Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/7292
Title: Eco-friendly biotechnology for biogenic nanoselenium production and its use in combination with probiotics in poultry feeding: innovative feeding concepts
Other Titles: Екодружня біотехнологія одержання біогенного наноселену та його використання у комплексі з пробіотиком у годівлі птиці: інноваційні концепції годівлі
Экодружественная биотехнология получения биогенного наноселена и его использование в комплексе с пробиотиком в кормлении птицы: инновационные концепции кормления
Authors: Bityutskii, Volodymyr
Бітюцький, Володимир Семенович
Tsekhmistrenko, Svitlana
Цехмістренко, Світлана Іванівна
Tsekhmistrenko, Oksana
Цехмістренко, Оксана Сергіївна
Demchenko, Alexander
Демченко, Олександр Анатолійович
Keywords: nanoparticles;selenium;“green” synthesis;application of nanoparticles;oxidative stress;наночастинки;«зелений» синтез;селен;окиснювальний стрес;застосування наночастинок.;наночастицы;«зеленый» синтез;окислительный стресс;применение наночастиц
Issue Date: 2022
Citation: Eco-friendly biotechnology for biogenic nanoselenium production and its use in combination with probiotics in poultry feeding: innovative feeding concepts / V. Bityutskyy, S. Tsekhmistrenko, O. Tsekhmistrenko, A. Demchenko // International scientific innovations in human life : Proceedings of the 8th International scientific and practical conference (16-18 February 2022) .- Manchester, 2022 .- P. 13-21.
Abstract: There is a general increase in demand for poultry meat on the market today. This is especially true in developing and densely populated countries. The sector is expected to expand significantly in the near future. Due to high productivity, short fattening period and efficient conversion of feed into broiler chickens, poultry meat can be produced relatively easily and quickly, even in suboptimal conditions. Effective and innovative feeding concepts can ensure high productivity as well as maintaining the health of the bird's gut. One of the main reasons for the departure of young animals and poultry are diseases associated with disorders of the gastrointestinal tract, the causative agents of which are pathogenic microflora. However, the widespread use of chemotherapeutics of various origins, including the latest antibiotics, has led to the artificial formation of reservoirs of opportunistic pathogens. In order to ensure the environmental safety of food in the European Union, the use of antibiotics in poultry and poultry products is prohibited. In veterinary practice, antibiotics have been widely used as growth stimulants, which were used in subtherapeutic doses throughout the breeding broiler. However, convincing data indicate that antibiotics have contributed to the development of resistance in pathogenic strains. The emergence of resistant strains on poultry farms is a matter of serious concern. Reports have shown not only harm to animal health, but also to humans due to trophic interactions. Finding alternative sources of supplements that could be potential substitutes for antibiotics in broiler chickens is becoming a crucial issue for many researchers. Therefore, in order to find an acceptable and reliable alternative to antibiotics to ensure the safety of poultry products without compromising productivity, various studies are being conducted.
Description: Сьогодні на ринку спостерігається загальне зростання попиту на м’ясо птиці. Особливо це стосується країн, що розвиваються, і густонаселених країн. Очікується, що найближчим часом цей сектор значно розшириться. Завдяки високій продуктивності, короткому періоду відгодівлі та ефективному перетворенню корму на курчат-бройлерів м’ясо птиці можна виробляти відносно легко та швидко навіть у неоптимальних умовах. Ефективні та інноваційні концепції годівлі можуть забезпечити високу продуктивність, а також підтримувати здоров’я кишківника птиці. Однією з основних причин відходу молодняку і птиці є захворювання, пов’язані з порушеннями роботи шлунково-кишкового тракту, збудниками яких є патогенна мікрофлора. Проте широке застосування хіміопрепаратів різного походження, у тому числі новітніх антибіотиків, призвело до штучного утворення резервуарів умовно-патогенних мікроорганізмів. З метою забезпечення екологічної безпеки харчових продуктів у Європейському Союзі заборонено використання антибіотиків у птиці та продуктах з птиці. У ветеринарній практиці антибіотики широко використовувалися як стимулятори росту, які використовувалися в субтерапевтичних дозах протягом усього племінного розведення бройлерів. Проте переконливі дані свідчать про те, що антибіотики сприяли розвитку резистентності патогенних штамів. Серйозне занепокоєння викликає поява стійких штамів на птахофабриках. Звіти показали не тільки шкоду здоров’ю тварин, а й людині через трофічні взаємодії. Пошук альтернативних джерел добавок, які можуть бути потенційними замінами антибіотиків у курчат-бройлерів, стає вирішальним питанням для багатьох дослідників. Тому для того, щоб знайти прийнятну та надійну альтернативу антибіотикам, щоб забезпечити безпеку продукції птахівництва без шкоди продуктивності, проводяться різноманітні дослідження.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/7292
ISBN: 978-92-9472-195-2
metadata.dc.identifier.udc: 602.4:577.15
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eco-friendly_biotechnology.pdf3,08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.