Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6964
Title: Організація самостійної роботи студентів в умовах дистанційного навчання іноземних мов у закладах вищої освіти
Other Titles: Organization of independent work of students in the conditions of distance learning of foreign languages ​​in institutions of higher education
Authors: Цвид-Гром, Олена Петрівна
Tsvid-Grom, Olena
Носенко, Марія
Nosenko, Mariia
Рєзнік, Віта Григорівна
Rieznik, Vita
Боньковський, Олександр Антонович
Bonkovskyy, Oleksandr
Keywords: дистанційна освіта;заклад вищої освіти;іноземна мова;самоосвіта;самостійна робота;distance education;institution of higher education;Foreign Language;self-education
Issue Date: Jun-2021
Publisher: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Citation: Організація самостійної роботи студентів в умовах дистанційного навчання іноземних мов у закладах вищої освіти / О. П. Цвид-Гром, М. М. Носенко, В. Г. Рєзнік, О. А. Боньковський // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. - 2021. - Вип. 38. - С. 236-250.
Abstract: У статті висвітлюється важлива роль самостійної роботи студентів у процесі вивчення іноземних мов в умовах дистанційного навчання уЗВО. Дистанційна освіта в галузі іноземних мов вимагає від викладача ретельного планування навчальної діяльності здобувачів вищої освіти, моніторингу, контролю та зворотного зв'язку. Водночас дистанційне навчання підвищує ефективність самостійної роботи студентів, розширює їхній кругозір, забезпечує гармонійний розвиток умінь пізнавальної діяльності студентів, сприяє формуванню іншомовної комунікативної компетенції, гарантує найкращий результат опанування іноземної мови. Дистанційне навчання надає можливість вибудовувати процес самонавчання найбільш зручним для студентів чином та отримувати необхідні засоби самонавчання. У статті наголошується на важливості дотримання принципів організації самостійної роботи студентів в умовах дистанційного навчання у ЗВО (принцип чіткого зв'язку самостійної роботи з курсом навчання, врахування індивідуальних здібностей, рівня знань, навичок та вмінь кожного студента, вибір оптимальних засобів досягнення навчальних цілей тощо). У висновках статті автори зазначають, що головне завдання організації самостійної роботи студентів у ЗВО полягає не тільки в оптимізації її окремих видів, але й у створенні умов для підвищення активності, самостійності та відповідальності студентів у здійсненні всіх видів навчальної діяльності в умовах дистанційного навчання іноземних мов. Активізація самостійної роботи студентів передбачає застосування відповідних їхньої рівню освітніх технологій, покликана вирішувати завдання розвитку дослідницьких умінь та творчої активності. Індивідуалізація самостійної роботи студентів в умовах дистанційного навчання сприяє підвищенню успішності самостійної науково-дослідної діяльності, створює умови для самостійного вибору, самовизначення та самореалізації студента.
Description: The article highlights the important role of independent work of students in the process of learning foreign languages ​​in the conditions of distance learning in UHEA. Distance education in the field of foreign languages ​​requires from the teacher careful planning of educational activities of higher education students, monitoring, control and feedback. At the same time, distance learning increases the efficiency of students 'independent work, expands their horizons, ensures the harmonious development of students' cognitive skills, promotes the formation of foreign language communicative competence, guarantees the best result in mastering a foreign language. Distance learning provides an opportunity to build the process of self-learning in the most convenient way for students and receive the necessary means of self-learning. The article emphasizes the importance of adhering to the principles of independent work of students in distance learning in ZVO (the principle of clear connection of independent work with the course of study, taking into account individual abilities, knowledge, skills and abilities of each student, choosing optimal means to achieve educational goals, etc.) . In the conclusions of the article the authors note that the main task of organizing independent work of students in ZVO is not only to optimize its individual types, but also to create conditions to increase activity, independence and responsibility of students in all types of educational activities in distance learning. Activation of independent work of students involves the use of appropriate to their level of educational technology, designed to solve the problem of developing research skills and creative activity. Individualization of independent work of students in the conditions of distance learning promotes increase of success of independent research activity, creates conditions for an independent choice, self-determination and self-realization of the student.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6964
ISSN: 2073-4379
metadata.dc.identifier.udc: 378.147:81’243:004
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Orhanizatsiya_samostiynoyi.pdf2,26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.