Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6518
Title: Вплив згодовування змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану та Кобальту на продуктивність корів, перетравність кормів та обмін нітрогену в останній період лактації
Other Titles: The Influence of feeding mixed ligand complexes of zinc, manganese and cobalt on cow productivity, feed digestivity and nitrogene exchange in the final period of lactation
Authors: Кропивка, Юрій Григорович
Kropyvka, Yurii
Бомко, Віталій Семенович
Bomko, Vitalii
Бабенко, Сергій Петрович
Babenko, Serhii
Keywords: корови;Цинк;Манган;Кобальт;Купрум;Суплекс Селену;іодит Калію;змішанолігандні комплекси;баланс Нітрогену;cows;Zinc;Manganese;Cobalt;Copper;Selenium Suplex;Potassium iodide;mixed ligand complexes;Nitrogen balance
Issue Date: 2021
Publisher: Білоцерківський НАУ
Citation: Кропивка Ю. Г. Вплив згодовування змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану та Кобальту на продуктивність корів, перетравність кормів та обмін нітрогену в останній період лактації / Ю. Г. Кропивка, В. С. Бомко, С. П. Бабенко // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: збірник наукових праць .- Біла Церква: БНАУ, 2021 .- № 1 (164) .- С. 34-41. doi: 10.33245/2310-9289-2021-164-1-34-41
Abstract: Ефективність використання змішанолігандних комплексів Цинку, Ман гану і Кобальту в складі раціонів високопродуктивних корів в останній пе ріод лактації та їх вплив на продуктивність, перетравність поживних речовин і обмін Нітрогену в їх організмі вивчали в науково-господарському досліді, який було проведено в ВАТ «Терезине» Білоцерківського району Київської області, де за принципом аналогів відібрали п’ять груп високопродуктивних корів голштинської, української червоно-рябої та української чорно-рябої молочних порід. Різниця в годівлі корів між групами полягала в тому, що для контрольної групи із мікроелементів до норми балансували лише Селен, Купрум та Іод. Коровам 2- і 3-ї дослідних груп до норми доводили всі мікроелемен ти (для 2-ї дослідної групи завдяки сульфатам Цинку, Мангану, Кобальту, Купруму, Суплексу Селену та іодиту Калію, для 3-ї – замість сульфатів Цин ку, Мангану і Кобальту вводили їх змішанолігандні комплекси). Для корів 4-ї дослідної групи концентрацію Цинку, Мангану і Кобальту в 1 кг СР кормосуміші було зменшено на 11 % порівняно з 3-ю групою, а для 5-ї – на 22 % менше, ніж у 3-й групі. Результати проведених досліджень свідчать, що застосування в годів лі корів різних доз змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану, Кобальту з використанням Суплексу Селену і сульфату Купруму та іодиту Калію в останні 100 діб лактації неоднаково вплинуло на молочну продуктивність. Якщо від кожної корови контрольної групи в останній період лактації було надоєно 2220 кг молока, то від корів 2–5-ї дослідних груп – на 40–120 кг більше. Різниця у середньодобових надоях молока 4 % жирності становила 0,5–1,91 кг, і була достовірною (p< 0,001). За результатами балансового досліду тварини дослідних груп краще перетравлювали поживні речовини кормів та засвоювали Нітроген. Так, у корів 2-, 3-, 4- і 5-ї дослідних груп Нітрогену відклалося в тілі більше на 2,1, 4,1, 7,3 і 12,8 г відповідно (р<0,05) порівняно з тваринами контрольної гру пи, і сприяло підвищенню молочної продуктивності та зменшенню потреби в цих елементах. Використання змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану і Кобальту сприяє підвищенню молочної продуктивності, зменшенню витрат кормів на 1 кг продукції та зменшує потребу в цих елементах. Найкращі результати продуктивності отримано в 5-й дослідній групі, тваринам якої згодовували кормосуміш, що містила в 1 кг СР, мг: Цинку – 35, Мангану – 35; Кобальту – 0,4; Селену – 0,3; Купруму – 9 і Іоду – 0,8.
Description: The effectiveness of the use of mixed ligand complexes of Zinc, Manganese and Cobalt in the diets of high-yielding cows in the final period of lactation, and their effect on productivity, nutrients digestibility and nitrogen metabolism in the animals’ body was studied in a scientific economic experiment conducted at the Terezyne Ltd. of Bila Tserkva district, Kyiv region. Five groups of highly productive cows of Holstein, Ukrainian red-spotted and Ukrainian black-spotted dairy breeds were selected on the principle of analogues. The difference in feeding cows of the groups was in the following: - the diet of the control 1st group was balanced to the norm only with trace elements of Selenium, Copper and Iodine. - cows of the 2nd and 3d experimental group were fed with the norm of all trace elements (for the 2nd experimental groupthe norm was provided due to introducing sulfates of Zinc, Manganese, Cobalt, Copper, Selenium Suplex and Potassium iodide; for the 3d experimental group , sulfates of Zinc, Manganese and Cobalt were substituted with their mixed ligand complexes). - for cows of 4th experimental group, the concentration of Zinc, Manganese and Cobalt in 1 kg of dry matter feed was reduced by 11% compared to the group 3. - for the 5thgroup it was 22% lower than in the group 3. The results of the studies show that the use different doses of mixed ligand complexes of Zinc, Manganese, Cobalt in cows feeding with the use of Selenium Suplex, Copper sulfate and Potassium iodide during the final 100 days of lactation did not affect milk productivity. Each cow of the control group in the final period of lactation yielded 2220 kg of natural milk, whereas the cows of the experimental groups 2-5 yielded 40-120 kg more. The difference in the average daily milk yield of 4% fat was 0.5–1.91 kg, and this difference was significant (p <0.001). The results of the balance experiment show that the experimental groups animals digested feed nutrients and absorbed Nitrogen better. Nitrogen was deposited in the body of cows of experimental groups 2, 3, 4 and 5 by 2.1 g, 4.1, 7.3 and 12.8 g, respectively (p <0.05) in comparison with the control group, which provided milk productivity increase and reduce the need for these elements. The use of mixed ligand complexes of Zinc, Manganese and Cobalt contributes to milk productivity increase through reducing feed costs per 1 kg of product and reduces the need for these elements. The best performance results were obtained in the experimental group 5, where the animals were fed with the feed containing 1 kg of dry matter, mg: Zinc 35, Manganese 35; Cobalt 0.4; Selenium 0.3; Copper 9 and Iodine 0.8.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6518
ISSN: 2310-9289
2415-7635
metadata.dc.identifier.udc: 636.4.084.1/087.8
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vplyv_zghodovuvannia.pdf839,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.