Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6935
Title: Когнітивний аналіз синонімів лексико-семантичного поля «страх» / «fear» на матеріалі лексики англійської мови
Other Titles: Cognitive analysis of synonyms of the lexical-semantic field "fear" on the material of English vocabulary
Authors: Пилипенко, Інна Олександрівна
Pylypenko, Inna
Keywords: концепт;concept;страх;fear;аналіз;analysis;синоніми;synonyms;когнітивна лінгвістика;cognitive linguistics;англійська мова;English
Issue Date: Nov-2021
Publisher: Видавничий дім «Гельветика»
Citation: Пилиненко І. О. Когнітивний аналіз синонімів лексико-семантичного поля «страх» / «fear» на матеріалі лексики англійської мови / І.О. Пилипенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. - Одеса, 2021. - Вип. 50. - Т. 1. - С. 99- 102. Doi: https://doi.org/10.32841/2409-1154.2021.50-1.23
Abstract: Особливий інтерес для дослідників представляють базові емоції, які є складовою частиною культури кожного народу. Подібні концепти мають безпосереднє відношення до мотиваційного рівня індивіда й тісно пов'язані з його ціннісними установками. До того ж, ключові концепти культури передають специфіку способу життя і способу мислення народу, визначають його культурно-значущі стани, а тому є безцінними ключами до розуміння культури. До числа таких універсальних концептів, загальних для більшості культур і народів, відноситься концепт «страх». З огляду на життєву важливість, потенціал засобів вербалізації концепту «страх» високий і відрізняється специфічною лексикою і синтаксисом. Дана стаття присвячую когнітивному аналізу синонімів лексико-семантичного поля «страх». В рамках роботи робиться спроба розглянути, що з себе представляє термін «концепт» в когнітивній лінгвістиці, лексико-семантичне поле, досліджуються принципи моделювання лексико-семантичних зв'язків, які формують поле концепта «страх» в англійській мові, а також виявляються і систематизуються зв'язку між лексичними одиницями семантичного поля. Матеріалом для дослідження є синоніми, які входять в лексико-семантичне поле концепта «страх» з різних видів словників. В ході дослідження автор використовував такі методи: метод компонентного аналізу, метод лінгвокогнітивного моделювання, кількісний метод дослідження. У даній роботі можна побачити модель лексико-семантичного поля «страх» в англійській мові та розкрити подібності та відмінності в систематизації лексики різних мов, побачити специфіку «картини світу» в кожному з них. Практична цінність роботи визначається тим, що її матеріали та результати можуть бути використані студентами лінгвістичних ВНЗ на практичних заняттях з англійської мови та на спецкурсах з когнітивної лінгвістики. Запропонований підхід до вивчення концепту «страх» може бути використаний при розгляді інших мовних концептів.
Description: Of particular interest to researchers are the basic emotions that are part of the culture of each nation. Such concepts are directly related to the motivational level of the individual and are closely related to his values. In addition, the key concepts of culture convey the specifics of the way of life and way of thinking of the people, determine its culturally significant states and are therefore invaluable keys to understanding culture. Among such universal concepts, common to most cultures and peoples, is the concept of "fear". Given the vital importance, the potential of means of verbalizing the concept of "fear" is high and has a specific vocabulary and syntax. This article is devoted to the cognitive analysis of synonyms of the lexical-semantic field "fear". The paper attempts to consider what is the term "concept" in cognitive linguistics, lexical and semantic field, explores the principles of modeling lexical and semantic relationships that form the field of fear in English, as well as identifies and systematizes connections between lexical units of the semantic field. The material for the study are synonyms that are part of the lexical and semantic field of the concept of "fear" from different types of dictionaries. In the course of the research the author used the following methods: the method of component analysis, the method of linguocognitive modeling, the quantitative method of research. In this paper we can see the model of the lexical-semantic field of "fear" in English and reveal the similarities and differences in the systematization of vocabulary of different languages, see the specifics of the "picture of the world" in each of them. The practical value of the work is determined by the fact that its materials and results can be used by students of linguistic universities in practical classes in English, in special courses in cognitive linguistics. The proposed approach to the study of the concept of "fear" can be used when considering other language concepts.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6935
ISSN: 2409-1154
metadata.dc.identifier.udc: 811.111’373.4
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kog_analiz_strah.pdf931,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.