Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6983
Title: Міжнародний досвід правового регулювання державної підтримки агробізнесу
Other Titles: International experience of legal regulation of state support of agrobusiness
Authors: Ковальчук, Інна Валентинівна
Kovalchuk, Inna
Kурчин, Олег Генадійович
Kurchin, Oleg
Keywords: державна підтримка;state support;протекціонізм;protectionism;агробізнес;agribusiness;сільське господарство;agriculture;субсидії;subsidies;дотації;subsidies
Issue Date: Nov-2021
Publisher: Львівський торговельно-економічний університет
Citation: Ковальчук І.В. Міжнародний досвід правового регулювання державної підтримки агробізнесу / І.В. Ковальчук, О.Г. Курчин // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. − 2021. − № 10. - С. 29-35. DOI https://doi.org/10.36477/2616-7611-2021-10-04
Abstract: Тенденції розвитку сільського господарства та його важливість для економіки України відображено в напрямах досліджень у сфері аграрного права, що має вплив на зростаючий інтерес наукової спільноти до аграрно-правових питань. В умовах напруженого світового ринку, незважаючи на численні міжнародні домовленості, державна підтримка національного сільськогосподарського виробника в більшості розвинених країн стабільно зростає. Україна, економіка якої органічно і нероз ривно пов’язана із сільським господарством, також гостро потребує доопрацювання, переоцінки сис теми державної підтримки сільського господарства, поглибленого аналізу правової основи її надання, визначення шляхів поліпшення і подальшого розвитку аграрного законодавства в цьому напрямі. Слід зазначити, що законодавство у сфері державної підтримки села є відносно молодим, оскільки з’явилося тільки з набуттям українською державою незалежності. Необхідність регулювання цих відносин виникла, коли сільське господарство почало працювати на комерційній основі, покладаючись на закони ринкової економіки, але потребуючи спеціальних цілеспрямованих дій держав для їх сталого розвитку. Фактично поява правового регулювання державної підтримки сільського господарства пов’язана зі змінами в економічній сфері української держави. Однак, незважаючи на важливість цього взаємозв’язку, законодавче положення про державну під тримку сільського господарства має низку характерних недоліків. Перш за все вони проявляються в тому, що аграрне законодавство України про державну підтримку сільського господарства тепер є одним із найдинамічніших складників правової системи нашої держави. Підвищена мінливість норма тивних вимог у цій області збільшує нестабільність і не дозволяє досягти основної мети впровадження протекціоністських заходів – створення сприятливих умов для ведення сільськогосподарської діяль ності та забезпечення захисту прав та інтересів вітчизняних суб’єктів агробізнесу. Неструктуроване і розрізнене сільськогосподарське законодавство про державну підтримку в поєднанні з підвищеною динамічністю загострюють проблеми його практичного застосування. Масштабна судова практика з надання державної підтримки сільського господарства розкриває додаткові правові питання, які потребують свого теоретичного, правового і законодавчого вирішення.
Description: Trends in the development of agriculture and its importance for the economy of Ukraine are reflected in the areas of research in the field of agrarian law, which has an impact on the growing interest of the scientific community in agrarian and legal issues. In the conditions of the tense world market, despite numerous international agreements, the state support of the national agricultural producer in the majority of the developed countries steadily grows. Ukraine, whose economy is organically and inextricably linked with agriculture, is also in dire need of refinement, reassessment of the system of state support for agriculture, in-depth analysis of the legal basis for its provision, identifying ways to improve and further develop agricultural legislation in this area. It should be noted that the legislation in the field of state support of the village is relatively young, as it appeared only with the acquisition of independence by the Ukrainian state. The need to regulate these relations arose when agriculture began to operate on a commercial basis, relying on the laws of a market economy, but requiring special targeted action by states for their sustainable development. In fact, the emergence of legal regulation of state support for agriculture is associated with changes in the economic sphere of the Ukrainian state. However, despite the importance of this relationship, the legislative provision on state support for agriculture has a number of characteristic shortcomings. First of all, they are manifested in the fact that the agrarian legislation of Ukraine on state support of agriculture is now one of the most dynamic components of the legal system of our state. Increased variability of regulatory requirements in this area increases instability and does not allow to achieve the main goal of protectionist measures - to create favorable conditions for agricultural activities and protect the rights and interests of domestic agribusiness entities. Unstructured and fragmented agricultural legislation on state support, combined with increased dynamism, exacerbates the problems of its practical application. Large-scale case law on the provision of state support for agriculture reveals additional legal issues that need their theoretical, legal and legislative solution.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6983
ISSN: 2616-7611
metadata.dc.identifier.udc: 349.422.2
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mizhnarodnyy_dos.pdf295,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.