Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6499
Title: Ветеринарно-санітарна характеристика м’яса перепелів за випоювання нанокристалічного діоксиду церію
Other Titles: Ветеринарно-санитарная характеристика мяса перепелов при выпаивании нанокристаллического диоксида церия
Veterinary and sanitary characteristics of quail meat by feeding nanocrystalline cerium dioxide
Authors: Зоценко, Володимир Миколайович
Zotsenko, Volodymyr
Джміль, Володимир Іванович
Dzhmil, Volodymyr
Островський, Денис Миколайович
Ostrovsky, Denis
Андрійчук, Андрій Віталійович
Andriychuk, Andriy
Мельник, Т.В.
Melnyk, T.
Keywords: птиця;дегустаційне оцінювання;наноцерій;органолептичне оцінювання;мікробна контамінація;біологічна цінність;птица;дегустационная оценка;наноцерий;органолептическая оценка;микробная контаминация;биологическая ценность;poultry;tasting evaluation;nanocerium;organoleptic evaluation;microbial contamination;biological value
Issue Date: 2021
Publisher: БНАУ
Citation: Ветеринарно-санітарна характеристика м’яса перепелів за випоювання нанокристалічного діоксиду церію / В.М. Зоценко, В.І. Джміль, Д.М. Островський та ін. // Наук.вісник вет. медицини: зб-к наук. праць. - Біла Церква: БНАУ, 2021. - №1. - С. 27-36. Doi: 10.33245/2310-4902-2021-165-1-27-36
Abstract: Актуальною проблемою перепелівництва є кормовий стрес і висока чутливість птиці до якості кормів. Нівелювати такі наслідки можливо за використання різних біологічно активних кормових добавок. Однак їх введення в раціон автоматично ставить питання про якість і безпечність отриманої продукції для споживача. Мета дослідження – провести ветеринарно-санітарне оцінювання доброякісності м’яса перепелів за випоювання нанокристалічного діоксиду церію (НДЦ). Об’єктом вивчення були перепели породи Фараон, в добовому віці їх поділили на дві групи: дослідну і контрольну, по 30 голів у кожній. Птицю утримували у клітках за вільного доступу до корму і води. Перепелам дослідної групи у питну воду додавали кормову добавку Наноцерій у дозі 8,6 мг на літр питної води. Ця добавка являє собою водну дисперсію НДЦ із середніми розмірами наночастинок 2–7 нм. Передзабійний огляд перепелів обох груп виявив задовільний клінічний стан птиці. Середня маса патраної тушки перепелів дослідної групи була більшою на 8,3 % порівняно з контрольною. Огляд 20 тушок перепелів показав, що їх можна віднести до першого ґатунку. За органолептичними показниками м’ясо перепелів у ветеринарно-санітарному значенні належить до доброякісного. Проведені мікробілогічні дослідження м’яса перепелів свідчать про відсутність впливу НДЦ у застосованих дозах на його бактеріальну контамінацію. Хімічні показники м’яса (рН, аміноаміачний азот, леткі жирні кислоти під час зберігання в умовах холодильника (5 діб, t= 4–5 °C) мали тенденцію до зростання і знаходились в межах норми для свіжого продукту. Під час мікроскопії м’язової тканини її розпаду у перепелів обох груп не виявлено. Біологічна цінність м’яса перепелів обох груп була тотожною, а токсичність відсутня. Дегустаційне оцінювання бульйону і м’яса показало, що НДЦ не впливає на досліджувані смакові показники. Отже, м’ясо перепелів, які отримували з водою кормову добавку Наноцерій за показниками ветеринарно-санітарної експертизи є доброякісним, що дозволяє використовувати його в їжу людям без обмежень. Актуальной проблемой перепеловодства является кормовой стресс и высокая чувствительность птицы к качеству кормов. Нивелировать такие последствия возможно при использовании различных биологически активных кормовых добавок. Однако их введение в рацион автоматически ставит вопрос о качестве и безопасности полученной продукции для потребителя. Цель исследований – провести ветеринарно-санитарную оценку доброкачественности мяса перепелов после выпойки НДЦ. Объектом изучения были перепела породы Фараон. Их в суточном возрасте разделили на две группы: опытную и контрольную, по 30 голов в каждой. Птицу содержали в клетках со свободным доступом к корму и воде. Перепелам