Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/7355
Title: Відпрацювання технології і доз застосування нативної та іммобілізованої інвертази у бджільництві
Other Titles: Development of technology and doses of native and immobilized invertase in beekeeping
Authors: Безпалий, Іван Федорович
Bezpalyi, Ivan
Постоєнко, Володимир Олексійович
Postoyenko, Volodymyr
Мерзлов, Сергій Віталійович
Merzlov, Serhii
Король-Безпала, Леся Петрівна
Korol-Bezpala, Lesіa
Keywords: нативна інвертаза;іммобілізована інвертаза;мед;біла акація;ензим;цукровий сироп;суха сироватка молока;native invertase;immobilized invertase;honey;white acacia;enzyme;sugar syrup;milk whey powder
Issue Date: 2021
Publisher: Інститут біології тварин НААН
Citation: Відпрацювання технології та доз застосування нативної та іммобілізованої інвертази у бджільництві / І. Ф. Безпалий, В. О. Постоєнко, С. В. Мерзлов, Л. П. Король-Безпала // Біологія тварин . – 2021 . – Т. 23, №2 . – С. 46–50. DOI: 10.15407/animbiol23.02.046.
Abstract: Підвищений вміст сахарози акацієвого меду пов’язаний із впливом двох факторів, які стримують інтенсивність процесу розщеплення дисахариду. З одного боку, це недостатня інвертазна активність глоткових залоз у робочих бджіл, а з іншого — нектар складається переважно із сахарози. Відповідно до ДСТУ 4497:2005, мед натуральний з акації білої має містити сахарози не більше, ніж 10 %, але дуже часто пасічники порушують технологію проведення медозбору і відкачують недостатньо зрілий продукт. Такий мед не допускається до реалізації. Для уникнення цих наслідків необхідно використовувати ензимний препарат інвертази на стадії процесу дозрівання нектару, що дозволить отримати продукт з меншою масовою часткою сахарози. Цей препарат інвертази використовують як харчову добавку кондитерської промисловості, як технологічний засіб для виробництва інвертованого сиропу з розчинів сахарози. Проте інформації щодо застосування штучної інвертази та її впливу на розщеплення дисахариду у бджільництві в друкованих джерелах недостатньо. У цій статті досліджено способи введення ензимного препарату в організм бджіл за переробки нектару. Встановлено дози застосування нативної та іммобілізованої інвертази у бджільництві. Експериментально встановлено, що найефективнішим способом внесення інвертази є задавання ензиму безпосередньо до комірок стільників перед розміщенням їх до гнізда для заповнення нектаром. Застосування 0,2% сухої сироватки молока у сиропі стабілізує і пролонгує дію ензиму у стільниках. Оптимальною дозою внесення ензиму у стільники є 2–3 мг на 50 мг сиропу з вмістом 0,2% сухої сироватки молока.
Description: The increased sucrose content of acacia honey is associated with the influence of two factors that restrain the intensity of the disaccharide breakdown process. On the one hand, this is an insufficient invertase activity of the pharyngeal glands in worker bees, and on the other hand, nectar consists mainly of sucrose. According to National Standard of Ukraine 4497:2005, natural honey from white acacia should contain no more than 10% sucrose, but very often beekeepers violate the technology of honey collection and an insufficiently mature product is pumped out. Such honey is not allowed for sale. To avoid such consequences, the use of the enzyme preparation invertase at the stage of the nectar maturation process will contribute, it will make it possible to obtain a product with a lower mass fraction of sucrose. This invertase preparation is used as a food additive in the confectionery industry as a technological tool for the production of invert syrup from sucrose solutions. However, the available information in printed sources on the use of artificial invertase and its effect on the breakdown of disaccharide in beekeeping has not been sufficiently studied. The article investigates the methods of introducing an enzyme preparation into the body of bees for processing nectar. The doses of native and immobilized invertase in beekeeping have been determined. It has been experimentally established that the best way to introduce invertase is to add the enzyme directly to the cells of the combs before placing them in the nests for filling with nectar. Application of 0.2% milk whey powder in syrup stabilizes and prolongs the effect of the enzyme in the honeycomb. The optimal dose of enzyme introduction into the honeycomb is 2–3 mg per 50 mg of syrup with 0.2% milk whey powder.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/7355
ISSN: 1681-0015
metadata.dc.identifier.udc: 638.1:606.4
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vidpratsiuvannia_tekhnolohii.pdf692,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.