Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/719
Title: Вплив різного виду підстилки та конструкційних характеристик приміщень на комфорт і поведінку корів
Other Titles: Influence of various litter materials and premises characteristics on the comfort and behavior of cows
Authors: Борщ, Олександр Олександрович
Borshch, Oleksandr
Борщ, Олександр Васильович
Borshch, Oleksandr
Косіор, Леся Тарасівна
Kosior, Lesia
Пірова, Людмила Вікторівна
Pirova, Liudmila
Ластовська, Ірина Олександрівна
Lastovska, Iryna
Keywords: солом’яна підстилка;гігієнічна оцінка;споживання корму;відпочинок;добробут;етологія;straw bedding;hygienic assessment;welfare;consumption of food;rest of cows;ethology;соломенная подстилка;гигиеническая оценка;добробут;этология;потребление корма;отдых
Issue Date: 2017
Publisher: Мелітопольський педагогічний університет
Citation: -
Series/Report no.: -;-
Abstract: У статті наведено результати досліджень впливу різних видів та варіантів застосувань підстилкового матеріалу (подрібнена солома, тирса, не подрібнена солома та глибока соломʼяна підстилка) на комфортність умов утримання та реакції добової поведінки молочних корів. Встановлено, що найбільш комфортним для відпочинку серед досліджуваних варіантів є утримання на глибокій довгонезмінюваній підстилці. За такої технології утримання показники тривалості відпочинку у положенні лежачи та кількості корів котрі поїдають корм відразу після його роздавання та доїння переважали вказані показники отримані за інших технологій, адже тварини не лімітовані в часі і межах місць відпочинку та мають дещо більший фронт годівлі, що безпосередньо впливає на процеси продукування молока. Виявлено, що за утримання корів на глибокій довгонезмінюваній підстилці найменша кількість випадків вологості місць відпочинку, порівняно з іншими варіантами підстилки. Дана технологія утримання забезпечує рівномірне внесення подрібненої соломи у розрахунку 6-10 кг на корову по всій площі місця для відпочинку. Встановлено, що за комплексними індексами,котрі характеризують комфорт утримання, гігієнічну оцінку та стан гомілкових суглобів, найкращі показники були за утримання корів на глибокій підстилці. За такого виду підстилки тварини відрізнялись меншим забрудненням боків, вимені та кінцівок порівняно з іншими варіантами. / The article presents the results of investigations of the influence of different types and variants of application of litter material (chopped straw, sawdust, not shredded straw and deep straw bedding) on the comfort of the conditions of keeping and reacting the daily behavior of dairy cows. It is established that the most comfortable for rest among the investigated variants is the maintenance on a deep long-changeable substrate. Under such a maintenance technique, the indicators of the length of rest in the lying position and the number of cows that feed the feed immediately after it was distributed and the milking prevails these indicators obtained by other technologies, since animals are not limited in time and within the recreation areas and have a slightly larger feeding front, which directly influences the processes of milk production. It was revealed that for keeping cows on deep, long-swaddling litter, the smallest number of cases of humidity of resting places, in comparison with other variants of litter. This maintenance technology ensures the uniform application of chopped straw in the range of 6-10 kg per cow throughout the area of the resting place. It was established that by the complex indices, which characterize the comfort of the contents, hygienic assessment and the position of the tibia, the best indicators were for the maintenance of cows on deep litter. For this type of litter animals differed in less pollution of the sides, udder and limbs in comparison with other variants. / В статье приведены результаты исследований влияния различных видов и вариантов применений подстилочного материала (измельченная солома, опилки, а не измельченная солома и глубокая соломенная подстилка) на комфортность условий содержания и реакции суточной поведения молочных коров. Установлено, что наиболее комфортным для отдыха среди исследуемых вариантов является содержание на глубокой довгонезминюваний подстилке. При такой технологии содержания показатели продолжительности отдыха в положении лежа и количества коров которые поедают корм сразу после его раздачи и доения преобладали указанные показатели получены других технологий, ведь животного не лимитированы во времени и пределах мест отдыха и имеют несколько больший фронт кормления, непосредственно влияет на процессы выработки молока. Выявлено, что при содержание коров на глубокой довгонезминюваний подстилке наименьшее количество случаев влажности мест отдыха по сравнению с другими вариантами подстилки. Данная технология содержания обеспечивает равномерное внесение измельченной соломы в расчете 6-10 кг на корову по всей площади места для отдыха. Установлено, что по комплексным индексами, характеризующими комфорт содержание, гигиеническую оценку и состояние берцовых суставов, лучшие показатели были за содержание коров на глубокой подстилке. При таком вида подстилки животные отличались меньшим загрязнением сторон, вымени и конечностей по сравнению с другими вариантами.
Description: Вплив різного виду підстилки та конструкційних характеристик приміщень на комфорт і поведінку корів / О. О. Борщ, О. В. Борщ, Л. Т. Косіор, Л. В. та ін. // Ukrainian Journal of Ecology. - 2017 .- Вип. 7(4). - С. 529–535
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/719
ISSN: 2520-2138
metadata.dc.identifier.udc: 636.2:612.8:636.2.083.14
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vplyv_ riznoho.pdf556,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.