опытной группы в питьевую воду добавляли кормовую добавку Наноцерий в дозе 8,6 мг на литр питьевой воды. Эта добавка представляет собой водную дисперсию НДЦ со средними размерами наночастиц 2–7 нм. Предубойный осмотр перепелов обеих групп показал удовлетворительное клиническое состояние птицы. Средняя масса потрошеной тушки перепелов опытной группы была больше на 8,3 % по сравнению с контрольной. Осмотр 20 тушек перепелов свидетельствовал, что их можно отнести к первому сорту. По органолептическим показателям мясо перепелов в ветеринарно-санитарном значении относится к доброкачественному. Проведенные микробиологические исследования мяса перепелов свидетельствуют об отсутствии влияния НДЦ в применяемых дозах на его бактериальную контаминацию. Химические показатели мяса (рН, аминоаммиачный азот, летучие жирные кислоты) во время хранения в условиях холодильника (5 суток, t = 4–5 ° C) имели тенденцию к росту и находились в пределах нормы для свежего продукта. Однако, распада мышечной ткани у перепелов обеих групп не выявлено. Биологическая ценность мяса перепелов обеих групп была тождественной, а токсичность вала. Дегустационная оценка бульона и мяса показала, что НДЦ не влияет на исследуемые вкусовые показатели. Следовательно мясо перепелов, которые получали с водой кормовую добавку Наноцерий по показателям ветеринарно-санитарной экспертизы является доброкачественным, что позволяет использовать его в пищу людям без ограничений.
Description: The unresolved problem of quail is feed stress and high sensitivity of poultry of this species to feed quality. To eliminate such consequences it is possible with the use of various biologically active feed additives. However, their introduction into the diet automatically raises questions about the quality and safety of the products for the consumer. The purpose of the research is to conduct a veterinary and sanitary assessment of the quality of quail meat for feeding NDC. The purpose of the research is to conduct a veterinary and sanitary assessment of the quality of quail meat for feeding NDC. The object of study were the quails of the Pharaoh breed, at the age of 24 were divided into two groups: experimental and control 30 heads each. The birds were kept in cages with free access to food and water. Quails of the experimental group were added to drinking water feed additive "Nanocerium" at a dose of 8.6 mg per liter of drinking water. Nanocerium feed additive is an aqueous dispersion of NDC with average nanoparticle sizes of 2–7 nm. Antemortem examination of quails of both groups revealed a satisfactory clinical condition of birds. The average weight of the gut carcass of quails of the experimental group was higher by 8.3% compared to the control. Examination of 20 carcasses of quails showed that they can be classified as first class. According to organoleptic parameters, quail meat is of good quality in veterinary and sanitary terms. Microbiological studies of quail meat indicate no effect of NDC in the applied doses on its bacterial contamination. Chemical parameters of meat (pH, aminoammonia nitrogen, volatile fatty acids during storage in the refrigerator) (5 days, t = 4–5 ° C) tended to increase and were within the normal range for fresh product. Tissue in quails of both groups was not detected. The biological value of quail meat in both groups was identical and no toxicity. Tasting evaluation of the broth and meat showed that NDC did not affect the studied taste. The obtained results show that the quails that received the feed additive "Nanocerium" with water according to the indicators of veterinary and sanitary examination are of good quality, which allows to use it in human food without restrictions.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6499
ISSN: 2310-4902
metadata.dc.identifier.udc: 614.31:636.6.087.8:579.63:546.655
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
veterynarno-sanitarna.pdf454,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.