Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6538
Title: Динаміка біохімічних кісткових і ендотеліальних показників за заміщення кісткових дефектів у собак гідроксиапатитною керамікою, легованою кремнієм
Other Titles: Динамика биохимических костных и эндотелиальных показателей при замещении костных дефектов у собак гидроксиапатитной керамикой, легированной кремнием
Dynamics of biochemical bone and endothelial parameters during the replacement of bone defects in dogs with hydroxyapatite ceramic doped with silicon
Authors: Рубленко, Михайло Васильович
Rublenko, Mykhailo
Чемеровський, Валерій Олексійович
Сhemerovskiy, Valeriy
Власенко, Володимир Максимович
Vlasenko, Volodymyr
Ульянчич, Н. В.
Ulianchych, N.
Клименко, П.П.
Klymenko, P.
Keywords: кісткові маркери;фосфор;кістковий ізофермент лужної фосфатази;NO;тартрат-резистентна кисла фосфатаза;фібриноген;кальцій;костные маркеры;костный изофермент щелочной фосфатазы;тартрат-резистентная кислая фосфатаза;фибриноген;кальций
Issue Date: 2021
Publisher: БНАУ
Citation: Динаміка біохімічних кісткових і ендотеліальних показників за заміщення кісткових дефектів у собак гідроксиапатитною керамікою, легованою кремнієм / М.В. Рубленко, В.О. Чемеровський , В.М. Власенко та ін // Наук.вісник вет. медицини: зб-к наук. праць. - Біла Церква: БНАУ, 2021. - №1. - С.191-200. Doi: 10.33245/2310-4902-2021-165-1-191-200
Abstract: Металеві конструкції для остеосинтезу, доступні у ветеринарній ортопедії, не спроможні компенсувати втрачені елементи кісткової тканини за складних осколкових переломів. Це спонукає до застосування композитних матеріалів, які б заміщували кісткові дефекти, тобто виконували остеокондуктивну функцію, а загалом – поєднували б остеоінтеграційні та остеоіндуктивні властивості. Однак їх вплив на молекулярно-біологічні процеси за консолідації перелому, які проходять низку послідовних стадій і завершуються формуванням у зоні перелому кісткової тканини, ідентичної материнській, недостатньо обґрунтований за критеріями молекулярно-біологічної фази репаративного остеогенезу. Метою роботи було дослідити динаміку біохімічних остеотропних показників і рівня NO при застосуванні кераміки, легованої кремнієм, за осколкових переломів кісток у собак. Травмованих тварин, які надходили у факультетську клініку, розділили на контрольну (n=7) та дослідну (n=7) групи. В обох групах виконували екстракортикальний остеосинтез опорною пластиною із нелегованого титанового сплаву. У контрольній групі кісткові дефекти залишали загоюватись під кров’яним згустком, у дослідній – заміщували керамікою на основі гідроксиапатиту з β-трикальційфосфатом, легованого кремнієм (ГТлКг-3). Проби крові відбирали після травми не пізніше 48-ї доби, та на 3-, 12-, 21-, 42- та 60-ту добу після остеосинтезу. Для підвищення об’єктивності біохімічного аналізу додатково сформували групу із клінічно здорових собак, які надходили в клініку для проведення планової вакцинації (n=10). Визначали спектрофотометрично в сироватці крові вміст NO, КЛФ, ТрКФ, Са, Р, Mg, загального білка та у плазмі крові фібриногену. Клінічне дослідження засвідчило, що у випадку застосування ГТлКг-3 за осколкових переломів стадії репаративного остеогенезу більш оптимізовані у часі, а їх консолідація відбувається у середньому на 19 діб раніше, ніж у контрольній групі. Результати біохімічного дослідження довели, що використання ГТлКг-3 супроводжується піковим значенням NO вже на 3-ю добу, це є достовірно вищим, ніж у контрольній групі та свідчить про ранній ангіогенез у дослідній групі. За показником ТрКФ період остеорезорбції у контрольній групі виявився перманентним з маловираженими піками активності, тоді як у дослідній пік активності ТрКФ обмежується 12- та 21-ю добою, що є свідченням оптимізованої запально-резорбтивної фази. Водночас підвищується активність КЛФ, що засвідчує узгодженість стадій репаративного остеогенезу та забезпечує оптимізовану й прискорену консолідацію переломів у дослідній групі. Динаміка NO, КЛФ і ТрКФ патохімічно обґрунтовує оптимізований перебіг репаративного остеогенезу за використання ГТлКг-3 для остеозаміщення у випадках осколкових переломів трубчастих кісток. упные в ветеринарной ортопедии, не способны компенсировать утраченные элементы костной ткани при осколочных переломах. Это побуждает к применению композитных материалов для замещения костных дефектов, которые выполняют остеокондуктивную функцию, а вообще – могли бы сочетать остеоинтеграционные и остеоиндуктивные свойства. Однако их влияние на молекулярно-биологические процессы при консолидации перелома, которые проходят ряд последовательных стадий и завершаются формированием в зоне перелома костной ткани, идентичной материнской, недостаточно обосновано по критериям молекулярно-биологической фазы репаративного остеогенеза. Цель работы – исследовать динамику биохимических остеотропных показателей и уровня NO при применении керамики, легированной кремнием, при осколочных переломах костей у собак. Травмированных животных, которые поступали в факультетскую клинику, разделили на контрольную (n=7) и экспериментальную (n=7) группы. В обеих группах выполняли экстракортикальный остеосинтез опорной пластиной с нелегированного