Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6913
Title: Зарубіжний досвід правового регулювання інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки
Other Titles: Foreign experience of legal regulation of investment activity in the agricultural sector of the economy
Authors: Ковальчук, Інна Валентинівна
Kovalchuk, Inna
Курчин, Олег Генадійович
Kurchin, Oleg
Keywords: правове регулювання інвестування;legal regulation of investment;інвестиції;investments;інвестиційна діяльність;investment activity;аграрний сектор;agrarian sector;агробізнес;agribusiness
Issue Date: Nov-2021
Publisher: Запорізький національний університет
Citation: Ковальчук І.В. Зарубіжний досвід правового регулювання інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки / І.В. Ковальчук, О.Г. Курчин // Юридичний науковий електронний журнал. − 2021. − № 9. - С. 112-114. DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-9/26/
Abstract: Статтю присвячено висвітленню однієї з актуальних правових проблем правового регулювання інвестиційної діяльності у сфері аграрного права України. За умови прагнення популяризації досвіду нормативно-правового регулювання економічно-розвитку країн, зокрема сталого розвитку аграрного сектора економіки, важливу роль у цьому процесі відіграватиме стабільний розвиток інвестиційного напряму аграрного сектору. У реальному секторі економіки, в тому числі в сільському господарстві, підтримка сталого розвитку з боку держави здійснюється шляхом залучення державних інституцій до підтримки аграрного сектору економіки. Економічно розвинуті країни використовують метод стимулювання інвесторів для залучення іноземців до інвестування в аграрний сектор. Держава повинна брати участь у процесі легалізації інвестиційних потоків у відповідності із Законом про іноземні інвестиції, де цивільні й банківські відносини доповнюють одне одного. Доведено, що чим вищий рівень розвитку агробізнесу в державі, тим вище ймовірність кредитування його ж за мінімальними ставками. Так, за рахунок державного бюджету для пріоритетних галузей економіки комерційні банки за мінімальними процентними ставками, мікрокредитами, маркетинговою компанією та субсидіями підприємств збільшують можливості погашення кредитів, і в майбутньому це призводить до подальшого розширення виробничих можливостей аграрного бізнесу. Як стає зрозуміло з викладеного у статті аналітичного матеріалу, українським законотворцям доцільно розробити заходи нормативноправового характеру з метою подальшого стимулювання обсягів інвестицій в аграрну галузь, вибрати правильний напрям та вивчити зарубіжний досвід у цій сфері. Отримати результати інвестиційної діяльності в аграрній сфері можливо шляхом посилення платоспроможності аграрних підприємств через розроблення ефективного правового механізму використання можливостей як внутрішнього інвестування, так і у впровадженні іноземних інвестицій через аграрну сферу економіки.
Description: The article is devoted to the coverage of one of the current legal issues of legal regulation of investment activities in the field of agrarian law of Ukraine. Given the desire to promote the experience of legal regulation of economic development, in particular, sustainable development of the agricultural sector of the economy, an important role in this process will be played by the stable development of the investment direction of the agricultural sector. In the real sector of the economy, including agriculture, the support of sustainable development by the state is carried out by involving state institutions in supporting the agricultural sector of the economy. Economically developed countries use the method of stimulating investors to attract foreigners to invest in the agricultural sector. The state must participate in the process of legalization of investment flows in accordance with the Law on Foreign Investment, where civil and banking relations complement each other. It is proved that the higher the level of agribusiness development in the country, the higher the probability of crediting it at the minimum rates. Thus, at the expense of the state budget for priority sectors of the economy, commercial banks at minimum interest rates, microcredits, marketing company and subsidies increase the ability to repay loans and in the future this leads to further expansion of production capacity of agribusiness. As it becomes clear from the analytical material presented in the article, Ukrainian lawmakers should develop regulatory measures to further stimulate investment in the agricultural sector, choose the right direction and study foreign experience in this area. Get the results of investment activities in the agricultural sector by strengthening the solvency of agricultural enterprises through the development of an effective legal mechanism for using opportunities for both domestic investment and the introduction of foreign investment through the agricultural sector
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6913
ISSN: 2524-0374
metadata.dc.identifier.udc: 330.322:631.1(477)
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zarubizhnyy_dosv.pdf348,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.