Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/7356
Title: Формування лінгвістичної та міжкультурної компетентності у майбутніх філологів на основі міждисциплінарних зв’язків латинської та інших європейських мов
Other Titles: Formation of linguistic and intercultural competence in future philologists on the basis of interdisciplinary connections of Latin and other European languages
Authors: Цвид-Гром, Олена Петрівна
Tsvid-Grom, Olena
Рєзнік, Віта Григорівна
Rieznik, Vita
Велика, Катерина Ігорівна
Velyka, Kateryna
Keywords: лінгвістична компетентність;linguistic competence;лексичні запозичення;lexical borrowings;філологія;philology;латинська мова;Latin language;етимологія;etymology
Issue Date: 2022
Publisher: ВД «Гельветика»
Citation: Цвид-Гром О.П. Формування лінгвістичної та міжкультурної компетентності у майбутніх філологів на основі міждисциплінарних зв’язків латинської та інших європейських мов / О.П. Цвид-Гром, В.Г.Рєзнік, К.І.Велика // Закарпатські філологічні студії. – 2022. – Вип. 21. – Т. 2. – С. 144 - 148. DOI https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.21.2.29
Abstract: У статті розглядається проблема формування лінгвістичної та міжкультурної компетентності у майбутніх філологів на основі вивчення латинської та інших європейських мов. Латинська мова формує у здобувачів вищої освіти фахові компетентності щодо вміння використовувати у професійній діяльності знання про мову як особливу знакову систему, її природу, функції; розширює світогляд, сприяє розвитку наукового підходу до вивчення сучасних мов, дає знання з історії та культури античного світу. Водночас, формує практичні навики граматичного аналізу латиномовних текстів; етимологічного аналізу латинських термінів, уміння пояснити мовні явища, читати (перекладати) оригінальні античні та пізніші літературні латинські твори, адаптовані латиномовні тексти міфологічного та історичного змісту, засвоєння крилатих виразів. Досліджено, що латинські запозичення є однією із найчисленніших груп у лексичному складі усіх європейських мов, що свідчить про вагомий вплив античних мовно-культурних традицій. Основні причини запозичень – це культурне і суспільне життя; шляхи запозичення – один з факторів, що визначає етимологічний аспект побудови нових термінів. Існує цілий ряд класифікацій запозичень, залежно від аспекту їх вивчення. Так, за зовнішніми ознаками іншомовні запозичення поділяються на: фонетичні, графічні, морфологічні, словотворчі, синтаксичні, семантичні. За класифікацією С.В.Гриньова, головними ознаками якої є лінгвістичні та екстралінгвістичні (немовні) ознаки. Українсько-польські історичні взаємини також залишили в мові глибокий слід. Ранні лексичні запозичення латини у германські мови умовно поділили на три періоди. У XVI столітті в англійську мову було привнесено значну кількість латинської лексики. Характерною особливістю латинських запозичень тої епохи було наявність значної кількості прикметників, дієслів і, порівняно, небагато іменників. Таким чином, словниковий склад української та інших європейських мов містить велику кількість лексичних запозичень, які етимологічно пов’язуються із латинською мовою.
Description: The article highlights the issue of the linguistic and intercultural competence formation in teaching of the future linguists on the basis of Latin and other European languages. For higher education seekers the Latin language forms the main needed competences, the knowledge of the language as a main symbol system, its function and nature. It broadens the mind, helps to develop the scientific approach in learning of modern languages, it gives the knowledge of the ancient world, its history and culture. At the same time the Latin language forms the practical skills of the grammar analysis of the Latin texts, the skills of the etymological analysis of the Latin terms, the ability to explain the linguistic phenomena. It helps to read and translate the original Literature of Antiquity and the Late Latin literature, the adapted Latin texts with mythological and historical context, to learn idiomatic expressions better. It has been studied that Latin derived words are the biggest group in the lexicon of all European languages. This indicates the main influence of the antiquity language and culture traditions. The main reasons of Latin borrowing are social and cultural life. The ways of borrowing are one of the factors that determine the etymological aspect of the new term formation. There are a number of borrowing classifications, depending on the aspect of their study. Thus, on the basis of external features, foreign language borrowings are divided into: phonetic, graphic, morphological, word-forming, syntactic, semantic. According to the classification of S. Gryno`v, the main features are linguistic and extralinguistic (non-linguistic) features. Ukrainian-Polish historical relations have also left a deep mark in the language. The early lexical borrowings from the Latin language into the Germanic languages were conventionally divided into three periods. In the 16th century, a significant amount of Latin vocabulary was introduced into English. A characteristic feature of Latin borrowings of that era was the presence of a significant number of adjectives, verbs and, relatively, few nouns. Thus, the Ukrainian vocabulary and other European languages contain a large number of lexical borrowings that are etymologically related to Latin
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/7356
ISSN: ISSN 2663-4880 (print)
ISSN 2663-4899 (online)
metadata.dc.identifier.udc: 378.147: 81'243
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Formuvannya_ linhvistychnoyi.pdf462,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.