титанового сплава. В контрольной группе костные дефекты оставляли заживать под кровяным сгустком, в опытной – замещали керамикой на основе гидроксиапатита с β-трикальцийфосфатом, легированного кремнием (ГТлКг-3). Пробы крови отбирали после травмы не позднее 48-го дня, и на 3-, 12-, 21-, 42 и 60-е сутки после остеосинтеза. Для повышения объективности биохимического анализа дополнительно сформировали группу с клинически здоровых собак, которые поступали в клинику для проведения плановой вакцинации (n=10). Определяли спектрофотометрически в сыворотке крови содержание NO, КЛФ, ТрКФ, Са, Р, Mg, общего белка и в плазме крови фибриногена. Клиническое исследование показало, что в случае применения ГТлКг-3 при осколочных переломах стадии репаративного остеогенеза более оптимизированы во времени, а их консолидация происходит в среднем на 19 суток раньше, чем в контрольной группе. Результаты биохимического исследования засведетельствовали, что при использование ГТлКг-3 сопровождается пиковым значением NO уже на третьи сутки, что является достоверно выше, чем в контрольной группе и свидетельствует о раннем ангиогенезе в опытной группе. По уровню ТрКФ период остеорезорбции в контрольной группе оказался перманентным с мало выраженными пиками активности, тогда как в опытной пик активности ТрКФ ограничивается 12- и 21-и сутками, что является свидетельством оптимизированной воспалительно-резорбтивной фазы. Одновременно повышается активность КЛФ, что свидетельствует о согласованности стадий репаративного остеогенеза и обеспечивает оптимизированную и ускоренную консолидацию переломов в опытной группе. Динамика NO, КЛФ и ТрКФ патохимически обосновывает оптимизированное течение репаративного остеогенеза при использовании ГТлКг-3 для остеозамещения в случаях осколочных переломов трубчатых костей.
Description: Metal structures for osteosynthesis available in veterinary orthopedics are not able to compensate for the lost elements of bone tissue in complex splinter fractures. It is prompt the use of hydroxyappatite materials that replaced bone defects for maintenance of osteoconductive function, and ideally would combine osteointegration and osteoinductive properties. However, their influence on the biological processes of fracture consolidation which go through a number of successive stages and end with the formation of bone tissue in the fracture zone identical to the maternal, is insufficiently substantiated according to the criteria of the molecular biological phase of reparative osteogenesis. The aim of the study was to investigate the dynamics of biochemical osteotropic parameters and the level of NO using silicon-doped ceramics for fractures heeling in dogs. Materials and methods. The animals suffering of fractures that were admitted to the faculty clinic were divided into control (n=7) and experimental (n=7) groups. In both groups, extracortical osteosynthesis was performed with a support plate from an unalloyed titanium alloy. In the control group, bone defects were left to heal under spontaneous blood clot, and in the experimental group, they were replaced with ceramic based on hydroxyapatite with β-tricalciumphosphate doped with silicon (HA/β-TCP/l-Si–3).Blood samples were taken after the injury no later than the 48th day, and on the 3th, 12th, 21th, 42th and 60th days after osteosynthesis. To increase the objectivity of the biochemical analysis, we additionally formed a group of clinically healthy dogs that were admitted to the clinic for routine vaccination (n=10). It included the spectrophotometric determination of the content of NO, BALP, TRACP, Ca, P, Mg, total protein in blood serum, and fibrinogen in blood plasma. Research results. A clinical study showed that in the case of using HA/β-TCP/l-Si–3for splinter fractures, the stages of reparative osteogenesis are more optimized in time, and their consolidation occurs on average 19 days earlier than in the control group. The results of the biochemical study showed that when using HA/β-TCP/l-Si–3, it is accompanied by a peak NO value already on the third day, which is significantly higher than in the control group and indicates early angiogenesis in the research group. In terms of TRACP, the period of osteoresorption in the control group was permanent with little expressed peaks of activity. However, in the research group, the peak of TRACP activity is limited to 12 and 21 days, which is evidence of an optimized inflammatoryresorptive phase. In parallel with this, the activity of BALP increases, which indicates the consistency of the stages of reparative osteogenesis and provides an optimized and accelerated consolidation of fractures in the research group. Conclusion. The dynamics of NO, BALP and TRACP pathochemically substantiates the optimized reparative osteogenesis when using HA/β-TCP/l-Si–3 for bone defects replacement in cases of splinter fractures of tubular bones.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6538
ISSN: 2310-4902
metadata.dc.identifier.udc: 636.7.09:616-001.5/.073:591.83/.84
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dynamika_biohimichnyh.pdf464,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.