпека країни, функціонування внутрішнього продовольчого ринку, забезпечення сільського населення робочими місцями та соціальною стабільністю в суспільстві має пряму залежність від розвитку аграрної сфери.
Description: The article is devoted to the study of public relations in the agricultural sector as a direct object of state and legal regulation. This is characterized by several features, among which the most significant is the wide range of activities covered by this type of regulation and in itself, the specific legal regulation of the agro-industrial complex as a branch of the economy. The methodological basis of the article is modern methods of scientific knowledge, which are today used by legal science in conducting research. The authors of the article combined general scientific and special methods for the best achievement of the goal set in the article. All methods were used in combination and complementarity, which provided objectivity of conclusions. According to the authors, the peculiarity of a modern state and legal regulation of the agricultural sector is that a significant role in the choice of legal instruments should play incentives to ensure sustainable development of agriculture and related industries. Also to increase the profitability of agricultural producers and other agribusiness entities. To provide a sufficient scientific base to increase efficiency and social usefulness of state and legal regulation in the agricultural sector is possible only with a detailed study of each of the components of regulation, among which the most important is the basics of legal regulation. And, as is known, the food security of the country and the functioning of the domestic food market, and providing the rural population with jobs and social stability in society, depending on the development of the agro-industrial complex.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/7502
ISSN: 2322-6307
metadata.dc.identifier.udc: 349.42
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Legal_regulation.pdf327,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.