Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/7163
Title: Сучасні проблеми інвентаризації рослин у міських насадженнях і досвід їх вирішення
Other Titles: Current problems of plant inventory in urban plantations and experience in their solution
Authors: Роговський, Сергій Володимирович
Жихарева, Катерина Вячеславівна
Олешко, Олена Геннадівна
Струтинська, Юлія Вікторівна
Колотницька, Альона Володимирівна
Rogovskiy, Sergei
Zhykhareva, Kateryna
Oleshko, Helena
Strutinska, Yuliya
Kolotnicka, Alona
Keywords: зелені насадження; база даних; дерева; інвентаризація; ландшафтна таксація; комп'ютерна програма; моніторинг; облік; садово-парковий об'єкт
Issue Date: 21-Nov-2021
Publisher: Національний лісотехнічний університет України
Citation: Сучасні проблеми інвентаризації рослин у міських насадженнях і досвід їх вирішення / С.В. Роговський, О.Г. Олешко, К.В. Жихарєва та ін. // Науковий вісник НЛТУ України. - 2021. - Т. 31, № 5. - С. 60–66.
Series/Report no.: № 5 Т. 31, 2021 р;С. 60-67
Abstract: Розглянуто сучасні проблеми інвентаризації деревних рослин у міських насадженнях України. Проаналізовано сучасний стан, тенденції розвитку та проблеми інвентаризації зелених насаджень, наведено законодавчі акти, що регламентують інвентаризацію та їх відповідність сучасним інформаційним технологіям і новітнім методам. Обґрунтовано потребу вдосконалення нормативно-правової бази інвентаризації з урахуванням досвіду останніх 15 років і розвитку комп'ютерних технологій. Показано причини низької ефективності робіт з інвентаризації в містах і селах. Запропоновано шляхи комплексного вирішення проблем, пов'язаних з інвентаризацією багаторічних зелених насаджень, зокрема, вдосконалення інструктивних вимог до інвентаризації, використання сучасних приладів і технологій. Показано, що передумовою якісної інвентаризації є попереднє геодезичне знімання дерев та інших елементів ландшафту на території садово-паркового об'єкта. Узагальнено досвід створення комп'ютерної програми, яка дає змогу проводити інвентаризацію з використанням GPS навігації смартфона і передавати дані на спеціальний сайт з нанесенням на електронну карту міста місця знаходження рослини і даних про неї, що охоплює розміщення рослини на інтерактивній мапі міста та її фотографії. Програма проходить випробування в містах Біла Церква та Одеса і потребує певного вдосконалення, яке полягає у тому, що проведення інвентаризації та редагування результатів, які вносяться в базу даних, має здійснювати фахівець-дендролог за спеціально розробленою методикою. Розроблені пропозиції щодо удосконалення програми. Зокрема, запропоновано чітко визначити категорію насаджень та передбачити відповідні коміри для заповнення в електронному бланкові. Бланк для електронного заповнення повинен містити такі показники, як: вік деревних рослини, її розміри (діаметр стовбура і крони, висота), санітарний стан та естетична і господарська цінність. Інвентарний номер повинен присвоюватися тільки деревам, які пройшли верифікацію фахівцем і нанесені на електронну карту міста. Бажано закласти в програму можливість збільшувати масштабування плану, що спростить уточнення місць зростання рослин під час верифікації результатів інвентаризації.
Description: The paper considers current problems of woody plants inventory in urban plantations. The recent state, development trends and problems of green plant inventory, legal framework and its compliance for use in modern information technologies and the latest methods are analyzed. The necessity of the inventory legal base improvement that takes into account the experience of the last 15 years and the development of computer technologies is substantiated. The study lists the reasons for low efficiency of inventory works in cities and villages and proposes ways of the complex solution of the problems connected with of perennial plantings inventory, in particular, improvement of instructive requirements concerning the inventory, use of modern devices and technologies. The study reveals that a preliminary geodetic survey of trees and other elements of the landscape on the territory of the garden and park object is the prerequisite for a quality inventory. The study summarizes experience in developing a computer program that allows carrying out inventory using smartphone GPS navigation. It can further transfer data to a special site with an electronic map of the city location of the plant and data about it, including the location of the plant on an interactive map of the city and its photos. The program is being tested in the cities of Bila Tserkva and Odessa and needs some improvement, which implies that the inventory and editing of the results entered into the database should be carried out by a dendrologist according to a specially developed methodology. The authors have developed some proposals for the program improvement. In particular, it is proposed to clearly define the category of plantings and provide appropriate blanks to fill in the electronic form. The form for electronic filling should contain indicators such as age of woody plants, their sizes (trunk and crown diameter, height), a sanitary condition and aesthetic and economic value. The inventory number should be assigned only to trees that have been verified by a specialist and pointed on an electronic city map. It is desirable to include the possibility to increase the plan scaling in the program, which will simplify the specification of plant growth sites in the course of inventory results verification.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/7163
ISSN: 1994-7836 print 2519-2477 online
metadata.dc.identifier.udc: 712.4(1-21):657.371
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сучасні проблеми інвентаризації рослин.pdf562,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.