Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/7169
Title: Аналіз змін показників вітамінно-мінерального обміну під впливом кормової добавки за мікотоксикозу в поросят
Other Titles: Analysis of changes in vitamin-mineral metabolism under the influence of feed additives for mycotoxicosis in piglets
Authors: Вовкотруб, Наталія Володимирівна
Vovkotrub, Nataliia
Андрійчук, Андрій Віталійович
Andriychuk, Andriy
Мельник, Андрій Юрійович
Melnyk, Andriy
Keywords: мікотоксини;поросята;мікотоксикоз;макро- і мікроелементи;сорбент;вітамінно-мінеральний метаболізм;mycotoxins;piglets;mycotoxicosis;macro- and microelements;sorbent;vitamin and mineral metabolism
Issue Date: 2021
Publisher: БНАУ
Citation: Вовкотруб Н.В. Аналіз змін показників вітамінно-мінерального обміну під впливом кормової добавки за мікотоксикозу в поросят / Н.В. Вовкотруб, А.В. Андрійчук, А.Ю. Мельник // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. "Аграрна освіта та наука: досягнення, роль, фактори росту. Сучасний розвиток ветеринарної медицини" (БНАУ, 21 жовтня 2021 р.). - Біла Церква, 2021. - С.40-42.
Abstract: Було досліджено дезінтоксикаційну та сорбційну здатність комплексної кормової добавки “Харуфікс+” на основі маннанолігосахаридів. Вивчено вплив сорбенту на резорбтивну активність мінеральних і вітамінних нутрієнтів корму за звичайних умов годівлі поросят і в разі контамінації мікотоксинами. Під час дослідження вмісту кальцію, фосфору, магнію, феруму, цинку, купруму та мангану не було встановлено виведення цих елементів із сорбентом, більше того, відзначали нормалізацію їх рівня в крові тварин. За результатами дослідження вмісту вітамінів А і Е, аналогічно як і з мінеральними нутрієнтами, не було встановлено їх зниження на фоні застосування сорбенту. Отримані результати свідчать про активне всмоктування в шлунковокишковому тракті вітамінних компонентів у складі корму в поєднанні з кормовою добавкою “Харуфікс+” та високу біологічну доступність його транспортних форм.
Description: The detoxification and sorption capacity of the complex feed additive "Harufix +" was studied based on mannanoligosaccharides. The influence of sorbent on resorptive activity of mineral and vitamin was studied feed nutrients under normal conditions of feeding piglets and in case of contamination with mycotoxins. During the study content of calcium, phosphorus, magnesium, iron, zinc, copper and manganese was not found elements with a sorbent, moreover, noted the normalization of their level in the blood of animals. For results study of the content of vitamins A and E, as well as with mineral nutrients, they were not found reduction against the background of the sorbent. The results obtained indicate the active absorption in the gastrointestinal tract of vitamin components in the feed in combination with the feed additive "Harufix +" and high bioavailability of its transport forms.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/7169
metadata.dc.identifier.udc: 619:636.087.7:615.918:616.992:636
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
analiz_zmin_pokaznykiv.pdf549,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.